Tài liệu ôn thi công chức hành chính tỉnh Thái Bình năm 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính tỉnh Thái Bình năm 2021, gồm 541 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi ôn thi công chức khối hành chính nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2021 được biên soạn theo giới hạn của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình, tập trung vào các chuyên đề sau:

1. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

2. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019.

3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

Tài liệu ôn thi công chức hành chính tỉnh Thái Bình năm 2021
Tài liệu ôn thi công chức hành chính tỉnh Thái Bình năm 2021

4. Luật Phòng chống tham nhũng 2018

5. Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

6. Các Nghị định về cải cách thủ tục hành chính, gồm:

+ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

+ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

+ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 01/7/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

+ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

Dưới đây là một số câu trong bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính nhà nước năm 2021 của tỉnh Thái Bình: 

Câu 1. Trong thời gian tập sự, Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng?

a) 80%    b) 85%    c) 90%    d) 100%

Đáp án B

Câu 2. Cơ quan nào  Chủ trì triển khai nội dung cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước?

a) Bộ Nội vụ    b) Bộ Tư pháp   c) Văn phòng Chính phủ   d) Chính phủ

Đáp án C

Câu 3. Vị trí pháp lý của Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

a) Là cơ quan chấp hành của Nhà nước.    b) Là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

c) Là cơ quan quyền lực của nhà nước.       d) Là cơ quan quyền lực của Quốc hội.

Đáp án B

Câu 4. Thẩm quyền quy định khung chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ.  

a) Quốc hội    b) Chính phủ     c) HĐND cấp tỉnh    d) UBND cấp tỉnh

Đáp án B

Câu 5. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh gồm các Ủy viên là?

a) người đứng đầu cơ quan thuộc Ủy bannhân dân tỉnh, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

b) người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân tỉnh, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

c) người đứng đầu cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy bannhân dân tỉnh, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

Đáp án B

Câu 6. Tổ chức, cá nhân nào dưới đâu không có chức năng  giám sát công tác phòng, chống tham nhũng

a) Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước.

b) Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng.

c) Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương.

d) Ủy ban nhân dân các cấp

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính tỉnh Thái Bình năm 2021, gồm 541 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *