Những điểm khác nhau giữa Bộ luật dân sự 2015 với BLDS 2005 (phần 6)

  • Về ủy quyền lại

Cả hai bộ luật dân sự đều quy định về ủy quyền lại, tuy nhiên BLDS 2015 quy định cụ thể ngoài trường hợp được bên ủy quyền đồng ủy thì bên nhận ủy quyền có thể ủy quyền lại trong trường hợp: Do sự kiện bất khả kháng nếu không áp dụng ủy quyền lại thì mục đích xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vì lợi ích của người ủy quyền không thể thực hiện được

Những điểm khác nhau giữa BLDS 2015 với BLDS 2005 (phần 1)

 Những điểm khác nhau giữa BLDS 2015 với BLDS 2005 (phần 2)

Những điểm khác nhau giữa BLDS 2015 với BLDS 2005 (phần 3)

Những điểm khác nhau giữa BLDS 2015 với BLDS 2005 (phần 4)

Những điểm khác nhau giữa BLDS 2015 với BLDS 2005 (phần 5)

  • Về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Căn cứ phát sinh bồi thường tương đối giống nhau, tuy nhiên BLDS 2015  quy định cụ thể trường hợp không phải bồi thường nếu thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Bộ luật dân sự 2015 bổ sung thêm quy định chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại.

Trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường của từng người cùng gây thiệt hại được xác định tương ứng với mức độ lỗi của mỗi người; nếu không xác định được mức độ lỗi thì họ phải bồi thường thiệt hại theo phần bằng nhau.

Về thời hiệu yêu cầu bồi thường: BLDS 2005 quy định 2 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm. BLDS 2015 thì quy định 3 năm kể từ ngày biết hoặc phải biết quyền lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Như vậy, BLDS 2015 kéo dài thời hiệu yêu cầu bồi thường, đồng thời quy định theo hướng bảo vệ cho người bị thiệt hại khi thời hiệu được tính từ lúc người bị thiệt hại biết hoặc phải biết lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

Về mức bồi thường do sức khỏe bị xâm phạm: BLDS 2005 quy định mức tối đa bồi thường là 30 tháng lương tối thiểu theo quy định của nhà nước nếu các bên không tự thỏa thuận được. BLDS tăng lên 50 tháng lương cơ sở.

Bồi thường do tính mạng bị xâm phạm: BLDS 2005 quy định tối đa 60 tháng lương cơ sở nếu không thỏa thuận được. BLDS 2015 quy định tối đa 100 tháng lương cơ sở.

 Phương Thảo

Những điểm khác nhau giữa BLDS 2005 với BLDS 2015 – phần 7

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *