Mẫu giấy mời, biên bản cuộc họp ở thôn, tổ dân phố năm 2023

Ngày 14/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023, theo đó có mẫu Giấy mời họp, biên bản kiểm phiếu, biên bản cuộc họp….

Mẫu số 01

Giấy mời

Mẫu số 02

Biên bản kiểm phiếu về việc….

Mẫu số 03

Nghị quyết/biên bản cuộc họp/bản ghi nhớ/bản thỏa thuận của cộng đồng dân cư về việc….

Mẫu số 04

Biên bản kiểm phiếu về việc phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình về….

Mẫu số 05

Biên bản cuộc họp dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố (nhiệm kỳ…)
hướng dẫn chế độ người hoạt động không chuyên trách ở xã và ở thôn
Mẫu giấy mời, biên bản cuộc họp ở thôn, tổ dân phố năm 2023

Mẫu số 01

UBND XÃ/PHƯỜNG….
THÔN, TỔ DÂN PHỐ ….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…, ngày … tháng … năm …

 GIẤY MỜI

Trân trọng kính mời ông (bà): ……………………………………………………………………………

Về việc ………………………………………………………………………………………………………..

1. Thời gian, địa điểm

a) Thời gian:

b) Địa điểm:

2. Thành phần

a) Chủ trì:

b) Đại biểu tham dự:

3. Nội dung

4. Đầu mối liên hệ thông tin về cuộc họp: ……………………………………………….

5. Các tài liệu phục vụ cuộc họp (nếu có).

Thôn, tổ dân phố…. đề nghị ông (bà) bố trí thời gian tham gia đầy đủ, đúng thành phần.

 

Chủ trì cuộc họp
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 02

UBND XÃ/PHƯỜNG….
THÔN, TỔ DÂN PHỐ ….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…, ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc ………..

Hôm nay, vào hồi …. giờ ….. phút,…. ngày …. tháng …. năm …, tại …… thôn, tổ dân phố… tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư về việc …………………………………………………………………………………..

Ban kiểm phiếu gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông (bà) ………………………………………… Tổ trưởng

2. Ông (bà) ………………………………………… Thành viên

3. Ông (bà) ………………………………………… Thành viên

4. Ông (bà) ………………………………………… Thành viên

5. Ông (bà) ………………………………………… Thành viên

Đại diện hộ gia đình chứng kiến việc kiểm phiếu gồm:

1. Ông (bà) …………………………………………………………………………………………………..

2. Ông (bà) …………………………………………………………………………………………………..

Kết quả kiểm phiếu như sau:

– Tổng số đại diện hộ gia đình trong toàn thôn, tổ dân phố: …………………………………….

– Số đại diện hộ gia đình có mặt tham gia bỏ phiếu: ……………….., chiếm tỷ lệ ………..%

– Số hộ gia đình không có người đại diện tham dự: …………………, chiếm tỷ lệ ………..%

– Số phiếu phát ra: ……………… phiếu

– Số phiếu thu về: ……………… phiếu

– Số phiếu hợp lệ: ……………… phiếu

– Số phiếu không hợp lệ: ………. phiếu

Kết quả cụ thể:

(1) ………………………………………………………………………………………………………………

(2) ………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản kiểm phiếu lập thành 03 bản, có chữ ký của các thành viên Tổ kiểm phiếu và 02 người chứng kiến việc kiểm phiếu.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)


ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH CHỨNG KIẾN
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 03

UBND XÃ/PHƯỜNG….
THÔN, TỔ DÂN PHỐ ….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…, ngày … tháng … năm …

NGHỊ QUYẾT/BIÊN BẢN CUỘC HỌP/BẢN GHI NHỚ/BẢN THỎA THUẬN CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

Về việc ……………

Hôm nay, vào hồi…. giờ ……… phút, ngày …… tháng ……. năm, tại …….., thôn, tổ dân phố…. tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư về việc ………………………………………………………………………………………………

I. Thành phần tham dự

1. Chủ trì: Ông (bà) ……………………………….. Chức vụ: ………………………………………

2. Thư ký: Ông (bà) ……………………………….. Chức vụ: ………………………………………

3. Thành phần tham dự: …………………………………………………………………………………..

– Số hộ gia đình có đại diện tham dự cuộc họp: …………………………………………………..

– Số hộ gia đình không có người đại diện tham dự: ………………………………………………

II. Nội dung cuộc họp

1. ……………………………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

III. Ý kiến phát biểu, thảo luận

1. ……………………………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

IV. Kết quả biểu quyết

1. Đối với hình thức biểu quyết bằng giơ tay

– Tổng số hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố ……………………………………………………….

– Số đại diện hộ gia đình có mặt tham gia biểu quyết:……………, chiếm tỷ lệ ……….%

– Số hộ gia đình không có người đại diện tham gia biểu quyết:…., chiếm tỷ lệ ………%

– Kết quả biểu quyết như sau:……………………………………………………………………………

(1) ………………………………………………………………………………………………………………

(2) ………………………………………………………………………………………………………………

2. Đối với hình thức biểu quyết bỏ phiếu kín

– Tổng số hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố ……………………………………………………….

– Số đại diện hộ gia đình có mặt tham gia biểu quyết:……………, chiếm tỷ lệ ……….%

– Số hộ gia đình không có người đại diện tham gia biểu quyết:…., chiếm tỷ lệ ………%

– Số phiếu phát ra: …………………….. phiếu

– Số phiếu thu về: ………………….….. phiếu

– Số phiếu hợp lệ: …………………….. phiếu

– Số phiếu không hợp lệ: ……………..phiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

(1) ………………………………………………………………………………………………………………

(2) ………………………………………………………………………………………………………………

3. Đối với hình thức biểu quyết trực tuyến

– Tổng số hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố ……………………………………………………….

– Tổng số đại diện hộ gia đình của thôn, tổ dân phố biểu quyết đồng ý lựa chọn hình thức biểu quyết trực tuyến (đạt tỷ lệ ….%) so với tổng số đại diện hộ gia đình tham gia lựa chọn hình thức biểu quyết trực tuyến.

– Số hộ gia đình có đại diện tham gia biểu quyết trực tuyến: …………., chiếm tỷ lệ ………%

– Số hộ gia đình không có đại diện tham gia biểu quyết trực tuyến: ……., chiếm tỷ lệ …….%

– Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

(1) ………………………………………………………………………………………………………………

(2) ………………………………………………………………………………………………………………

V. Kết luận cuộc họp

Các nội dung cộng đồng dân cư quyết định ………………………………………………………..

Cuộc họp kết thúc vào lúc giờ ….. ngày …. tháng …. năm ……, Nghị quyết/Biên bản cuộc họp/Bản ghi nhớ/Bản thỏa thuận cuộc họp của cộng đồng dân cư được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 04

UBND XÃ/PHƯỜNG….
THÔN, TỔ DÂN PHỐ ….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…, ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình về….

Hôm nay, vào hồi …… giờ ….. phút, ngày ….. tháng …. năm ….. tại…., thôn, tổ dân phố…., Tổ phát phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố….

Nội dung phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình: ……………………………………………………

Tổ phát phiếu lấy ý kiến hộ gia đình gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông (bà) ………………………………………………… Tổ trưởng

2. Ông (bà) ………………………………………………… Thành viên

3. Ông (bà) ………………………………………………… Thành viên

…………………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện hộ gia đình chứng kiến việc kiểm phiếu gồm:

1. Ông (bà) …………………………………………………………………………………………………..

2. Ông, (bà) ………………………………………………………………………………………………….

– Thời gian phát phiếu: …………………………………………………………………………………….

– Thời hạn thu phiếu: ……………………………………………………………………………………….

Kết quả kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến hộ gia đình như sau:

– Tổng số hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố: ………………………………..

– Số hộ gia đình tham gia bỏ phiếu: ………………, chiếm tỷ lệ ………………….%

– Số hộ gia đình không tham gia bỏ phiếu: ………………, chiếm tỷ lệ …………….%

– Số phiếu phát ra: …………………. phiếu

– Số phiếu thu về: …………………. phiếu

– Số phiếu hợp lệ: …………………. phiếu

– Số phiếu không hợp lệ: …………………. phiếu

Kết quả cụ thể:

1. Số phiếu biểu quyết đồng ý: ……….. phiếu ………….. chiếm tỷ lệ ………%

2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý: ……….. phiếu ………. chiếm tỷ lệ …….%

3. Các ý kiến khác (nếu có): ……………………………………………………………………………..

Biên bản kiểm phiếu lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÁC THÀNH VIÊN TỔ PHÁT PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH CHỨNG KIẾN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 05

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC …
BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN ……..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…, ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố
(Nhiệm kỳ…)

Hôm nay, vào hồi …. giờ …. phút,….ngày … tháng ….. năm ….., tại … thôn, tổ dân phố…., Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố … tiến hành cuộc họp dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để đưa ra cuộc họp của cộng đồng dân cư bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ…

1. Thành phần cuộc họp

– Chủ trì: Ông (bà) …………………………. Chức vụ: ……………………………………………….

– Thành phần tham dự: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

– Số người có mặt: ……… người, vắng ………… có lý do.

2. Nội dung cuộc họp

– Ông (bà) Trưởng Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố ….. công bố danh sách những người được Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố …… và đại diện hộ gia đình giới thiệu, người tự ứng cử (nếu có) Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ…

– Căn cứ tiêu chuẩn Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và điều kiện ứng cử theo quy định, quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố ……; cuộc họp thảo luận, nhận xét và ấn định danh sách dự kiến những người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố …….. để hộ gia đình của thôn, tổ dân phố ….. bầu (có danh sách trích ngang kèm theo).

1. Ông (bà) …………………………………………………………………………………………………..

2. Ông (bà) …………………………………………………………………………………………………..

Cuộc họp kết thúc vào lúc giờ ngày …. tháng ….năm ….., nội dung cuộc họp đã được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *