Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Quản lý hành chính / Mẫu Giấy mời họp trong cơ quan hành chính nhà nước

Mẫu Giấy mời họp trong cơ quan hành chính nhà nước

Giấy mời họp là một trong những văn bản xuất hiện thường xuyên trong các cơ quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên, thực tế hiện nay mỗi cơ quan, đơn vị lại sử dụng một biểu mẫu giấy mới khác nhau, tạo sự không thống nhất trong cơ quan hành chính nhà nước.

Giấy mời họp có những nội dung gì?

Theo Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước, có hiệu lực ngày 25/12/2018 thì Giấy mời họp trong cơ quan hành chính nhà nước bao gồm các nội dung sau:

Mẫu giấy mời họp trong cơ quan nhà nước
Mẫu giấy mời họp trong cơ quan nhà nước

1. Người chủ trì;

2. Người tham dự cuộc họp;

3. Các nội dung; thời gian, địa điểm cuộc họp;

4. Những yêu cầu cụ thể đối với người tham dự cuộc họp;

5. Đầu mối liên hệ thông tin về cuộc họp;

6. Chữ ký hoặc chữ ký số của người đứng đầu cơ quan, đơn vị triệu tập.

 Giấy mời họp phải được gửi đến cơ quan hoặc người được mời tham dự trước ngày họp ít nhất là 03 ngày làm việc, trừ trường hợp họp đột xuất.

(5 trường hợp không tổ chức họp trong cơ quan hành chính nhà nước)

Tuy nhiên, theo Thông tư 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, tại mẫu số 1.9 về giấy mời thì có quy định như sau:

Mẫu 1.9 – Giấy mời

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:       /GM- … (3)….

…. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

 

GIẤY MỜI

………….. (5)………………

 

…………………………… (2) ……………….. trân trọng kính mời:

Ông (bà) …………………………….. (6) ………………………………………….

Tới dự ……………………………….. (7) ………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Thời gian:……………………………………………………………………………..

Địa điểm ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………. ./.

 


Nơi nhận:
– …………;
– ……………;
– Lưu: VT, …. (8) A.xx (9)

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

(4) Địa danh

(5) Trích yếu nội dung cuộc họp.

(6) Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được mời.

(7) Tên (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị v.v…

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Như vậy, Mẫu giấy mời giữa quy định của Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước và Thông tư 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, có sự khác nhau về nội dung.

Mẫu giấy mời họp không thống nhất
Mẫu giấy mời họp không thống nhất

Áp dụng mẫu giấy mời họp nào cho đúng?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì: “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn

Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì nội dung mẫu giấy mời trong cơ quan hành chính nhà nước phải thực hiện theo Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg và áp dụng thể thức, kỹ thuật trình bày theo Thông tư 01/2011/TT-BNV, trangtinphapluat.com soạn thảo biểu mẫu giấy mời họp trong cơ quan hành chính nhà nước, như sau:

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN 
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:       /GM- Tên cơ quan

địa danh , ngày ….. tháng ….. năm 20…

 

GIẤY MỜI

Họp về…ghi nội dung cuộc họp

Cơ quan, đơn vị tổ chức cuộc họp với nội dung….

1. Người chủ trì;

2. Người tham dự cuộc họp;

3. Thời gian, địa điểm cuộc họp;

4. Yêu cầu cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham gia cuộc họp đúng thành phần, thời gian, chuẩn bị các nội dung liên quan đến cơ quan, đơn vị mình để tham gia ý kiến tại cuộc họp.

5. Mọi chi tiết liên quan đến cuộc họp vui lòng liên hệ: Ghi người đầu mối tiếp nhận các thông tin liên quan đến cuộc họp.


Nơi nhận:
– …………;
– ……………;
– Lưu: VT, ….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Quốc Huy

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đất đai, xây dựng; tư vấn lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình... - Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *