Mẫu biên bản làm việc với người bị xử lý vi phạm hành chính

Biên bản làm việc trong xử lý vi phạm hành chính được chính thức quy định tại Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, theo khoản 1 Điều 12 Nghị định 118 những trường hợp sau được lập biên bản làm việc trước khi lập biên bản vi phạm hành chính:

1Lập và chuyển biên bản vi phạm hành chính:

a) Người có thẩm quyền đang thi hành công vụ, nhiệm vụ khi phát hiện vi phạm hành chính phải lập biên bản vi phạm hành chính.

Đối với hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính hoặc không thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý của mình, thì người có thẩm quyền đang thi hành công vụ, nhiệm vụ phải lập biên bản làm việc để ghi nhận sự việc và chuyển ngay biên bản đến người có thẩm quyền;

b) Trường hợp vụ việc phải giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm tang vật, phương tiện và các trường hợp cần thiết khác, thì người có thẩm quyền đang thi hành công vụ, nhiệm vụ có thể lập biên bản làm việc để ghi nhận sự việc.

Biên bản làm việc quy định tại các điểm a và b khoản này là một trong những căn cứ để lập biên bản vi phạm hành chính;”

Mẫu biên bản làm việc với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính
Mẫu biên bản làm việc với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính

Theo quy định trên thì có 03 trường hợp được lập biên bản làm việc trước khi lập biên bản vi phạm hành chính:

+ Thứ nhất đối với hành vi vi phạm không thuộc thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính hoặc không thuộc địa bàn của người thi hành công vụ phát hiện vi phạm.

+ Thứ hai, Trường hợp vụ việc phải giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm tang vật, phương tiện

+ Thứ ba, và các trường hợp cần thiết khác

Với trường hợp thứ 3 thì theo trangtinphapluat.com chúng ta nên lập biên bản làm việc trước khi lập biên bản vi phạm hành chính với bất kỳ hành vi vi phạm nào, bởi lẻ lập biên bản làm việc xong chúng ta có điều kiện để xác minh thêm thông tin về người vi phạm, hành vi vi phạm và có đủ thời gian để lập biên bản vi phạm hành chính.

Trangtinphapluat.com giới thiệu biểu mẫu Biên bản làm việc theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, để làm việc với những cá nhân/tổ chức có liên quan đến vụ việc vi phạm hành chính như sau:

CƠ QUAN (1)

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản làm việc theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …./BB-LV

BIÊN BẢN LÀM VIỆC (ghi theo nội dung làm việc, ví dụ: về hành vi xây dựng không phép)

Hôm nay, hồi …. giờ …. phút, ngày …./…./……, tại (2)   Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

Chúng tôi gồm:

 1. Người lập biên bản

a) Họ và tên: Chức danh:

Cơ quan:

b) Họ và tên: Chức danh:

Cơ quan:

 1. Người chứng kiến (nếu có):

Họ và tên:      Nghề nghiệp:

Địa chỉ:

 1. <Cá nhân/Tổ chức>(*) bị thiệt hại (nếu có): (3) Ghi họ và tên của người bị thiệt hại/họ và tên, chức vụ của người đại diện tổ chức bị thiệt hại và tên của tổ chức bị thiệt hại.                    
 1. <Cá nhân/Tổ chức>(*) có liên quan trực tiếp đến vụ việc:

<Họ và tên>(*):        Giới tính:

Ngày, tháng, năm sinh:…./…./         Quốc tịch:

Nghề nghiệp:

Nơi ở hiện tại:

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:  ;ngày cấp: …./…./……..; nơi cấp:

<Tên của tổ chức>(*):

Địa chỉ trụ sở chính:

Mã số doanh nghiệp:

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động:           ; ngày cấp: …./…./      nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật: (4) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật của; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.   Giới tính:

Chức danh: (5)     Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

Tiến hành lập biên bản làm việc đối với <ông (bà)/tổ chức>(*) có liên quan trực tiếp đến vụ việc:

 1. Thời gian xảy ra vụ việc:
 1. Địa điểm xảy ra vụ việc:
 1. Diễn biến của vụ việc:
 1. Hiện trường:
 1. Thiệt hại (nếu có):
 1. Ý kiến trình bày của <cá nhân/tổ chức>(*) bị thiệt hại (nếu có):
 1. Lời khai của <cá nhân/tổ chức>(*) có liên quan trực tiếp đến vụ việc:
 1. Ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có):
 1. Các biện pháp xử lý và ngăn chặn hậu quả do sự việc gây ra (nếu có):
 1. <Tang vật/phương tiện>(*) có liên quan đến vụ việc (nếu có):

Biên bản lập xong hồi …. giờ …. phút, ngày …./…./……, gồm …. tờ, được lập thành …. bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà) (6)    (Ghi họ và tên của cá nhân/người đại diện của tổ chức có liên quan trực tiếp đến vụ việc.)  là <cá nhân/người đại diện của tổ chức>(*) có liên quan trực tiếp đến vụ việc 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ.

<Trường hợp cá nhân/người đại diện của tổ chức có liên quan trực tiếp đến vụ việc không ký biên bản>

Lý do ông (bà) (6) (Ghi họ và tên của cá nhân/người đại diện của tổ chức có liên quan trực tiếp đến vụ việc.   là <    cá nhân/người đại diện của tổ chức>(*) có liên quan trực tiếp đến vụ việc không ký biên bản: (7)

Ghi cụ thể lý do theo từng trường hợp: Cá nhân/người đại diện của tổ chức có liên quan không có mặt/cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan khác…

CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VỤ VIỆC

(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ và tên)
CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

TỔ CHỨC BỊ THIỆT HẠI
(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

<In ở mặt sau>(**) Biên bản đã giao trực tiếp cho <cá nhân/người đại diện của tổ chức>(*) có liên quan trực tiếp đến vụ việc vào hồi …. giờ …. phút, ngày …./…./……..

NGƯỜI NHẬN BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published.