Mẫu biên bản làm việc với người bị xử lý vi phạm hành chính

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, có hiệu lực 01/1/2022, theo đó tại điểm d khoản 3 Điều 58 có bổ sung quy định về:  Lời khai của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại.

Trangtinphapluat.com giới thiệu biểu mẫu Biên bản theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, để ghi lời khai của những cá nhân/tổ chức có liên quan đến vụ việc vi phạm hành chính như sau:

CƠ QUAN (1)

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản làm việc theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …./BB-LV

BIÊN BẢN LÀM VIỆC (ghi theo nội dung làm việc, ví dụ: về hành vi xây dựng không phép)

Hôm nay, hồi …. giờ …. phút, ngày …./…./……, tại (2)   Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

mẫu Biên bản để ghi lời khai của những cá nhân/tổ chức có liên quan đến vụ việc vi phạm hành chính n
mẫu Biên bản để ghi lời khai của những cá nhân/tổ chức có liên quan đến vụ việc vi phạm hành chính 

Chúng tôi gồm:

 1. Người lập biên bản

a) Họ và tên: Chức danh:

Cơ quan:

b) Họ và tên: Chức danh:

Cơ quan:

 1. Người chứng kiến (nếu có):

Họ và tên:      Nghề nghiệp:

Địa chỉ:

 1. <Cá nhân/Tổ chức>(*) bị thiệt hại (nếu có): (3) Ghi họ và tên của người bị thiệt hại/họ và tên, chức vụ của người đại diện tổ chức bị thiệt hại và tên của tổ chức bị thiệt hại.                    
 1. <Cá nhân/Tổ chức>(*) có liên quan trực tiếp đến vụ việc:

<Họ và tên>(*):        Giới tính:

Ngày, tháng, năm sinh:…./…./         Quốc tịch:

Nghề nghiệp:

Nơi ở hiện tại:

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:  ;ngày cấp: …./…./……..; nơi cấp:

<Tên của tổ chức>(*):

Địa chỉ trụ sở chính:

Mã số doanh nghiệp:

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động:           ; ngày cấp: …./…./      nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật: (4) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật của; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.   Giới tính:

Chức danh: (5)     Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

Tiến hành lập biên bản làm việc đối với <ông (bà)/tổ chức>(*) có liên quan trực tiếp đến vụ việc:

 1. Thời gian xảy ra vụ việc:
 1. Địa điểm xảy ra vụ việc:
 1. Diễn biến của vụ việc:
 1. Hiện trường:
 1. Thiệt hại (nếu có):
 1. Ý kiến trình bày của <cá nhân/tổ chức>(*) bị thiệt hại (nếu có):
 1. Lời khai của <cá nhân/tổ chức>(*) có liên quan trực tiếp đến vụ việc:
 1. Ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có):
 1. Các biện pháp xử lý và ngăn chặn hậu quả do sự việc gây ra (nếu có):
 1. <Tang vật/phương tiện>(*) có liên quan đến vụ việc (nếu có):

Biên bản lập xong hồi …. giờ …. phút, ngày …./…./……, gồm …. tờ, được lập thành …. bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà) (6)    (Ghi họ và tên của cá nhân/người đại diện của tổ chức có liên quan trực tiếp đến vụ việc.)  là <cá nhân/người đại diện của tổ chức>(*) có liên quan trực tiếp đến vụ việc 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ.

<Trường hợp cá nhân/người đại diện của tổ chức có liên quan trực tiếp đến vụ việc không ký biên bản>

Lý do ông (bà) (6) (Ghi họ và tên của cá nhân/người đại diện của tổ chức có liên quan trực tiếp đến vụ việc.   là <    cá nhân/người đại diện của tổ chức>(*) có liên quan trực tiếp đến vụ việc không ký biên bản: (7)

Ghi cụ thể lý do theo từng trường hợp: Cá nhân/người đại diện của tổ chức có liên quan không có mặt/cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan khác…

CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VỤ VIỆC

(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ và tên)
CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

TỔ CHỨC BỊ THIỆT HẠI
(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

<In ở mặt sau>(**) Biên bản đã giao trực tiếp cho <cá nhân/người đại diện của tổ chức>(*) có liên quan trực tiếp đến vụ việc vào hồi …. giờ …. phút, ngày …./…./……..

NGƯỜI NHẬN BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *