Giải đáp về mức phụ cấp cán bộ thôn, tổ dân phố theo Nghị định 33

Nội dung câu hỏi: Theo điểm c, khoản 3, Điều 34 Nghị định 33/2023/NĐ-CP về cán bộ công chức cấp xã có nêu về nội dung: “ c) Mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố bảo đảm tương quan hợp lý với mức lương bậc 1 của công chức cấp xã có cùng trình độ đào tạo nhằm khuyến khích người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…”

Vậy, 1/ Người có trình độ đại học giữ 1 trong 3 chức vụ bí thư, trưởng thôn hoặc trưởng ban công tác mặt trận có được hưởng bằng mức lương bậc 1 của công chức cấp xã không?

2/ Nếu được hưởng thì người kiêm nhiệm 2 chức vụ ở thôn (bí thư kiêm trưởng thôn) được tính như thế nào. Trân trọng./.

Điểm mới của Nghị định 33/2023/NĐ-CP về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách
Giải đáp về mức phụ cấp cán bộ thôn, tổ dân phố theo Nghị định 33

Trả lời: 

Điều 34 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố quy định: Ngân sách Trung ương khoán quỹ phụ cấp để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố (khoản 2); căn cứ vào quỹ phụ cấp được ngân sách Trung ương khoán cho mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố, nguồn kinh phí ngân sách chi cho cải cách chính sách tiền lương của địa phương, các quy định của pháp luật có liên quan và đặc thù của từng cấp xã, từng thôn, tổ dân phố, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố bảo đảm tương quan hợp lý với mức lương bậc 1 của công chức cấp xã có cùng trình độ đào tạo (khoản 3); trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp quy định của chức danh kiêm nhiệm (khoản 4).

Như vậy, trên cơ sở tình hình thực tiễn của địa phương mà mức phụ cấp cụ thể của người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. Trường hợp kiêm nhiệm 2 chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp quy định của chức danh kiêm nhiệm.

Trích trả lời phản ánh, kiến nghị của Bộ Nội vụ

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *