Quá thời hạn lập biên bản vi phạm hành chính, có được xử phạt?

Thời hạn lập biên bản vi phạm hành chính đã được quy định cụ thể trong Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, trong thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính phát sinh vướng mắc liên quan đến lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ xử phạt khi không thuộc thẩm quyền, cụ thể trường hợp vi phạm thời hạn lập biên bản, thời hạn chuyển hồ sơ hoặc quá thời hạn xử phạt thì có được xử phạt hay không…Bộ Tư pháp đã có văn bản trả lời kiến nghị của địa phương tại hội nghị tổng kết ngành tư pháp năm 2023. Trangtinphapluat.com giới thiệu để bạn đọc tham khảo.

Thời hạn lập biên bản vi phạm hành chính

Về thời hạn lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ: Tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định về thời hạn lập biên bản vi phạm hành chính; điểm a khoản 6 Điều 12 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định “Trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản, thì biên bản và các tài liệu khác phải được chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi lập biên bản”.

Quá thời hạn vẫn lập biên bản

Vậy trường hợp vi phạm về thời hạn nêu trên thì có được tiếp tục thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính hay không? Nếu đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì Quyết định này được xử lý như thế nào? Trường hợp không ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì có được ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hay không? Trên thực tế nếu không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả thì hành vi vi phạm vẫn còn tồn tại và ảnh hưởng đến việc quản lý nhà nước ở địa phương.

Đề nghị Bộ Tư pháp tham mưu trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, đồng thời có điều khoản chuyển tiếp trong dự thảo để xử lý những trường hợp còn tồn tại ở địa phương (UBND tỉnh Hậu Giang).

Việc xử phạt hành chính phải kịp thời

Trả lời:

Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính đã quy định rõ trách nhiệm, thời hạn lập biên bản vi phạm hành chính, thời hạn chuyển biên bản vi phạm hành chính, đồng thời quy định việc xử phạt vi phạm hành chính không kịp thời, không đúng thủ tục là một trong những hành vi bị nghiêm cấm. Vì vậy, về nguyên tắc, biên bản vi phạm hành chính lập/chuyển không đúng thời hạn là đã vi phạm về thủ tục xử phạt vi phạm hành chính nên biên bản vi phạm hành chính đó không thể làm căn cứ ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính sao cho phù hợp?
Quá thời hạn lập biên bản vi phạm hành chính, có được xử phạt?

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, người đã ban hành quyết định tự mình hoặc theo yêu cầu của những người quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Xử lý vi phạm hành chính phải ban hành quyết định hủy bỏ toàn bộ nội dung quyết định nếu vi phạm quy định về thủ tục ban hành quyết định.

Phải hủy bỏ quyết định xử phạt

Do đó, nếu đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính dựa trên biên bản vi phạm hành chính đã có vi phạm quy định về thời hạn chuyển biên bản, thì quyết định này phải bị huỷ bỏ theo quy định đã nêu.

Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng các quy định trên hiện nay còn một số vướng mắc, Bộ Tư pháp xin ghi nhận và sẽ tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

(Trích Bộ Tài liệu trả lời kiến nghị của các các bộ, ngành, địa phương năm 2023 của Bộ Tư pháp tại hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2023)

Quá thời hạn không được xử phạt

Và trước đó, tại văn bản trả lời các địa phương về vướng mắc trong năm 2022, cụ thể trả lời cho UBND tỉnh Phú Yên như sau:

Câu hỏi: Đề nghị Bộ Tư pháp hướng dẫn cách xử lý đối với trường hợp quá thời hạn lập biên bản theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, đối với những vụ việc phức tạp thì xử lý như thế nào, để tạo sự thống nhất khi giải quyết các trường hợp tương tự. Và hướng dẫn cách giải quyết đối với trường hợp người lập biên bản chuyển biên bản vi phạm hành chính đến cho người có thẩm quyền xử phạt đã “quá thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản” cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định 118/2021/NĐ-CP (UBND tỉnh Phú Yên).

Người lập biên bản sẽ bị kỷ luật

Trả lời:

Trường hợp Biên bản vi phạm hành chính được lập nhưng không đúng thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP thì không thể làm căn cứ ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, do đó, cũng không thể tiếp tục xử lý đối với vụ việc vi phạm hành chính.

Trường hợp này, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính sẽ phải chịu trách nhiệm về việc vi phạm thủ tục xử phạt, không kịp thời xử lý vi phạm hành chính và bị xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 4 Điều 22 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: “Xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính không kịp thời, không nghiêm minh, không đúng thẩm quyền, thủ tục, đối tượng theo quy định pháp luật”.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *