Hướng dẫn thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai

Nhiều bạn đọc đề nghị trangtinphapluat.com cho biết có phải tất cả công chức, viên chức của Phòng Tài nguyên môi trường cấp huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đều có quyền lập biên bản vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai hay không? hay chỉ một số công chức, viên chức đang thực hiện nhiệm vụ công vụ mới có quyền lập biên bản vi phạm hành chính.

Trangtinphapluat.com trả lời như sau:

Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính thì thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính như sau:

Điều 12. Lập biên bản vi phạm hành chính

1Lập và chuyển biên bản vi phạm hành chính:

a) Người có thẩm quyền đang thi hành công vụ, nhiệm vụ khi phát hiện vi phạm hành chính phải lập biên bản vi phạm hành chính.

Đối với hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính hoặc không thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý của mình, thì người có thẩm quyền đang thi hành công vụ, nhiệm vụ phải lập biên bản làm việc để ghi nhận sự việc và chuyển ngay biên bản đến người có thẩm quyền;

b) Trường hợp vụ việc phải giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm tang vật, phương tiện và các trường hợp cần thiết khác, thì người có thẩm quyền đang thi hành công vụ, nhiệm vụ có thể lập biên bản làm việc để ghi nhận sự việc.

Hướng dẫn thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai
Hướng dẫn thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai

Biên bản làm việc quy định tại các điểm a và b khoản này là một trong những căn cứ để lập biên bản vi phạm hành chính;”

Thẩm quyền lập biên bản VPHC lĩnh vực đất đai

Theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định 91/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai thì  Người có thẩm quyền lập biên bản gồm:

“a) Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định tại các Điều 38 và 39 của Nghị định này;

b) Công chức, viên chức được giao nhiệm vụ thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai và hoạt động dịch vụ về đất đai.

Công chức kiểm lâm được giao nghiệm vụ thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng rừng được lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi lấn, chiếm, sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất vào mục đích khác. Công chức, viên chức Cảng vụ hàng không được giao nhiệm vụ thực hiện kiểm tra việc sử dụng đất cảng hàng không, sân bay dân dụng.”

Hướng dẫn của một số cơ quan chuyên môn

+ Theo văn bản số 449/TTr-MB ngày 28/4/2022 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thì: “…theo quy định tại điểm a,  b khoản 2 Điều 40 Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai quy định:

“2. Người có thẩm quyền lập biên bản gồm:

a) Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định tại các Điều 38 và 39 của Nghị định này;

b) Công chức, viên chức được giao nhiệm vụ thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai và hoạt động dịch vụ về đất đai.”

Theo quy định nêu trên, công chức, viên chức Phòng đăng ký đất đai và Văn phòng đăng ký đất đai  thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đang thi hành công vụ, nhiệm vụ thẩm định thẩm định hồ sơ, thực hiện dịch vụ công về đất đai không phải đang thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thì không có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính. Trường hợp công chức, viên chức đang thi hành công vụ, nhiệm vụ thẩm định hồ sơ, thực hiện dịch vụ công về đất đai phát hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai  thì chuyển hồ sơ và đề nghị Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc thanh tra viên để lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 39  và điểm a khoản 2 Điều 40 Nghị định 91/2019/NĐ-CP mà không cần ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra trước khi lập biên bản vi phạm hành chính”.

+ Theo văn bản số 5677/STNMT-TTr ngày 15/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thì:”…tại điểm b khoản 2 Điều 40 Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về lập biên bản vi phạm hành chính  như sau:

“Công chức, viên chức được giao nhiệm vụ thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai và hoạt động dịch vụ về đất đai”

Khoản 2 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai, bao gồm:

“a) Điều tra, đánh giá đất đai; cải tạo đất;

b) Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

c) Đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đăng ký, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

d) Tư vấn xác định giá đất;

đ) Đấu giá quyền sử dụng đất;

e) Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

g) Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai, thông tin về thị trường quyền sử dụng đất và thông tin khác về đất đai;

h) Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai theo nhu cầu về thời gian và địa điểm của người yêu cầu cung cấp dịch vụ;

i) Các dịch vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ.”

Như vậy, theo các quy định nêu trên , công chức được giao nhiệm vụ thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai và hoạt động dịch vụ về đất đai  của Phòng Tài nguyên và Môi trường  và viên chức được giao nhiệm vụ thực hiện kiểm tra hoạt động dịch vụ về đất đai của Văn phòng đăng ký đất đai đều có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.

Tóm lại, theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 118/2021/NĐ-CP, Nghị định 91/2019/NĐ-CP và 2 văn bản hướng dẫn của Thanh tra Bộ TNMT và Sở TNMT TP Hồ Chí Minh thì không phải tất cả công chức, viên chức của ngành Tài nguyên và Môi trường đều có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai khi phát hiện hành vi vi phạm mà chỉ những công chức, viên chức được giao nhiệm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra mới có quyền lập biên bản vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *