Bộ TNMT hướng dẫn xử phạt hành vi chiếm đất theo Nghị định 91

Trangtinphapluat.com tổng hợp, giới thiệu tới bạn đọc Công văn 5145/BTNMT-ĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân

Ngày 26/4/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam có Công văn 929/STNMT-TTr V/v xin ý kiến hướng dẫn liên quan đến cấp Giấy CNQSD đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể nội dung như sau:

1. Liên quan đến áp dụng pháp luật để xử phạt vi phạm hành chính
– Đối với những trường hợp sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 mà người sử dụng đất không có các loại giấy tờ theo quy định tại khoản 1, 2, 3, Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, nguồn gốc sử dụng đất theo xác nhận của UBND các xã, thị trấn do người sử dụng đất khai hoang đất bằng chưa sử dụng để làm nhà ở hoặc sử dụng đất nông nghiệp để làm nhà ở, có trường hợp kê khai đăng ký hoặc không kê khai đăng ký theo Hồ sơ 64/CP, Hồ sơ 60/CP, thì những trường hợp này được cấp Giấy CNQSD đất theo quy định tại Điều 20 hay Điều 22, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai?

Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Bộ TNMT hướng dẫn xử phạt hành vi chiếm đất theo Nghị định 91

– Trường hợp cấp Giấy CNQSD đất theo quy định tại Điều 22, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì trước khi cấp Giấy chứng nhận QSD đất có lập thủ tục xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai hay không xử phạt?
2. Liên quan đến việc nộp tiền sử dụng đất để cấp Giấy chứng nhận QSD đất
Đối với những trường hợp sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004, nguồn gốc sử dụng đất theo xác nhận của UBND các xã, thị trấn do người sử dụng đất khai hoang đất bằng chưa sử dụng để làm nhà ở hoặc sử dụng đất nông nghiệp để làm nhà ở, đối với những trường hợp này thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất 50% theo quy định tại khoản 1, Điều 7 hay người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất 100% theo quy định tại khoản 2, Điều 7, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất?
3. Liên quan đến việc sử dụng đất bằng chưa sử dụng do UBND xã quản lý để sử dụng vào mục đích nông nghiệp
Đối với những trường hợp sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 mà người sử dụng đất không có các loại giấy tờ theo quy định tại khoản 1, 2, 3, Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, hồ sơ địa chính thể hiện đất bằng chưa sử dụng do UBND xã quản lý để sử dụng vào mục đích nông nghiệp.

Theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 3 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: “Chiếm đất là việc tự ý sử dụng đất mà không được cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cho phép”. Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định số
91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ thì hành vi chiếm đất là hành vi đang diễn ra.
Như vậy, đối với những trường hợp này, trước khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận QSD đất theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì có xem xét, xử phạt vi phạm hành chính theo quy tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai hay không xử phạt?

Ngày 03/7/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản : 5145/BTNMT-ĐĐ về việc hướng dẫn liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, trả lời Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam như sau: 

1. Liên quan đến áp dụng pháp luật để xử phạt vi phạm hành chính
Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không có vi phạm pháp luật đất đai thì được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 củaChính   phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (Nghị định số 43/2014/NĐ-CP).
Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất xác định có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.
Trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật thì trước khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải lập hồ sơ xử lý theo Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (Nghị định số 91/2019/NĐ-CP).
2. Liên quan đến việc nộp tiền sử dụng đất để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Việc thu tiền sử dụng đất trường hợp khi công nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất đã sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có hành vi vi phạm thì thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5
năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; trường hợp có hành vi vi phạm thì thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.
3. Liên quan đến việc sử dụng đất bằng chưa sử dụng do Ủy ban nhân dân xã quản lý để sử dụng vào mục đích nông nghiệp
Khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP quy định về giải thích từ ngữ “chiếm đất”, hành vi vi phạm xử phạt “lấn, chiếm đất” được quy định tại Điều 14 của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP, theo đó, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 được thực hiện sau khi thực hiện quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

4 Bình luận

  1. Đoàn Phương Thúy

    gửii cho mình xin văn bản số 5145/BTNMT-ĐĐ ngày 03/7/2023 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân.
    Địa chỉ email của mình:thuydoanttxd82@gmail.com

  2. Cho xin công văn số 829/TTr-MT ngày 04/5/2024 của thanh tra bộ TN và MT về phúc đáp văn bản số 453/STNMT-TTr ngày 4-4/2024 của STN và MT tỉnh Quảng Nam
    Xin cám ơn rất nhiều!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *