Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Phú Giao, Bình Dương 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm  ôn thi  công chức cấp xã huyện Phú Giao, tỉnh Bình Dương năm 2024  theo  Thông báo số 20TB-HĐTD ngày 23/01/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Phú Giao.

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

2. Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (phần về công chức).

3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (chương I, II, III và  mục 1, 2 chương VII; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

4. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

5. Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố,

6. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

7. Thông tư 06/2020/TT-BNV về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Phú Giao, Bình Dương 2024
Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Phú Giao, Bình Dương 2024

8. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

9. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

10. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (phần nội dung của cán bộ, công chức)

11. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

12. Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP

13. Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

14. Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

15. Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 19/5/2022 cuả Tỉnh ủy Bình Dương về chuyển đổi số Bình Dương đến năm 20230.

16. Quyết định 3109/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 cua UBND tỉnh Bình Dương về ban hành chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025

17. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ.

18. Quyết định 22/2022/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Dương

19. Báo cáo số 381 về tình hình kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng  tỉnh Bình Dương năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm  ôn thi  công chức cấp xã huyện Phú Giao, tỉnh Bình Dương năm 2024

Câu 1. Theo Hiến pháp năm 2013, Ủy ban thường vụ Quốc hội không quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính nào?

a) Thị xã, thành phố thuộc tỉnh

b) Xã, phường, thị trấn

c) Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

d) Quận, huyện

Đáp án C

Câu 2. Các hình thức kỷ luật đối với công chức gồm

a) Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương;  Giáng chức;  Cách chức;  miễn nhiệm.

b) Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương;  Giáng chức;  Cách chức;  Bãi nhiệm.

c) Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương;  Giáng chức;  Cách chức;  Buộc thôi việc.

Đáp án C

Câu 3. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện gồm?

a) các Ủy viên là người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân huyện, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

b) các Ủy viên là người đứng đầu cơ quan thuộc Ủy bannhân dân huyện, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

c) các Ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân huyện, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

d) các Ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy bannhân dân huyện, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

Đáp án C

    Câu 4. Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã?

a) HĐND cấp huyện

b) Chủ tịch HĐND cấp huyện

c) UBND cấp huyện

d) Chủ tịch UBND cấp huyện

          Đáp án D

Câu 5. Thời hạn thực hiện việc giải trình không quá 15 ngày, kể từ ngày ra thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình; trường hợp có nội dung phức tạp thì có thể gia hạn bao nhiêu  lần và thời gian gia hạn không quá bao nhiêu ngày?

a) Có thể gia hạn 01 lần;  thời gian gia hạn không quá 10 ngày

b) Có thể gia hạn 01 lần;  thời gian gia hạn không quá 15 ngày

c) Có thể gia hạn 01 lần;  thời gian gia hạn không quá 20 ngày

đ) Có thể gia hạn 01 lần;  thời gian gia hạn không quá 30 ngày

Đáp án B

Câu  6. Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là?

a) Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên. Trường hợp luật có quy định khác với quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định của luật đó

b) Tốt nghiệp đại học trở lên. Trường hợp luật có quy định khác với quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định của luật đó

c) Tốt nghiệp cao đẳng trở lên. Trường hợp luật có quy định khác với quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định của luật đó

d) Tốt nghiệp đại học trở lên. Trường hợp luật có quy định khác với quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định của Nghị định này

Đáp án B

Câu 7. Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP,  trước bao nhiêu tháng, tính đến ngày cán bộ, công chức cấp xã nghỉ hưu, cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức cấp xã phải thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu?

a) 01 tháng   b) 03 tháng    c) 06 tháng    d) 09 tháng

Đáp án C

Câu 8. Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào ?

a) yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế

b) yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm hoặc chỉ tiêu biên chế

c) yêu cầu vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế

Đáp án A

Câu 9. Hình thức xử lý cảnh cáo đối với thí sinh vi phạm các lỗi nào dưới đây?

a) Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác;

b) Cho thí sinh khác chép bài hoặc chép bài của thí sinh khác;

c) Sử dụng tài liệu, điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính và các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng thông tin khác trong phòng thi (trừ trường hợp đề thi có quy định khác).

d) Tất cả trường hợp trên

Đáp án D

Câu 10. Đối với hồ sơ, tài liệu xây dựng cơ bản thì thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan là?

a) Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày công trình được quyết toán.

b) Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày công trình được quyết toán.

c) Trong thời hạn 09 tháng kể từ ngày công trình được quyết toán.

d) Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày công trình được quyết toán.

Đáp án A

Câu 11. Đâu không phải là Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

a) Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền.

b) Việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quản lý tập trung, thống nhất.

c) Giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền.

d) Quá trình giải quyết thủ tục hành chính được thanh tra thường xuyên

Đáp án D

Câu 12.  Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng đối với vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức; quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức; kỷ luật lao động; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Cách chức.

d) Bãi nhiệm.

Đáp án A

Câu 13. Quy định nào dưới đây không nằm trong tiêu chí đánh giá CBCCVC về Ý thức tổ chức kỷ luật ?

a) Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

b) Chấp hành sự phản công của tổ chức; Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

c) Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định;

d Báo cáo đầy đủ, trung thực, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về những nội dung liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị với cấp trên khi được yêu cầu.

Đáp án A

Câu 14. Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 tập trung vào 6 nội dung, đó là?

a) Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

b) Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

c) Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính

d) Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm  ôn thi  công chức cấp xã huyện Phú Giao, tỉnh Bình Dương năm 2024 với hơn 900 câu (Lưu ý: Thiếu mục 13, 15, 16, 18,19)

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học theo chuẩn Bộ Thông tin và Truyền thông tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *