Tài liệu thi công chức thi hành án dân sự năm 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức Tổng cục Thi hành án dân sự năm 2024   theo Thông báo số 120/TB-TCTHADS ngày 03/4/2024  của  Tổng cục Thi hành án dân sự, gồm các văn bản sau:

Tài liệu kiến thức chung

1. Hiến pháp năm 2013.

2. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

3. Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH Luật Tổ chức Chính phủ do Văn phòng Quốc hội ban hành ngày 02/8/2023

4. Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-VPQH Luật Cán bộ, công chức do Văn phòng Quốc hội ban hành ngày 16/12/2019

5. Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-VPQH Luật Thi hành án dân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành ngày 25/01/2022

Tài liệu thi công chức thi hành án dân sự năm 2024
Tài liệu thi công chức thi hành án dân sự năm 2024

6. Văn bản hợp nhất số 1357/VBHN-BTP  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp ban hành ngày 04/4/2000

7. Nghị định 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

8. Văn bản hợp nhất số 4371/VBHN-BTP  Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng Cục thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành ngày 20/9/2023.

Trắc nghiệm thi Tổng cục Thi hành án dân sự

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức Tổng cục Thi hành án dân sự năm 2024

Câu 1. Quyền lực nhà nước là

a) thống nhất, có sự phân chia, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

b) thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

c) thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Đáp án C

Câu 2. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua?

a) Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

b) Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

c) Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan nhà nước khác của Nhà nước.

Đáp án A

Câu 3. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc

a) bình đẳng, phổ thông, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

b) phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

c) trực tiếp, phổ thông, bình đẳng và bỏ phiếu kín.

Đáp án B

Câu 4. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, đề ra bao nhiêu quan điểm?

a) 4 quan điểm

b) 5 quan điểm

c) 6 quan điểm

d) 7 quan điểm

Đáp án B

Câu 5. Theo  quan điểm của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII  thì Nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ lớn giữa?

a) Giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ

b) giữa nhà nước, thị trường và xã hội;

c) giữa thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Câu 6. Nội dung: – Tiếp tục đổi mới căn bản, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lập pháp, bảo đảm quản trị quốc gia bằng Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế  thuộc nhóm nhiệm vụ giải pháp nào của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

A) Tiếp tục đổi mới tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội

b) Bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân

c) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững

d) Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ, chính quyền địa phương; xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả

Đáp án A

Câu 7. Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Thủ tướng Chính phủ do Quốc hội bầu trong số các đại biểu Quốc hội theo đề nghị của ai?

a) Bộ Nội vụ

b) Ủy ban Thường vụ Quốc hội

c) Quốc hội

d) Chủ tịch nước

Đáp án D

Câu 8. Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản pháp luật như thế nào?

a) Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản pháp luật theo thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó và xử lý các văn bản trái Hiến phápvà pháp luật

b) Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản pháp luật theo thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó và xử lý các văn bản trái pháp luật

c) Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản pháp luật theo thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó và xử lý các văn bản trái Hiến pháp

d) Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản pháp luật theo thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó và xử lý các văn bản không phù hợp Hiến pháp và pháp luật

Đáp án A

Câu 9. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “miễn nhiệm” được định nghĩa như thế nào?

a) Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý không được tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

b) Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý đề nghị được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

c) Là việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ.

d) Là việc cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

Đáp án D

Câu 10 Trong hoạt động nghề nghiệp, công chức có quyền nào dưới đây?

a) Được cung cấp mọi thông tin liên quan đến bí mật quốc gia.

b) Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

c) Được bảo đảm trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc theo yêu cầu cá nhân.

d) Được giải trí, thư giãn dưới các hình thức mà pháp luật không cấm.

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức Tổng cục Thi hành án dân sự năm 2024   gồm 554 câu. (thiếu mục 5,67,8)

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *