Tài liệu thi công chức Khối đảng, Đoàn thể tỉnh Quảng Ninh 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  công chức  khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Quảng Ninh năm 2024,  theo Thông báo số 01/TB-HĐ ngày 14/3/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh về định hướng nội dung ôn tập kỳ tuyển dụng công chức khối Đảng, Đoàn thể năm 2023.

Danh mục tài liệu kiến thức chung

Tài liệu thi công chức khối Nhà nước tỉnh Quảng Ninh năm 2024

1.Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam  (Đảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng, chương I, II, V, VII, VIII, IX, X)

2. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 28/11/2013 (Chương I,II, V)

3. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 (Chương I, II, III, IV, VI, IX), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019 (Điều 1)

4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 (Chương I, II, VI); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019 (Điều 2)

5.Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng  về thi hành Điều lệ Đảng (Mục 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 17,22, 27,33)

Tài liệu thi công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2024
Tài liệu thi công chức Khối đảng, Đoàn thể tỉnh Quảng Ninh 2024

5. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Chương I, Chương II, Chương III (Mục 1)

6. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (chương I, II); Nghị định 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP (Điều 1)

7.Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (mục I)

8. Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững (mục I, II)

9. Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (mục I, II)

Câu hỏi ôn thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Quảng Ninh

Câu 1. Điều lệ Đảng quy định

a) Hệ thống tổ chức của Đảng được lập tương ứng với hệ thống hành chính của Nhà nước

b) Hệ thống tổ chức của Đảng được lập tương ứng với cấp hành chính của Nhà nước

c) Hệ thống tổ chức của Đảng được lập tương ứng với hệ thống cơ quan hành chính của Nhà nước

Đáp án A

Câu 2. Theo Điều lệ Đảng hiện hành, chỉ giải tán một tổ chức cơ sở Đảng khi tổ chức đó?

a) Vi phạm đặc biệt nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng hoặc pháp luật của Nhà nước

b) Vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng hoặc pháp luật của Nhà nước

c) Vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng hoặc pháp luật của Nhà nước

d) Vi phạm thường xuyên nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng hoặc pháp luật của Nhà nước

Đáp án A

Câu 3. Theo Hiến pháp năm 2013, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm những bộ phận lãnh thổ nào?

a) Đất liền, hải đảo và vùng trời

b) Đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời

c) Đất liền, hải đảo và vùng biển

d) Đất liền và lãnh hải

Đáp án B

Câu 4. Hiến pháp năm 2013 quy định tổ chức nào không phải là tổ chức chức chính trị – xã hội?

a) Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

b) Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

c) Hội Nông dân Việt Nam

d) Công đoàn Việt Nam

Đáp án A

Câu 5. Trong trường hợp Quốc hội không thể họp được thì cơ quan nào có thẩm quyền Quyết định việc tuyên bố tình trạng chiến tranh

a) Quốc hội

b) Ủy ban thường vụ Quốc hội

c) Chính phủ

d) Bộ Quốc phòng

Đáp án B

Câu 6. Theo Luật cán bộ, công chức thì Kết quả đánh giá là căn cứ để?

a) bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ

b) bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với cán bộ

c) bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và thực hiện chính sách đối với cán bộ

d) bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ

Đáp án B

Câu  7. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hình thức kỷ luật nào sau đây không áp dụng đối với cán bộ?

A. Cảnh cáo

B. Cách chức

C. Giáng chức

D. Bãi nhiệm

Đáp án C

Câu 8. Theo Luật tổ chức chính quyền địa phương hiện hành, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh gồm:

A.Chủ tịch Hội đồng nhân dân và hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

B. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh;

C. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

D. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách thì có 01 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; trường hợp Chủ tịch HĐND tỉnh là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách thì có 02 Phó Chủ tịch HĐND. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.

Đáp án D

 Câu 9. Thẩm quyền Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã?

a) HĐND cấp huyện

b) Chủ tịch HĐND cấp huyện

c) UBND cấp huyện

d) Chủ tịch UBND cấp huyện

          Đáp án D

Câu 10. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì trường hợp đảng viên giới thiệu người vào Đảng chuyển đến đảng bộ, chi bộ cơ sở khác, bị kỷ luật hoặc vì lý do khác không thể tiếp tục theo dõi, giúp đỡ người vào Đảng thì?

a) chi bộ phân công đảng viên chính thức khác theo dõi, giúp đỡ người vào Đảng (nhất thiết đảng viên đó cùng công tác, lao động, học tập hoặc cùng sinh hoạt nơi cư trú với người vào Đảng ít nhất 12 tháng).

b) chi bộ phân công đảng viên khác theo dõi, giúp đỡ người vào Đảng (không nhất thiết đảng viên đó cùng công tác, lao động, học tập hoặc cùng sinh hoạt nơi cư trú với người vào Đảng ít nhất 12 tháng).

c) chi bộ phân công đảng viên chính thức khác theo dõi, giúp đỡ người vào Đảng (không nhất thiết đảng viên đó cùng công tác, lao động, học tập hoặc cùng sinh hoạt nơi cư trú với người vào Đảng ít nhất 12 tháng).

d) chi bộ phân công đảng viên chính thức hoặc đảng viên dự bị khác theo dõi, giúp đỡ người vào Đảng (không nhất thiết đảng viên đó cùng công tác, lao động, học tập hoặc cùng sinh hoạt nơi cư trú với người vào Đảng ít nhất 12 tháng).

Đáp án C

Câu 11. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì Các đảng bộ khối trực thuộc Trung ương được lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc bao gồm?

a) Văn phòng, ban tổ chức, cơ quan uỷ ban kiểm tra, ban tuyên giáo, ban dân vận

b) Văn phòng, ban tổ chức, cơ quan uỷ ban kiểm tra, ban tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng chính trị.

c) Văn phòng, ban tổ chức, cơ quan uỷ ban kiểm tra, ban tuyên giáo, ban dân vận, trung tâm bồi dưỡng chính trị.

d) Văn phòng, ban tổ chức, cơ quan uỷ ban kiểm tra, ban tuyên giáo, ban dân vận, ban kinh tế

Đáp án C

Câu 12. Trước khi quyết định biệt phái công chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp quản lý công chức cần làm gì?

a) Cần gặp gỡ công chức nêu rõ mục đích, sự cần thiết của việc biệt phái để nghe công chức đề xuất ý kiến trước khi quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định

b) Cần gặp gỡ công chức nêu rõ mục đích, sự cần thiết của việc biệt phái để nghe công chức đề xuất ý kiến trước khi quyết định

c) Cần gặp gỡ công chức nêu rõ mục đích, sự cần thiết của việc biệt phái để nghe công chức đề xuất ý kiến trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định

Đáp án A

Câu 13. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được điều động, biệt phái đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong thời gian bao nhiêu tháng?

a) 03 tháng

b) 06 tháng

c) 09 tháng

d) 12 tháng

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải  Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc VIệt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Quảng Ninh năm 2024, gồm 773 câu (Lưu ý: Thiếu mục 7, 8,9)

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học theo chuẩn Bộ Thông tin và Truyền thông tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *