Tài liệu thi nâng ngạch chuyên viên tỉnh Quảng Ninh năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi nâng ngạch công chức ngạch chuyên viên tỉnh Quảng Ninh năm 2022 theo đề cương ôn tập gồm các văn bản sau:

 1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019
 2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
 3. Luật Cán bộ, công chức 2008;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019.
 4. Luật Phòng, chống tham nhũng (năm 2018)
 5. Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (Khóa XII) ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
 6. Nghị quyết 52-NQ/TW  của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
 7. Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
  Tài liệu thi nâng ngạch chuyên viên tỉnh Quảng Ninh năm 2022
  Tài liệu thi nâng ngạch chuyên viên tỉnh Quảng Ninh năm 2022
   Tài liệu thi nâng ngạch chuyên viên tỉnh Quảng Ninh năm 2022
 8. Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 9. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 10. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 11. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
 12. Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 08/3/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
 13. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ
 14. Quyết định 163/QĐ-TTg năm 2016  của Thủ tướng phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức giai đoạn 2016-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. Quyết định 559/QĐ-TTg của Thủ tướng phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
 16. Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực
 17. Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy  về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
 18. Kế hoạch 205/KH-UBND ngày  24/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh về cải thiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR index), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SISPAS) tỉnh Quảng Ninh năm 2022
 19. Văn kiện đại hội đại biểu tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 -2025

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi nâng ngạch công chức ngạch chuyên viên tỉnh Quảng Ninh năm 2022

Câu 1 Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do ai  quyết định thành lập?

a) Quốc hội    b) Ủy ban Thường vụ Quốc hội

c) Chính phủ   d) HĐND cấp tỉnh

đáp án A

Câu 2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp tỉnh, huyện, xã là?

a) Nghị quyết, quyêt định, chỉ thị

b) Nghị quyêt, quyết định

c) Nghị quyết, chỉ thị

Đáp án B

Câu 3. Chính phủ có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?

a) Nghị quyết           b) Nghị định  c) Quyết định   d) Tất cả đáp án trên

Đáp án B

Câu 4. Chọn đáp án đúng

a) Trước 06 tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ phải thông báo cho cán bộ bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu; trước 03 tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ ra quyết định nghỉ hưu.

b) Trước 12 tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ phải thông báo cho cán bộ bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu; trước 06 tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ ra quyết định nghỉ hưu.

c) Trước 06 tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ phải thông báo cho cán bộ bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu; trước 02 tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ ra quyết định nghỉ hưu.

Đáp án A

Câu 5. Thời hạn thực hiện việc giải trình không quá 15 ngày, kể từ ngày ra thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình; trường hợp có nội dung phức tạp thì có thể gia hạn bao nhiêu  lần và thời gian gia hạn không quá bao nhiêu ngày?

a) Có thể gia hạn 01 lần;  thời gian gia hạn không quá 10 ngày

b) Có thể gia hạn 01 lần;  thời gian gia hạn không quá 15 ngày

c) Có thể gia hạn 01 lần;  thời gian gia hạn không quá 20 ngày

đ) Có thể gia hạn 01 lần;  thời gian gia hạn không quá 30 ngày

Đáp án B

Câu 6. Một trong những mục tiêu cụ thể từ năm2021 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII?

a) Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp
nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp

b) Đến năm 2025, tiền lương cao nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp
nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

c) Đến năm 2025, tiền ương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương cao
nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp

d) Đến năm 2030, tiền lương cao nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức
lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp

Đáp án B

Câu 7. Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì một trong những quan điểm cải cách hành chính là?

a) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một nhiệm vụ đột phá phát triển đất nước

b) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những đột phá phát triển đất nước

c) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những đột phá phát chiến lược triển đất nước

d) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ đột phá phát triển đất nước

Đáp án B

Câu 8. Đối với nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã thì?

a) Chủ tịch Hội đồng nhân dân ký chứng thực.

b) Chủ tịch Hội đồng nhân dân ký thay mặt Hội đồng nhân dân

c) Chủ tịch Hội đồng nhân dân ký ban hành văn bản

Đáp án A

Câu 9. Điều kiện đào tạo sau đại học Đối với cán bộ, công chức là?

a) Có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trướcthời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ;

b) Không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu;

c) Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo; Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

d) Tất cả điều kiện trên

Đáp án D

Câu 10. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được điều động, biệt phái đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời gian bao lâu?

a. 12 tháng.

b. 6 tháng.

c. Hết thời hạn bổ nhiệm.

d. Tối thiểu 18 tháng.

Đáp án B

Câu11. Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì đánh giá như thế nào?

a) không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản

b) vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

c) không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm

Đáp án A

Câu 12. Theo Quyết định 1847/QĐ-TTg của Chính phủ, phê duyệt Đề án văn hóa công vụ quy định: “Đối với đồng nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ, côngvụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, tổ chức” thuộc vào nội dung nào của văn hóa công vụ?

a. Trang phục của cán bộ, công chức, viên chức

b. Tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức

c. Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.

d. Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức

Đáp án C

Câu 13. Đến năm 2025, ít nhất bao nhiêu phần trăm  viên chức giữ chức vụ quản lý được bồi dưỡng năng lực, kỹ năng quản lý trước khi bổ nhiệm.

a) 90%    b) 95%    c) 98%    d) 100%

đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi nâng ngạch công chức ngạch chuyên viên tỉnh Quảng Ninh năm 2022, gồm 1142 câu (lưu ý không có các mục 6, 15-19)

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *