Tài liệu thi giáo viên huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức giáo viên mầm non, Trung học cơ sở năm 2021 huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi giáo viên huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 được biên soạn theo Thông báo số 97/TB-UBND ngày 2/8/2021 của UBND huyện Sông Lô về việc thông báo nội dung ôn tập vòng 1, vòng 2 kỳ thi tuyển dụng giáo viên mầm non, trung học cơ sở huyện Sông Lô năm 2021.

Tài liệu thi giáo viên huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021
Tài liệu thi giáo viên huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

1. Tài liệu thi giáo viên mầm non huyện Sông Lô

TTPHẦN CHUNGNỘI DUNG
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

Luật Viên chức (số:  58/2010/QH12 ngày 15/11/2010)1. Điều 2. Viên chức.2. Điều 5. Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức.

3. Điều 10. Chính sách xây dựng và phát triển các đơn vị sự nghiệp công lập và đội ngũ viên chức.

4. Quyền và nghĩa vụ của viên chức (Điều 11 đến Điều 19).

5. Điều 21. Nguyên tắc tuyển dụng.

6. Điều 22. Điều kiện đăng ký dự tuyển.

7. Điều 33. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức.

8. Điều 35. Trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng.

9. Điều 48. Quản lý viên chức.

10. Điều 52. Các hình thức kỷ luật đối với viên chức.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức (Luật số 52/2019/QH14)1. Sửa đổi, bổ sung Điều 29.2. Sửa đổi, bổi sung Điều 56.
 

 

 

II

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/8/2020.Chương I, II.
Nghị định: 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020.Chương I, II.
Nghị định: 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020.Chương II, Chương III gồm các Điều: 26, 27, 28, 29, 30, 57, 58
 

III

 

 

 

Luật Giáo dục năm 2019 (Luật số 43/2019/QH14);1. CHƯƠNG I: Gồm các Điều: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 20, 21, 22

2. CHƯƠNG II: Gồm các Điều:  23 đến 27.

3. CHƯƠNG III: Gồm các Điều: 47, 49, 50, 52, 53, 60.

4. CHƯƠNG IV: Gồm các Điều: 66, 67, 69, 70, 72, 75, 76, 77.

5. CHƯƠNG V: Gồm các Điều: 80 đến 83.

6. CHƯƠNG VI: Gồm các Điều: 89 đến 94.

IVNghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.Mục B: Quan điểm chỉ đạo; Mục tiêu; Nhiệm vụ, giải pháp
VQuyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo1. Điều 3. Phẩm chất chính trị

2. Điều 4. Đạo đức nghề nghiệp

3. Điều 5. Lối sống, tác phong

4. Điều 6. Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo

 

VI

 

 

Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT, ngày 31/12/2020 Ban hành Điều lệ trường Mầm nonToàn bộ văn bản
 

 

 

 

VII

Nghị định số: 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020Quy định chính sách phát triển giáo dục Mầm Non: Toàn bộ văn bản
Thông tư số: 01/2021/TT-BGDĐT, ngày 02/02/2021.Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Toàn bộ văn bản
Nghị định Số: 71/2020/NĐ-CP, ngày 30 tháng 6 năm 2020Điều 2, 3, 4, 8.
Nghị định Số: 80/2017/NĐ-CPQuy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Toàn bộ văn bản

2. Tài liệu thi giáo viên Trung học cơ sở huyện Sông Lô 

TTTÊN, SỐ HIỆU VĂN BẢNNỘI DUNG
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

Luật Viên chức (số:  58/2010/QH12, ngày 15/11/2010)1. Điều 2. Viên chức.2. Điều 5. Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức.

3. Điều 10. Chính sách xây dựng và phát triển các đơn vị sự nghiệp công lập và đội ngũ viên chức.

4. Quyền và nghĩa vụ của viên chức (Điều 11 đến Điều 19).

5. Điều 21. Nguyên tắc tuyển dụng.

6. Điều 22. Điều kiện đăng ký dự tuyển.

7. Điều 33. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức.

8. Điều 35. Trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng.

9. Điều 48. Quản lý viên chức.

10. Điều 52. Các hình thức kỷ luật đối với viên chức.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức (Luật số 52/2019/QH14), ngày 25/11/2019.1. Sửa đổi, bổ sung Điều 29.2. Sửa đổi, bổi sung Điều 56.
 

 

 

II

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/8/2020. Nghị định về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức.– Chương I: Điều 2, 3.- Chương II: Từ Điều 4 đến Điều 15.

– Chương III: Điều 20, 21, 22.

Nghị định: 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020. Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức– Chương I: Điều 2, 3, 4, 5.- Chương II: Từ Điều 16 đến Điều 17 và Điều 19.
Nghị định: 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020. Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức– Chương I: Điều 2, 3.- Chương II: Từ Điều 4 đến Điều 25.- Chương III: Gồm các Điều: 26, 27, 28, 29, 30, 57, 58
 Nghị định 106/2020/NĐ-CP, ngày 10/9/2020. Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập– Chương I: Điều 2, 3, 4.- Chương II: Điều 5, 6, 7, 8.
 

III

 

 

 

Luật Giáo dục năm 2019 (Luật số 43/2019/QH14);III.1. CHƯƠNG I: Gồm các Điều: 2, 3, 4, 5 (gồm các Khoản: 8, 9, 10), Điều: 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 21 và Điều  22.III.2. CHƯƠNG II: Gồm các Điều: 28, 29, 30, 31, 32, 33 và Điều 34.III.3. CHƯƠNG III: Gồm các Điều: 47, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 60, 61, 62 và Điều 63.

III.4. CHƯƠNG IV: Gồm các Điều: 66, 67, 69, 70, 72, 73 và Điều 77.

III.5.  CHƯƠNG V: Gồm các Điều: 80, 82, 83, 85 và Điều 87.

III.6. CHƯƠNG VI: Gồm các Điều: 89, 90, 91, 93, 94, 96, 98 và Khoản 6 Điều 99,

III.7. Chương VII: Điều 110.

IVNghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.Mục B: Quan điểm chỉ đạo; Mục tiêu; Nhiệm vụ, giải pháp
VQuyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo1. Điều 3. Phẩm chất chính trị2. Điều 4. Đạo đức nghề nghiệp

3. Điều 5. Lối sống, tác phong

4. Điều 6. Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo

 

VI

 

 

Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT, ngày 15/9/2020 Ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.– Chương I: Điều: 2, 3, 4, 5, 6, 7.- Chương II: Điều: 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16.

– Chương III: Từ Điều17 đến Điều 25.

– Chương IV: Từ Điều 26 đến Điều 32.

– Chương V: Từ Điều 33 đến Điều 38.

– Chương VI: Điều 40, 41, 42.

 

 

 

 

VII

Thông tư số: 03/2021/TT-BGDĐT, ngày 02/02/2021. Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường THCS công lập.– Chương I: Điều: 2.- Chương II: Điều 3, 4, 5.

– Chương III: Điều 6, 7, 8.

– Chương IV: Điều 10.

Nghị định Số: 71/2020/NĐ-CP, ngày 30 tháng 6 năm 2020. Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của GV mầm non, tiểu học, THCS.– Chương I: Điều: 2, 3.- Chương II: Điều: 4, 6, 8,10, 11.
Nghị định Số: 80/2017/NĐ-CP, ngày 17/7/2027. Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.– Chương I: Điều: 2.- Chương II: Điều:3, 4, 5, 6.

– Chương III: Điều 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức giáo viên mầm non, Trung học cơ sở năm 2021 huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Câu 1. Nguyên tắc nào dưới đây không nằm trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức

a) Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

b) Tận tụy phục vụ nhân dân.

c) Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử.

d) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

Đáp án D

Câu 2.  Hoạt động giáo dục được thực hiện theo nguyên lý nào?

a) học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và xã hội.

b) học đi đôi với hành, gắn lý luận với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

c) học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

Đáp án C

Câu 3. Viên chức quản lý có hành vi vi phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?

a) Khiển trách. Cảnh cáo. Miễn nhiệm. Buộc thôi việc.

b) Khiển trách. Cảnh cáo. Bãi nhiệm. Buộc thôi việc.

c) Khiển trách. Cảnh cáo. Cách chức. Buộc thôi việc.

Đáp án C

Câu 4   Một  trong những tiêu chí bắt buộc  để Viên chức không  giữ chức vụ   quản lý đạt được  được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ?

a) Hoàn thành 80% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

b) Hoàn thành 90% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

c) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Đáp án C

Câu 5. Một trong những nhiệm vụ của trường mầm non là?

a) Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

b) Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ đủ 03 tháng tuổi đến đủ 06 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

c) Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 03 tuổi đến 06 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Đáp án C

Câu 6. Đâu là Nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học là?

a)   Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường gắn với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương; xác định tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi về giáo dục, văn hóa, lịch sử và truyền thống của nhà trường.

b)   Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong tổ chức các hoạt động giáo dục.

c) Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

d) Tất cá nhiệm vụ trên

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức giáo viên mầm non, Trung học cơ sở năm 2021 huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức tại đây

Tải Bộ câu hỏi Tin học thi viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *