Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Trangtinphapluat.com biên soạn và giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực 15/11/2020.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 106/2020/NĐ-CP phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập và ôn thi viên chức giáo viên, đơn vị sự nghiệp công lập.

Câu 1. Nguyên tắc xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập là

a) Thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và của pháp luật về vị trí việc làm, số lượng người làm việc và tinh giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 106/2020/NĐ-CP  về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

c) Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập.

d) Tất cả nguyên tắc trên

Đáp án D

Câu 2. Đâu không phải là nguyên tắc xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập ?

a) Bảo đảm một người làm việc phải được giao đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian lao động quy định. Những vị trí việc làm không có đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian quy định của một người làm việc thì phải bố trí kiêm nhiệm.

b). Bảo đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỉ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ

Đáp án C

(Tải bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi viên chức đơn vị sự nghiệp công lập)

Câu 3. Một trong những nguyên tắc xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập là ?

a) Bảo đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỉ lệ tối thiểu 45% tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Bảo đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỉ lệ tối thiểu 55% tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Bảo đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỉ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đáp án C

Câu 4. Căn cứ xác định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập là?

a) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

c) Cả A và B

Đáp án C

 Câu 5. Đâu không phải là căn cứ xác định số lượng người làm việc  trong đơn vị sự nghiệp công lập?

Tài liệu thi viên chức đơn vị sự nghiệp công lập 2020
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 106/2020/NĐ-CP

a) Vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin;

c) Thực trạng quản lý, sử dụng số lượng người làm việc được giao của đơn vị.

d) Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động

Đáp án D

Câu 6. Đâu không phải là căn cứ xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập?

a) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Danh mục vị trí việc làm;

c) Mức độ phức tạp của công việc của vị trí việc làm;

d) Tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm.

Đáp án A

Câu 7.  Phân loại vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp câp lập như thế nào?

a) Phân loại theo khối lượng công việc; Phân loại theo tính chất, nội dung công việc

b) Phân loại theo khối lượng công việc; Phân loại theo tính chất, mức độ phức tạp của nội dung công việc

c) Phân loại theo số lượng công việc; Phân loại theo tính chất, nội dung công việc

Đáp án A

Câu 8. . Phân loại theo khối lượng công việc làm trong đơn vị sự nghiệp câp lập được quy định như thế nào?

a) Vị trí việc làm do một người đảm nhận; Vị trí việc làm do hai người đảm nhận; Vị trí việc làm kiêm nhiệm.

b) Vị trí việc làm do một người đảm nhận; Vị trí việc làm do nhiều người đảm nhận; Vị trí việc làm kiêm nhiệm.

c) Vị trí việc làm do một người đảm nhận chính; Vị trí việc làm do nhiều người đảm nhận; Vị trí việc làm kiêm nhiệm.

Đáp án B

Câu 9.   Phân loại theo tính chất, nội dung công việc trong đơn vị sự nghiệp câp lập được quy định như thế nào?

a) Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

b) Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành.

c) Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung (hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính và các vị trí việc làm không giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành của đơn vị sự nghiệp công lập).

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Câu 10. Đối với Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư  ai là người quyết định phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sau khi được Hội đồng quản lý thông qua.

a) người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

b) Cơ quan chủ quản của đơn vị sự nghiệp công lập

c) Tập thể lãnh đạo của đơn vị sự nghiệp công lập

Đáp án A

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 106/2020/NĐ-CP phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập và ôn thi viên chức giáo viên, đơn vị sự nghiệp công lập

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *