Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức đơn vị sự nghiệp công lập 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024  gồm hơn 700 câu hỏi, đáp tập trung vào các chuyên đề sau:

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013;

– Quyết định 2721/QĐ-BNV năm 2018 về Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Luật Viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Đã cập nhật Luật Viên chức sửa đổi 2019);

– Nghị định 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

– Nghị định 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp 2023
Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp 2023

Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2020/NĐ-CP (phần viên chức);

– Nghị định 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức viên chức và Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90 (phần viên chức)

Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

– Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ);

– Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

– Nghị quyết 39-NQ/TW năm 2015 tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức do Ban Chấp hành Trung ương ban hành;

Liên hệ mail kesitinh355@gmai.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp bộ câu hỏi theo yêu cầu cụ thể của bạn đọc.

Câu 1. Theo Luật Viên chức năm 2010 sửa đổi, bổ sung năm 2019 thì Viên chức có quyền

a) Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

b) Được góp vốn, tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

c) Tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Đáp án A

Câu 2. Cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân là

a) Quốc hội   b) Chính phủ  c) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đáp án A

Câu 3. Cơ quan nào có thẩm quyền Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Quốc hội  b) Ủy ban thường vụ Quốc hội  c) Chính phủ  d) HĐND cấp tỉnh

Đáp án B

(Tải 515 câu trắc nghiệm   kiến thức chung thi công chức khối Đảng, mặt trận, đoàn thể 2020)

(Tải câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Y tế, Giáo dục năm 2020 tại đây)

(Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối Nhà nước năm 2020)

Câu 4. Đâu không phải là nhiệm vụ và giải pháp tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 39?

a) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý biên chế cán bộ, công chức, viên chức

b) Xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

c) Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

d) Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội

Đáp án D

Câu 5. Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

a) Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm; gắn với công tác sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, phù hợp với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị.

b) Thực hiện phân công, phân cấp trong tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; kết hợp phân công và cạnh tranh trong tổ chức bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm.

c) Đềcao ý thức tự học và việc lựa chọn chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức. Bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

d) Tập trung dân chủ

đáp án D

Câu 6. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP và Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112 thì Cán bộ, công chức, viên chức đã có quyết định khởi tố bị can nhưng được tại ngoại thì

a) đương nhiên bị tạm đình chỉ chức vụ (nếu có)

b) bị tạm đình chỉ chức vụ (nếu có)

c) không bị tạm đình chỉ chức vụ (nếu có)

d) có thể bị tạm đình chỉ chức vụ (nếu có)

Đáp án A

Câu 7. Theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ; cán bộ, công chức, viên chức khi chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng phải kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ, trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ) bao nhiêu tháng trở lên?

A. Từ 06 tháng trở lên             B. Từ 10 tháng trở lên

C. Từ 03 tháng trở lên           D. Không xác định thời gian

Đáp án A

Liên hệ mail kesitinh355@gmai.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024, gồm hơn 700 câu. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp Bộ câu hỏi thi theo yêu cầu của từng đơn vị, địa phương.

Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức

Tải Bộ câu hỏi tin học  (120 câu hỏi và đáp án), tài liệu Anh văn để thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

23 Bình luận

  1. AD có thể cho e xin tài liệu phần kiến thức chung thi công chức tỉnh quảng nam 2020 với được không ạ!

  2. Dạ cho em xin tài liệu câu hỏi, trắc nghiệm ôn công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 vơi ạ.

  3. Add cho em xin tài liệu, câu hỏi trắc nghiệm phần thi kiến thức chung, tiếng anh, tin để ôn thi viên chức Đà Nẵng cấp THCS, THPT với ạ! E cảm ơn ạ

  4. ad cho em xin bộ đề cho các đối tượng thi tuyển và xét tuyển viên chức 2022

  5. Add cho xin bộ câu hỏi trac nghiệm thi nâng ngạch viên chức 2022 ạ

  6. dạ ad cho em xin tài liệu trắc nghiệm kiến thức chung, tiếng anh và tin năm 2023 với ạ

  7. Phạm Minh Trương

    Ad cho xin tài liệu trắc nghiệm kiến thức chung năm 2023 tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiêp công lập trực thuộc Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

  8. Cho mình xin đề thi ôn tập xét tuyển viên chức có đáp án nhé ad, xin cám ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *