Quảng Nam: Hướng dẫn áp dụng đơn giá xây dựng nhà ở, vật kiến trúc để bồi thường khi thu hồi đất

Ngày 24/3/2020, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn 402/SXD-QLHT về việc áp dụng đơn giá xây dựng nhà ở, vật kiến trúc, công trình, tài sản trên đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Đơn giá xây dựng nhà ở, vật kiến trúc, công trình, tài sản trên đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 (sau đây gọi tắt là Quyết định 19). Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Xây dựng đã tiếp nhận một số kiến nghị, đề xuất của các đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường, tái định cư trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghiên cứu nội dung và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND Quy định đơn giá xây dựng nhà ở, vật kiến trúc, công trình, tài sản trên đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quyết định 19/2019/QĐ-UBND Quy định đơn giá xây dựng nhà ở, vật kiến trúc, công trình, tài sản trên đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

1. Nội dung điều chỉnh Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND:

Ngày 03/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 556/QĐ-UBND về việc đính chính khoản 3 phần Ghi chú ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; trong đó có nội dung Bãi bỏ điểm a, khoản 3 phần Ghi chú “a) Không có khu vệ sinh trong nhà thì tổng giá trị theo đơn giá trừ đơn giá nhà vệ sinh”. Do đó, đề nghị các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện.

2. Đối với các loại công trình, bộ phận kết cấu công trình chưa có trong danh mục đơn giá được quy định:

Các cơ quan, đơn vị căn cứ quy định tại Khoản 2 phần Ghi chú ban hành kèm theo Quyết định 19 để thực hiện “Các loại công trình, hạng mục chưa có trong Phụ lục số 01, 02 kèm theo Quyết định này, khi kiểm kê có phát sinh thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chịu trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư, các cơ quan liên quan xác định đơn giá phù hợp với giá thị trường tại thời điểm bồi thường, lập thành biên bản có chữ ký của các thành viên và cùng chịu trách nhiệm, tổng hợp vào phương án bồi thường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (đơn giá căn cứ vào công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam quý gần nhất để xác định đơn giá tại thời điểm bồi thường).”; Riêng các công trình mồ, mả không áp dụng theo đơn giá tại Phụ lục 1 thì xác định theo đơn giá thành phần công việc (Đối với vật kiến trúc là mồ, mả khi áp dụng đơn giá thành phần công việc thì nhân hệ số 1,15 được quy định tại Khoản 4 phần Ghi chú kèm theo Quyết định 19).

(Tải bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Quyết định 24/2019/QĐ-UBND)

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *