Bộ câu hỏi thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập huyện Tuy Phước

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định năm 2020 theo đề cương ôn tập của Hội đồng thi tuyển viên chức huyện Tuy Phước.

Nội dung bộ câu hỏi tập trung vào các chuyên đề sau:

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 2019: Theo văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội.

Tài liệu thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định
Tài liệu thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định

– Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên ban hành kèm theo Quyết định 2721/QĐ-BNV ngày 28/12/2018 của Bộ Nội vụ gồm các chuyên đề:

+ Chuyên đề nhà nước trong hệ thống chính trị.

+ Chuyên đề thủ tục hành chính nhà nước.

Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 được sửa đổi, bổ sung năm 2019: Theo văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định:

Câu 1. Trường hợp viên chức bị kỷ luật bằng hình thức cách chức thì không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm trong thời hạn bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực. 

a) 12 tháng       b) 18 tháng           c) 24 tháng

Đáp án C

Câu 2 .Chủ tịch Ủy ban nhân dân có thể ủy quyền cho?  

a) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân , người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp

b) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp, người đứng đầu cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp

c) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp 

Đáp án C

Câu 3. Tổ chức bộ máy nhà nước ở địa phương gồm:

a) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

b) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận TQVN

c) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân (cấp tỉnh, cấp huyện)

Đáp án C

Liên hệ mail kesitinh355@gmai.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn Bộ câu hỏi  trắc nghiệm kiến thức chung (229 câu hỏi và đáp án), tài liệu Anh văn thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập của huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định năm 2020.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *