Quảng Nam: hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân khu vực cách ly trong phòng, chống dịch Covid-19

 Ngày 10/8/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 209/HĐND-VP về việc chủ trương hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân khu vực phong tỏa cách ly trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất về nguyên tắc quy định chế độ hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân khu vực phong tỏa cách ly trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:
1. Đối tượng áp dụng: Người dân đang sinh sống trong khu vực phong tỏa cách ly theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh (trừ đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Quảng Nam hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân khu vực phong tỏa cách ly trong phòng, chống dịch Covid-19
Quảng Nam hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân khu vực phong tỏa cách ly trong phòng, chống dịch Covid-19

2. Mức hỗ trợ: 40.000 đồng/người/ngày (mức hỗ trợ này làm cơ sở cho việc chi từ nguồn ngân sách nhà nước khi các nguồn khác không thể đảm bảo).
3. Thời gian được hỗ trợ: Trong thời gian phong tỏa cách ly theo quyết
định của Ủy ban nhân dân tỉnh (kể cả trong trường hợp cần thiết phải kéo dài thờigian phong tỏa cách ly).
4. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách tỉnh và nguồn tài trợ của
các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Để triển khai thực hiện Công văn số 209/HĐND-VP của thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam, ngày 12/8/2020, UBND tinh Quảng Nam ban hành Quyết định 2219/QĐ-UBND  quy định chế độ hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân khu vực phong tỏa cách ly trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, theo đó giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm:
– Chỉ đạo các đơn vị, địa phương có khu vực phong tỏa cách ly theo Quyết định của UBND tỉnh: tuyên truyền, phổ biến cụ thể chế độ hỗ trợ đến nhân dân; đồng thời, chịu trách nhiệm thống kê, quản lý đối tượng được hỗ trợ đúng quy định; tùy tình hình thực tế tại địa phương để triển khai hỗ trợ (hoặc hỗ trợ bằng tiền, hoặc hỗ trợ bằng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu) đảm bảo đúng mức hỗ trợ theo quy định.
– Tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ; ưu tiên cân đối sử dụng từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để thực hiện. Trường hợp các nguồn trên không thể đảm bảo, chủ động sử dụng nguồn ngân sách cấp huyện để thực hiện kịp thời; đồng thời tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh đề xuất Thường trực UBMTTQVN tỉnh hỗ trợ và sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh (nếu thiếu) theo quy định.
– Sau khi hoàn thành, chấm dứt phong tỏa cách ly theo quy định, tổng hợp quyết toán kết quả thực hiện hỗ trợ tiền ăn tại các khu phong tỏa cách ly gửi Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý nguồn kinh phí hỗ trợ. 

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *