Quảng Nam hỗ trợ thêm cho người hoạt động không chuyên trách

Ngày 09/8/2023, UBND Quảng Nam ban hành văn bản số 5827/UBND-NCKS V/v xin ý kiến về việc quy định mức hỗ trợ thêm cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, gửi xin ý kiến 03 Bộ: Tài Chính, Nội vụ, Lao động – Thương binh và xã hội, theo đó:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, trong thời gian tới, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ trình HĐND tỉnh ban hành “Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn tổ dân phố, Công an viên, Thôn/khối đội trưởng; chức danh, mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”. Theo đó, ngoài việc quy định các mức phụ cấp theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, UBND tỉnh Quảng Nam dự kiến tiếp tục trình HĐND tỉnh quy định việc hỗ trợ thêm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cụ thể như sau:

quy định mới về người hoạt động không chuyên trách cấp xã
quy định mới về người hoạt động không chuyên trách cấp xã

“Ngoài mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quỹ phụ cấp do ngân sách Trung ương khoán theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm như sau:
1. Đối với chức danh Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã: 0,9 mức lương cơ sở/người/tháng;
2. Đối với các chức danh còn lại:
Người hoạt động không chuyên trách cấp xã có trình độ đại học trở lên được hỗ trợ 0,84 mức lương cơ sở/người/tháng;
– Người hoạt động không chuyên trách cấp xã có trình độ dưới đại học được hỗ trợ 0,7 mức lương cơ sở/người/tháng.”
Việc quy định mức hỗ trợ thêm từ ngân sách tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 3 và khoản 5 Điều 34 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP. Do đó, căn cứ khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định định mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách “Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ. Riêng những chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền công, phụ cấp, trước khi quyết định phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp”, UBND tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho ý kiến về việc hỗ trợ thêm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã để tỉnh Quảng Nam có cơ sở trình HĐND tỉnh theo đúng quy định./

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *