Quảng Nam quy định nhóm ngành đối với chức danh công chức cấp xã

Ngày 26/10/2023, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 29/2023/QĐ-UBND Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, có hiệu lực từ ngày 10/11/2023 và thay thế Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Nam. 

Theo đó,

Quảng Nam quy định nhóm ngành đối với chức danh công chức cấp xã
Quyết định 29/2023/QĐ-UBND Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngành, nhóm ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã như sau:

1. Ngành đào tạo có liên quan đến chức danh công chức Văn phòng – thống kê: Văn thư, lưu trữ, hành chính, quản lý nhà nước, quản lý nhân sự, văn phòng, ngữ văn, triết học, kinh tế chính trị, thống kê, công nghệ thông tin, quản trị học, quản trị nhân sự, quản trị nguồn nhân lực, quản trị văn phòng; Thông tin thư
viện; các nhóm ngành về luật, kinh tế, văn hóa, xã hội.
2. Ngành đào tạo có liên quan đến chức danh công chức Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường hoặc công chức Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường:
a) Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường ở phường, thị trấn: Quản lý đất đai, Khoa học đất; Xây dựng, Kiến trúc và Quy hoạch, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng; Kỹ thuật đô thị, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Quản lý đô thị, Kỹ thuật công trình giao thông, Quản lý công trình giao thông, cầu đường; Trắc địa bản đồ, địa chất công trình; Quản lý chất lượng lương thực, thực phẩm; Công nghệ thực phẩm; Công nghệ sinh học, Môi trường, Quản lý môi trường, Kỹ thuật môi trường, khoa học môi trường; các ngành địa chính, xây dựng, đô thị, môi trường, luật.
b) Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường ở xã: Quản lý đất đai, Khoa học đất; Xây dựng, Kiến trúc và Quy hoạch, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng, Kỹ thuật công trình giao thông,
Quản lý công trình giao thông, cầu đường; Trắc địa bản đồ; Quản lý chất lượng lương thực, thực phẩm; Công nghệ thực phẩm; Thủy sản; Công nghệ sinh học, Môi trường, Quản lý môi trường, Kỹ thuật môi trường, khoa học môi trường; các ngành địa chính, nông nghiệp, xây dựng, môi trường; Phát triển nông thôn; Khuyến nông; Lâm nghiệp.
3. Ngành đào tạo có liên quan đến chức danh công chức Tài chính – kế toán: các nhóm ngành về Tài chính – kế toán, kế toán, kiểm toán, tài chính – ngân hàng.
4. Ngành đào tạo có liên quan đến chức danh công chức Tư pháp – hộ tịch: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 72 luật Hộ tịch năm 2014.
5. Ngành đào tạo có liên quan đến chức danh công chức Văn hóa – xã hội:
a) Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch: Quản lý văn hóa, Thông tin tuyên truyền, Văn hóa, Thông tin học, Báo chí – Tuyên truyền, Quản lý văn hóa – tư tưởng, Phát thanh; Các ngành Luật; Hành chính công, Chính sách công, Quản lý công; Quản lý nhà nước; Lịch sử, Việt Nam học, Ngữ văn; Xã hội học, Công tác xã hội, Quản lý xã hội; Quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo; Quản lý nghệ thuật; Quản lý du lịch, Kinh doanh du lịch và Thương mại du lịch; Các ngành Thể dục, thể thao; Điện tử – viễn thông và các ngành công nghệ thông tin.
b) Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội: Các ngành Luật; Hành chính công, Chính sách công, Quản lý công; Quản lý nhà nước; quản trị nhân lực; Tuyên giáo, Lịch sử, Việt Nam học, Nhân học, Ngữ văn; Các ngành Lao động – xã hội, bảo trợ xã hội, Công tác xã hội, Quản lý xã hội, Kinh tế lao động, Lao động – tiền lương; nhóm ngành về luật, kinh tế.

6. Ngành đào tạo có liên quan đến chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành về quân sự.
7. Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ chuyên ngành đào tạo ghi trên văn bằng tốt nghiệp để thực hiện tuyển dụng công chức cấp xã phù hợp chức danh công chức cấp xã. Trong quá trình thực hiện tuyển dụng công chức cấp xã, UBND cấp huyện xem xét quyết định chọn ngành đào tạo chuyên môn cụ thể trong nhóm ngành liên quan đến tiêu chuẩn của từng chức danh công chức để thực hiện việc tuyển dụng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *