Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 05/9/2023, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành các Quyết định: 1865/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định: 1864/QĐ-UBND Ban hành Quy định quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định: 1866/QĐ-UBND Ban hành Quy định quy trình xử lý đơn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định: 1867/QĐ-UBND Ban hành Quy định quy trình về giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

1. Quy định quy trình giải quyết khiếu nại 

Theo Quyết định: 1864/QĐ-UBND quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thì Quy định này quy định việc thụ lý khiếu nại, xác minh nội dung khiếu nại, tư vấn giải quyết khiếu nại, đối thoại, ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật công chức, viên chức của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và của người có thẩm quyền trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Quảng Nam.

Quyết định nêu rõ hình thức khiếu nại, đại diện thực hiện việc khiếu nại (Việc ủy quyền phải bằng văn bản và được chứng thực hoặc công chứng); quy định về thụ lý, chuẩn bị xác minh nội dung khiếu nại;  về tiến hành xác minh, đối thoại, kết luận nội dung khiếu nại; ban hành quyết định giải quyết khiếu nại…

Tải Quyết định: 1864/QĐ-UBND quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại đây

Bài giảng quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh
Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

2. Quy trình về giải quyết tố cáo

Quyết định: 1867/QĐ-UBND Ban hành Quy định quy trình về giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung tố cáo; ban hành, gửi, công khai kết luận nội dung tố cáo, văn bản xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo đối với tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, tổ chức, của cán bộ, công chức, viên chức, người khác được giao nhiệm vụ, công vụ.

Quy trình cũng nêu cụ thể thẩm quyền giải quyết tố cáo như:

* Tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Luật Tố cáo.
2. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức xảy ra trong thời gian công tác trước đây thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nay không còn là cán bộ, công chức, viên chức.
3. Tố cáo mà người đứng đầu cơ quan cấp dưới trực tiếp đã giải quyết nhưng phát hiện có một trong những dấu hiệu vi phạm pháp luật được quy định tại khoản 3 Điều 37 Luật Tố cáo.

* Tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
1. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Tố cáo.
2. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức xảy ra trong thời gian công tác trước đây thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nay không còn là cán bộ, công chức, viên chức.
3. Tố cáo mà người đứng đầu cơ quan cấp dưới trực tiếp đã giải quyết nhưng phát hiện có một trong những dấu hiệu vi phạm pháp luật được quy định tại khoản 3 Điều 37 Luật Tố cáo.

Tải Quyết định: 1867/QĐ-UBND Ban hành Quy định quy trình về giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

3. Quy định về tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Theo Quyết định: 1865/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thì  Tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp như sau:
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh ít nhất 01 ngày trong 01 tháng và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện) trực tiếp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện ít nhất 02 ngày trong 01 tháng và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân.
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) trực tiếp tiếp công dân tại Địa điểm tiếp công dân cấp xã ít nhất 01 ngày trong 01 tuần và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân.
4. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thể ủy quyền cho các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân định kỳ theo lĩnh vực được phân công, theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân.
5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp không được ủy quyền cho thủ trưởng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân định kỳ, đột xuất.

Tải Quyết định: 1865/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tải Quyết định: 1866/QĐ-UBND Ban hành Quy định quy trình xử lý đơn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *