Mẫu Giấy ủy quyền khiếu nại và đại diện thực hiện khiếu nại

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại, có hiệu lực 10/12/2020 và thay thế cho Nghị định 75/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật khiếu nại.

Nghị định 124/2020/NĐ-CP đã quy định cụ thể biểu mẫu giấy ủy quyền khiếu nại mà trước đây Nghị định 75/2012/NĐ-CP chưa quy định và cũng làm rõ hơn các quy định về ủy quyền khiếu nại, cụ thể như sau:

+ Người khiếu nại có thể tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho luật sư ,trợ giúp viên pháp lý hoặc ủy quyền cho người khác  có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại. Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại . Việc xác định người đại diện được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại
Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP

+ Cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thông qua người đại diện theo pháp luật. Người đại diện của cơ quan, tổ chức được ủy quyền cho luật sư hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại.

(Tải 16 mẫu văn bản giải quyết khiếu nại áp dụng từ 10/12/2020)

+ Việc ủy quyền phải  bằng văn bản và được chứng thực hoặc công chứng. Người ủy quyền được ủy quyền cho một người hoặc nhiều người  về các nội dung ủy quyền khác nhau nhưng không được ủy quyền một nội dung cho nhiều người thực hiện. Văn bản ủy quyền được thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định này (mẫu ở cuối bài viết).

(Quy định về phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong cơ quan nhà nước)

+ Người khiếu nại đang thực hiện việc khiếu nại bị chết mà quyền và nghĩa vụ của người đó được thừa kế theo quy định của pháp luật thì người thừa kế có quyền khiếu nại; người thừa kế khi thực hiện quyền khiếu nại phải xuất trình giấy tờ để chứng minh quyền thừa kế của mình. Người thừa kế có thể tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho luật sư ,trợ giúp viên pháp lý hoặc ủy quyền cho người khác  có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại. Trường hợp có nhiều người thừa kế thì những người đó có quyền ủy quyền cho một trong những người thừa kế , luật sư hoặc trợ giúp viên pháp lý hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại.

(Điểm mới của Nghị định 124/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại)

Liên hệ mail: trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc  kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải bài giảng Nghị định 124/2020/NĐ-CP

Mẫu Giấy ủy quyền khiếu nại theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….ngày, tháng, năm 

GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI

Họ và tên người khiếu nại:………..

Địa chỉ:…………..

Số CMND/hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân……, ngày cấp….. nơi cấp

Họ và tên người được ủy quyền khiếu nại …………

Địa chỉ:…………..

Số CMND/hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân……, ngày cấp….. nơi cấp

Nội dung ủy quyền khiếu nại:…………(Ghi rõ Ủy quyền toàn bộ hay một số nội dung khiếu nại , trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền khiếu nại)

Trong quá trình thực hiện việc khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN                           NGƯỜI ỦY QUYỀN

(chữ ký hoặc điểm chỉ)                                (chữ ký hoặc điểm chỉ)

Họ và tên                                                       Họ và tên

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN

(Xác nhận của UBND cấp xã hoặc cơ quan công chứng)

(Chức danh, chữ ký, dấu)

Họ và tên

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *