Tài liệu thi công chức khối Nhà nước TP Đà Nẵng năm 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức  tại các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng 2023, theo Thông báo số 42/TB-HĐTD ngày 27/10/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Đà Nẵng.

 1. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
 2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
 3.  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019
 4. Luật Cán bộ, công chức 2008
 5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019.
 6. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
 7. Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030
 8. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư (phần thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản)
 9. Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 10. Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 11. Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh,
 12.  Nghị định 108/2020/NĐCP sửa đổi, bổ sung Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
 13. Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 08/3/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
 14. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
 15. Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
 16. Thông tư 06/2022/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
 17. Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ
 18.  Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội : Về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
 19.  Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
 20.  Nghị định số 34/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức  tại các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng 2023

Tài liệu thi công chức khối Nhà nước TP Đà Nẵng năm 2023
Tài liệu thi công chức khối Nhà nước TP Đà Nẵng năm 2023

Câu 1. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ?

a) quốc gia của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.

b) quốc gia độc lập của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.

c) quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.

Đáp án C

Câu 2. Phân loại đơn vị hành chính phải dựa trên?

a) các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính trực thuộc, trình độ phát triểnkinh tế – xã hội và các yếu tố đặc thù của từng loại đơn vị hành chính ở nông thôn, đô thị, hải đảo

b) các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính trực thuộc, trình độ phát triểnkinh tế – xã hội hoặc các yếu tố đặc thù của từng loại đơn vị hành chính ở nông thôn, đô thị, hải đảo

c) các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính trực thuộc, trình độ phát triểnkinh tế – xã hội

Đáp án A

Câu 3. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, đâu không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân?

A.Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia.

B.Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân.

C,Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân.

D. Đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Đáp án D

Câu 4: Thế nào là tham nhũng?

A) Tham nhũng là hành vi của cán bộ, công chức nhà nước đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

B) Tham nhũnglà hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi.

C) Tham nhũnglà hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

D) Tham nhũnglà hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà của người có chức vụ, quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Đáp án C 

Câu 5. Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, mục tiêu Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số đến năm 2030:

a) 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý

b) 60% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý

c) 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý

d) 80% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý

Đáp án A

Câu 6. Quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” Được trình bày như thế nào?

a) bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm và ở phía trên cùng, bên phải trang đầu tiên của văn bản

b) bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm và ở phía trên cùng, bên phải trang đầu tiên của văn bản

c) bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ nghiêng, đậm và ở phía trên cùng, bên phải trang đầu tiên của văn bản

Đáp án A

Câu 7, Chi cục không có phòng hoặc có từ 04 phòng và tương đương trở lên được bố trí không quá bao nhiêu Phó Chi cục trưởng (Mới)

a) 01  b) 02   c) 03    d) 04

Đáp án B

Câu 8. Thẩm quyền Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng phù hợp với hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực và các văn bản khác có liên quan?

a) HĐND cấp huyện

b) UBND cấp huyện

c) Chủ tịch UBND cấp huyện

Đáp án B

Câu 9. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP và Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112 thì Hình thức kỷ luật hành chính phải?

a) bảo đảm tương xứng với kỷ luật về đảng.

b) bảo đảm ở mức độ cao hơn với kỷ luật đảng.

b) bảo đảm ở mức độ tương xứng với kỷ luật đảng.

d) bảo đảm ở mức độ tương đương với kỷ luật đảng.

Đáp án A

Câu 10. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên, đã bị xử lý kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính về cùng một hành vi vi phạm nhưng quyết định kỷ luật đảng và quyết định kỷ luật hành chính không có hiệu lực trong cùng năm đánh giá thì?

a) chỉ tính là căn cứ xếp loại chất lượng ở một năm đánh giá

b) được tính là căn cứ xếp loại chất lượng ở hai năm đánh giá

c) có thể được tính là căn cứ xếp loại chất lượng ở một năm đánh giá

d) tất cả 3 phương án trên đều sai

Đáp án A

Câu 11. Theo Thông tư số 02/2021/TT-BNV, ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư, ngạch chuyên viên phải có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc mấy khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam?

A) bậc 1

b) bậc 2

c) bậc 3

d) bậc 4

Đáp án C

Câu 12. Theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội thì thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân phường?

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận

b) Ủy ban nhân dân quận

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

d) Hội đồng nhân dân quận

Đáp án B

Câu 13.   Theo Mục tiêu cụ thể về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thì Giai đoạn 2021 – 2030 Tốc độ tăng bình quân GRDP là?

a) trên 10%/năm;

b) trên 11%/năm;

c) trên 12%/năm;

d) trên 13%/năm;

Đáp án B

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn bộ Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức  tại các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng 2023, gồm 1453 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức,  viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

 1. Cho em xin Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức tại các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng 2023 với ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *