Câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019

Để bạn đọc hiểu rõ hơn các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi năm 2019, trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2019 gồm 278 câu (PHẦN MỀM THI THỬ VÀ ĐÁP ÁN Ở CUỐI BÀI VIẾT).

Câu 1. Việc phân quyền cho các cấp chính quyền địa phương phải được quy định trong văn bản nào?

a) Luật   b) Văn bản pháp luật    c) Nghị định    d) Tất cả đáp án trên

Đáp án A

Căn cứ Khoản 5 Điều 2 Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019

Luat to chuc chinh quyen dia phuong 2019
Câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019

Câu 2. Ủy ban nhân dân có thể ủy quyền cho cơ quan nào dưới đây?

a) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân  hoặc đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc

b) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc

c) Cơ quan chuyên môn  hoặc đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc

Đáp án B

Căn cứ khoản 7 Điều 2 Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019

Câu 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân có thể ủy quyền cho ai?

a) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùncấp, người đứng đu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp

b) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùncấp, người đứng đu cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập  thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp

c) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùncấp, người đứng đu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới 

Đáp án A

Căn cứ khoản 7 Điều 2 Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019

(Tổng hợp điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi năm 2019)

Câu 4. Việc ủy quyền trong cơ quan nhà nước thực hiện bằng hình thức nào dưới đây?

a) Bằng văn bản có công chứng, chứng thực

b) Bằng lời nói

c) Bằng văn bản

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án C

Căn cứ khoản 7 Điều 2 Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019

(Quy định về phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong cơ quan hành chính nhà nước)

Quy định về ủy quyền ký giấy tờ hộ tịch
Phân cấp, ủy quyền trong cơ quan nhà nước

Câu 5. Trường hợp nào Hội đồng nhân dân tỉnh được có 02 phó chủ tịch Hội đồng nhân dân?

a) Trường hợp Chủ tịch Hội đng nhân dân tnh là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách

b) Trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là đại biu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách

c) Cả a và b

Đáp án B

Căn cứ Khoản 8 Điều  2.

Câu 6. Ủy ban nhân dân xã loại I, loại II có không quá bao nhiêu Phó Chủ tịch?

a) 01          b) 02               c) 03

Đáp án B

Căn cứ khoản 12 Điều 2.

Câu 7. Việc tổ chức chính quyền địa phương, nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc tổ chức, phương thức hoạt động của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do cơ quan nào quy định?

a) Quốc hội          b) Ủy ban Thường vụ Quốc hội     c) Chính phủ

Đáp án A

Căn cứ Khoản 25 Điều 2 Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019

Câu 8. Trường hợp tỉnh không thuộc miên núi, vùng cao có trên 1 triệu dân thì được bầu tối đa bao nhiêu đại biểu HĐND tỉnh?

a) 80 đại biểu HĐND      b) 85 đại biểu HĐND         c) 90 đại biểu HĐND

Đáp án B

Căn cứ Khoản 8 Điều 2

Câu 9. Trường hợp tỉnh   thuộc miên núi, vùng cao có trên 500 nghìn dân thì được bầu tối đa bao nhiêu đại biểu HĐND tỉnh?

a) 70 đại biểu HĐND      b) 75 đại biểu HĐND       c) 80 đại biểu HĐND

Đáp án B

Căn cứ Khoản 8 Điều 2

Câu 10. Huyện không thuộc miền núi, vùng cao có trên 80 nghìn dân thì được bầu tối đa bao nhiêu đại biểu HĐND huyện?

a) 35 đại biểu HĐND       b) 40 đại biểu HĐND         c) 45 đại biểu HĐND

Đáp án A

Câu 11. Xã không thuộc miền núi, vùng cao, hải đảo  có từ 500 nghìn dân trở xuống thì được bầu tối đa bao nhiêu đại biểu HĐND xã?

a) 20 đại biểu          b) 25 đại biểu          c) 30 đại biểu

Đáp án B

Câu 12. Xã không thuộc miền núi, vùng cao, hải đảo có trên  500 nghìn dân trở xuống thì được bầu tối đa bao nhiêu đại biểu HĐND xã?

a) 20 đại biểu   b) 25 đại biểu        c) 30 đại biểu

Đáp án C

Câu 13. Thành phố Hà Nội, THành phố Hồ Chí Minh được bầu bao nhiêu đại biểu hội đồng nhân dân?

a) 90 đại biểu     b) 95 đại biểu          c) 100 đại biểu

Đáp án B

Xem clip hướng dẫn học trắc nghiệm Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Câu 14. Thành phố trực thuộc Trung ương có trên 1 triệu dân  thì được bầu tối đa bao nhiêu đại biểu HĐND thành phố?

a) 80 đại biểu    b) 85 đại biểu     c) 90 đại biểu

Đáp án B

Câu 15. Chọn đáp án đúng

a) Chính quyền địa phương ở quận là cấp chính quyền địa phương, trừ trường hợp cụ thể Quốc hội quy định không phải là cấp chính quyền địa phương.

b) Chính quyền địa phương ở quận là cấp chính quyền địa phương, trừ trường hợp cụ thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định không phải là cấp chính quyền địa phương.

c) Cả a và b

Đáp án A

Căn cứ khoản 14 Điều 2 Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019

Câu 16. Việc giải thể đơn vị hành chính chỉ thực hiện trong các trường hợp nào dưới đây?

a) Do yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương hoặc của quốc gia;

b) Do thay đổi các yếu tố địa lý, địa hình tác động đến sự tồn tại của đơn vị hành chính đó.

c) Tất cả đáp án trên

Câu 17. Theo yêu cầu của ít nhất bao nhiêu trong tổng số thành viên Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất?

a) ít nhất một phần ba

b) ít nhất hai phần ba

c) ít nhất một phần hai

Đáp án A

Câu 18.  Ủy ban nhân dân họp họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất trong các trường hợp sau đây?

a) Do Chủ tịch Ủy bannhân dân quyết định;

b) Theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp trên trực tiếp, đối với phiên họp Ủy bannhân dân cấp tỉnh thì theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ;

c) Theo yêu cầu của ít nhất một phần ba tổng số thành viên Ủy bannhân dân.

d) Tất cả trường hợp trên

Đáp án D

Câu 19. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).Cơ quan quyết định và công bố ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong trường hợp giải tán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

a) Quốc hội    b) Ủy ban Thường vụ Quốc hội   c)Thủ tướng Chính phủ   d)Chủ tịch Quốc hội

Đáp án B

Câu 20. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Nghị quyết giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã của Hội đồng nhân dân cấp huyện phải trình

a) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn

b) Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn

c) Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn

Đáp án A

Câu 21. Các chức danh Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐND,   UBND; Trưởng, phó các Ban HĐND, Ủy viên UBND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được bầu khi nào?

a) ngay sau khi được Hội đồng nhân dân bầu

b) ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê chuẩn

c) ngay sau khi giới thiệu chức danh, chữ ký

d) Tất cả đáp án trên đều sai

Đáp án A

Câu 22. HĐND, UBND cấp nào có cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động theo quy định của pháp luật?

a) HĐND, UBND cấp tỉnh   b) HĐND, UBND cấp huyện

c) HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã  d) HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện

Đáp án D

Câu 23. Trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân không tham dự các kỳ họp liên tục trong thời gian bao lâu mà không có lý do thì Thường trực Hội đồng nhân dân phải báo cáo Hội đồng nhân dân để bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân đó.

a) 06 tháng

b) 01 năm

c) 18 tháng

d) 02 năm

Đáp án B

Câu 24 . Thường trực Hội đồng nhân dân họp thường kỳ như thế nào?

a) mỗi tháng một lần

b) mỗi tháng hai lần

c) ba tháng một lần

d) sáu tháng một lần

Đáp án A

Câu 25. Trường hợp Trưởng ban của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách thì Ban của HĐND có mấy Phó Trưởng ban?

a) 01 Phó Trưởng ban

b) 02 Phó Trưởng ban

c) 03 Phó Trưởng ban

d) 04 Phó Trưởng ban

Đáp án A

Câu 26. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, chính quyền địa phương nào thuộc chính quyền địa phương ở đô thị?

a) Chính quyền địa phương ở huyện

b) Chính quyền địa phương ở xã

c) Chính quyền địa phương ở tỉnh

d) Chính quyền địa phương ở thị trấn

Đáp án D

Phần mềm thi thử công chức, viên chức
Phần mềm thi thử công chức, viên chức

THI THỬ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TẠI ĐÂY:

1.  Chủ tịch UBND không giữ chức vụ

 
 
 

2.  Việc giải thể đơn vị hành chính chỉ thực hiện trong các trường hợp nào dưới đây?

 
 
 

3.  Thành phố Hà Nội, THành phố Hồ Chí Minh được bầu bao nhiêu đại biểu hội đồng nhân dân?

 
 
 

4.  Trường hợp nào Hội đồng nhân dân tỉnh được có 02 phó chủ tịch Hội đồng nhân dân?

 
 
 

5.  Thành phố trực thuộc Trung ương có trên 1 triệu dân  thì được bầu tối đa bao nhiêu đại biểu HĐND thành phố?

 
 
 

6.  Chủ tịch UBND các cấp do ai bầu?

 
 
 

7.  Trường hợp tỉnh không thuộc miên núi, vùng cao có trên 1 triệu dân thì được bầu tối đa bao nhiêu đại biểu HĐND tỉnh?

 
 
 

8.  Chủ tịch UBND được bầu

 
 
 

9.  Trường hợp tỉnh   thuộc miên núi, vùng cao có trên 500 nghìn dân thì được bầu tối đa bao nhiêu đại biểu HĐND tỉnh?

 
 
 

10.   Việc tổ chức chính quyền địa phương, nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc tổ chức, phương thức hoạt động của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do cơ quan nào quy định?

 
 
 

11.   Xã không thuộc miền núi, vùng cao, hải đảo  có từ 500 nghìn dân trở xuống thì được bầu tối đa bao nhiêu đại biểu HĐND xã?

 
 
 

12.   Xã không thuộc miền núi, vùng cao, hải đảo có trên  500 nghìn dân trở xuống thì được bầu tối đa bao nhiêu đại biểu HĐND xã?

 
 
 

13.   Ủy ban nhân dân xã loại I, loại II có không quá bao nhiêu Phó Chủ tịch?

 
 
 

14.   Ủy ban nhân dân có thể ủy quyền cho cơ quan nào dưới đây?

 
 
 

15.  Chọn đáp án đúng

 
 
 

16.   Chọn đáp án đúng

 
 
 

17.  Việc ủy quyền trong cơ quan nhà nước thực hiện bằng hình thức nào dưới đây?

 
 
 
 

18.  Việc phân quyền cho các cấp chính quyền địa phương phải được quy định trong văn bản nào?

 
 
 
 

19.   Huyện không thuộc miền núi, vùng cao có trên 80 nghìn dân thì được bầu tối đa bao nhiêu đại biểu HĐND huyện?

 
 
 

20.   Chủ tịch Ủy ban nhân dân có thể ủy quyền cho ai?

 
 
 

Question 1 of 20

Đáp án C

Liên hệ email: kesitinh355@gmail.com để tải  Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương sửa đổi năm 2019 (gồm 278 câu).

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

49 Bình luận

 1. Nguyễn Anh Tuyên

  Chào anh Sử!
  Sắp tới em có thi công chức ở tỉnh Bình Định. Qua tìm hiểu trên mạng thì em thấy anh có tài liệu câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Em muốn xin anh để tham khảo. Anh có thể cho em xin được không ạ. Em chân thành cảm ơn anh!

 2. Chào bạn, mình đang ôn thi công chức hành chính năm 2020, phân thi kiến thức chung giới hạn các luật sau: Luật tổ chức chính quyền địa phương, luật ban hành văn bản QPPL, Nghị đinh 63 chính phủ, Hiến pháp 2013, luật kiểm soát thủ tục hành chính, Luật cán bộ công chức. Nhờ bạn có bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án liên quan gửi mình tham khảo, mình cảm ơn trược ah

 3. Chào anh! Anh cho e xin tài liệu luật chính quyền địa phương, luật chính phủ được ko a! E chuẩn bị thi viên chức. Trắc nghiệm! E cám ơn anh ạ!

 4. Em chào anh.
  Anh ơi cho em xin file câu hỏi trắc nghiệm luật chính quyền địa phương được không ạ
  thanks anh nhé.

 5. Nguyễn Thị La Nương

  Em chào anh.
  Anh ơi cho em xin file câu hỏi trắc nghiệm luật chính quyền địa phương được không ạ
  thanks anh nhé.

 6. E chào Anh
  Anh ơi cho em xin file câu hỏi trắc nghiệm luật chính quyền địa phương được không ạ?
  thanks anh nhiều.

 7. Dạ, em chào anh.
  Anh ơi cho em xin file câu hỏi trắc nghiệm luật chính quyền địa phương được không ạ
  Thanks anh ạ!

 8. Anh ơi. e sắp thi Luật Tổ chức chính quyền địa phương. A có thể cho e xin file câu hỏi trắc nghiệm dc k ạ?

 9. Hoàng Thu Hằng

  bạn có thể gửi qua mail giup mình được không:

 10. Em chào anh ạ,
  Anh ơi cho em xin file câu hỏi trắc nghiệm luật chính quyền địa phương được không ạ
  Em cảm ơn anh nhiều ạ.

 11. cho e xin trac nghiem luật tổ chức cq địa phương với ạ, e cảm ơn ạ

 12. anh cho em xin file bộ câu hỏi trắc nghiệm luật tổ chức chính quyền địa phương với ạ! E cảm ơn anh ạ!

 13. Nguyễn thị hằng

  e chào anh, e muốn xin tài liệu bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Tổ chức chính quyền địa phương, a làm ơn cho e xin ạ. E cảm ơn anh.

 14. Chào anh. a cho em xin Bộ câu hỏi trắc nghiệm về luật tổ chức chính quyền địa phương được vói ạ

 15. cho em xin luật tổ chức chính phủ với ạ

 16. chào chú ạ. chú có thể cho cháu xin trắc nghiệm luật tổ chức chính quyền địa phương được không ạ.

 17. dạ cho e xin vs ạ e cảm ơn nhiều

 18. trần quốc tưởng

  Chào anh Sử sắp tới e có thi cc nên e đang cần tài liệu ộn thi a có thể share cho e với đc không?

 19. nguyễn thị duyên

  gửi mình xin bộ câu hỏi luật tổ chức chính quyền

 20. anh có thể cho em xin Trắc nghiệm Luật Tổ chức chính quyền địa phương được không ạ

 21. cho em xin file trắc nghiệm với ạ ! cảm ơn a !

 22. chào chú cho cháu xin file trắc nghiệm luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 với ạ!

 23. Hán thị mai thu

  Chào bạn mình chuyển bị thi thăng hạng viên chức, cho mình xin câu hỏi trắc nghiệm luật chính quyền địa phương, luật viên chức, nghị định 112/2020/NĐ-cp, nghị định 115/2020/nđ-cp, nghị định 106/2020/nđ-cp, nghị định 90/2020/nđ-cp, nghị quyết 30c/nq-cp, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cảm ơn bạn.

 24. nguyễn thị thu loan

  chào anh em sắp thi chuyển ngạch anh cho em xin các câu hỏi trắc nghiệm của luật tổ chức chính quyền địa phương với ạ. em cảm ơn

 25. Nguyễn Anh Dũng

  Chào anh Sử!
  Sắp tới em có thi công chức ở tp HCM. Qua tìm hiểu trên mạng thì em thấy anh có tài liệu câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Em muốn xin anh để tham khảo. Anh có thể cho em xin được không ạ. Em chân thành cảm ơn anh!

 26. Đinh Văn Đắt

  Chào a Sử. A có thể cho e xin tài liệu luật tổ chức chính quyền địa phương không ạ
  Cám ơn a

 27. PHẠM BẰNG GIANG

  Em xin bộ tài liệu trắc nghiệm tìm hiểu Luật Tổ chức chính quyền địa phương được không anh?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *