Tài liệu thi công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể thành phố Đà Nẵng 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể thành phố Đà Nẵng 2023, theo Thông báo danh sách thí sinh tham gia dự thi và thông tin về ôn thi tuyển công chức, viên chức năm 2023 của Ban Tổ chức Thành ủy  (cơ quan Thường trực của Hội đồng thi) đăng trên website dangbodanang.vn, gồm các văn bản sau:

sttTài liệu ôn tập và tham khảoNội dung trọng tâm ôn tập
1Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011)Chương I, II, IV
2Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về thi hành Điều lệ ĐảngMục 3,4,5,6, 9, 10
3Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII ĐảngMục 2
4Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 – 2025Mục B
5Hiến pháp Việt Nam năm 2013Chương I, IX
6Luật Cán bộ, công chức năm 2008Chương I, II, IV
7Luật Viên chức năm 2010Chương I, II, III (bỏ mục 5,7), IV, V
8Luật sửa đổi bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019Toàn bộ nội dung
9Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà NẵngToàn bộ nội dung
10Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045Mục II, III
11Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban CHTW khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mớiMục II, III, IV
12Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban CHTW khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mớiMục II, III
13Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chứcToàn bộ nội dung
14Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chứcToàn bộ nội dung
15Đề án số 03-ĐA/TU ngày 16/8/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố đến năm 2030 và những năm tiếp theoMục II, III
16Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mớiMục 1, 2
17Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 31/8/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII về phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025Toàn bộ nội dung

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể thành phố Đà Nẵng 2023

Tài liệu thi công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể thành phố Đà Nẵng 2023
Tài liệu thi công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể thành phố Đà Nẵng 2023

Câu 1. Chỉ giải tán một tổ chức đảng khi tổ chức đó phạm một trong các trường hợp:

a) có hành động chống đường lối, chính sách của Đảng; vi phạm đặc biệt nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng hoặc pháp luật của Nhà nước.

b) có hành động chống đường lối, chính sách của Đảng; vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng hoặc pháp luật của Nhà nước.

c) có hành động chống đường lối, chính sách của Đảng; vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng hoặc pháp luật của Nhà nước.

Đáp án A

Câu 2. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì Đảng viên được kết nạp trước Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng (ngày 05/9/1960) và trước ngày 30/4/1975 (ở các địa phương từ phía Nam sông Bến Hải trở vào) mà lúc kết nạp vào Đảng chưa đủ 18 tuổi thì ngày vào Đảng được tính như thế nào?

a) Được giữ nguyên

b) Được tính từ ngày đủ 18 tuổi

c) Được tính từ ngày kết nạp

d) Tất cả đáp án trên đều đúng

Đáp án A

Câu 3. Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước?

a) Là nước phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp

b) Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp

c) Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp

Đáp án B

Câu 4. Theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội thì Chính quyền địa phương ở các quận thuộc thành phố Đà Nẵng là?

a) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân quận

b) Ủy ban nhân dân quận

c) Hội đồng nhân dân quận

d) Tất cả đáp án đều sai

Đáp án B

Câu 5. Nội dung: Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản của Đảng theo hướng đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tính dự báo cáo, bám sát thực tiễn. Chỉ ban hành văn bản mới khi thật sự cần thiết thuộc nhóm nhiệm vụ, giải pháp nào của Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

a) Đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao chủ trương, đường lối của Đảng

b) Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động

c) Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ

d) Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Đáp án A

Câu 6.Theo mục tiêu tổng quát của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thì đến năm bao nhiêu nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa?

a) Năm 2025

b) Năm 2030

c) Năm 2035

d) Năm 2045

Đáp án D

Câu 7. Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng?

a) 80%

b) 85%

c) 90%

d) 100%

Đáp án B

Câu 8.  Thời gian tập sự đối với viên chức thuộc trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học đối với chức danh nghề nghiệp bác sĩ  là bao lâu?

a) 6 tháng

b) 9 tháng

c) 12 tháng

d) 18 tháng

Đáp án B

Câu 9. Quyền lực nhà nước là

a) thống nhất, có sự phân chia, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

b) thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

c) thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Đáp án C

Câu 10. Đâu không phải là Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ

a) Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ.

b) Được bảo đảm trang thiết bị và các điều kiện làm việc khác theo quy định của pháp luật.

c) Được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

d) Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Đáp án D

Câu 11 Quyền nào dưới đây không phải là quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp

a) Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp.

b) Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

c) Được bảo đảm trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc.

d) Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ.

Đáp án D

Câu 12. Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 – 2025  thì bao nhiêu phần trăm  nước thải công nghiệp, chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý tập trung đạt chuẩn?

a) Trên 90%

b) Trên 95%

c) Trên 98%

d) 100%

Đáp án D

Câu 13. Việc đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện đối với viên chức trong những trường hợp nào?

a) khi bổ nhiệm chức vụ quản lý, thay đổi chức danh nghề nghiệp hoặc nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp.

b) trước khi bổ nhiệm chức vụ quản lý, thay đổi chức danh nghề nghiệp hoặc nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp.

c) sau khi bổ nhiệm chức vụ quản lý, thay đổi chức danh nghề nghiệp hoặc nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp.

Đáp án B

Câu 13.Theo Luật Viên chức thì thời gian tạm đình chỉ công tác là bao nhiêu ngày?

a) Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 10 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 15 ngày

b) Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 10 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 20 ngày

c) Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 20 ngày

d) Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 30 ngày

Đáp án D

Câu 14. Theo Nghị quyết số 43-NQ/TW về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh thì Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch tổng thể phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 bảo đảm tính kết nối, liên kết vùng, trong đó thành phố Đà Nẵng là?

a) đô thị hạt nhân của chuỗi các đô thị Huế – Đà Nẵng – Hội An – Dung Quất (Vạn Tường) – Quy Nhơn;

b) đô thị hạt nhân của chuỗi các đô thị Huế – Đà Nẵng – Tam Kỳ – Dung Quất (Vạn Tường) – Quy Nhơn;

c) đô thị hạt nhân của chuỗi các đô thị Huế – Đà Nẵng – Chu Lai Kỳ Hà – Quảng Ngãi – Quy Nhơn;

d) đô thị hạt nhân của chuỗi các đô thị Huế – Đà Nẵng – Chu Lai Kỳ Hà – Dung Quất (Vạn Tường) – Quy Nhơn;

Đáp án D

Câu 15. Theo Đề án 03-ĐQ/TU ngày 16/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố đến năm 2030 và những năm tiếp theo thì Trong 10 năm qua (2010-2020), bình quân mỗi năm phát triển được bao nhiêu đảng viên mới

a) 1000 đảng viên mới

b) 1500 đảng viên mới

c) 2000 đảng viên mới

d) 2500 đảng viên mới

Đáp án C

Câu 16. Theo Đề án 03-ĐQ/TU ngày 16/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố đến năm 2030 và những năm tiếp theo thì nhiệm kỳ 2015 – 2020, cán bộ có trình độ chuyên môn trên đại học tăng bao nhiêu phần trăm so với nhiệm kỳ 2010 – 2015?

a) 22,21%

b) 22,31%

c) 22,41%

d) 22,51%

Đáp án C

Câu 17. Theo Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 31/8/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII về phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo  Xây dựng Đề án phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật, nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực văn hóa, nghệ thuật của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, hoàn thành trong năm?

a) 2023

b) 2024

c) 2025

Đáp án B

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn   Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể thành phố Đà Nẵng 2023, gồm 761 câu 

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức,  viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *