Tài liệu thi viên chức Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn và giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  thi tuyển  viên chức Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn năm 2023 theo danh mục ôn thi kiến thức chung đăng tải trên website của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn, gồm:
Luật Khám chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 (Trích Chương II, III, IV, XII)
Dưới đây là một số câu trong  Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  thi tuyển  viên chức Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Câu 1. Viên chức là?

a) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

b) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

c) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng xác định thời hạn, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Đáp án A

Câu 2. Hợp đồng làm việc là?

a) sự thỏa thuận giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

b) sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của viên chức.

c) sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

Đáp án C

Tài liệu thi viên chức Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 2023
Tài liệu thi viên chức Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 2023

Câu 3. Nguyên tắc nào dưới đây không nằm trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức

a) Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

b) Tận tụy phục vụ nhân dân.

c) Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử.

d) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

Đáp án D

Câu 4.  Nguyên tắc  nào dưới đây không nằm trong nguyên tắc quản lý viên chức

a) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của Nhà nước.

b) Bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và căn cứ vào hợp đồng làm việc.

d) Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng.

Đáp án D

Câu 5 . Đơn vị sự nghiệp công lập là

a) tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công.

b) tổ chức do cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước

c) tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước

Đáp án C

Câu 6. Có mấy loại hình đơn vị sự nghiệp công lập

a) 2     b) 3      c) 4

Đáp án A

Câu 7. Viên chức được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm

a) nhưng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

b) nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

c) nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và không cần có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Đáp án B

Câu 8. Viên chức có quyền

a) Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

b) Được góp vốn, tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

c) Tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Đáp án A

Câu 9. Theo Luật Khám chữa bệnh năm 2023 thì người bệnh có bao nhiêu quyền?

a) 6 quyền

b) 7 quyền

c) 8 quyền

d) 9 quyền

Đáp án A

Câu 10. Theo Luật Khám chữa bệnh năm 2023 thì người bệnh có bao nhiêu nghĩa vụ?

a) 02 nghĩa vụ

b) 03 nghĩa vụ

c) 04 nghĩa vụ

d) 05 nghĩa vụ

Đáp án B

Câu 11: Nội dung: Không bị ép buộc khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp bắt buộc chữa bệnh quy định tại khoản 1 Điều 82 của Luật này thuộc quyền nào của người bệnh?

a) Quyền được khám bệnh, chữa bệnh

b) Quyền được tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe và tôn trọng bí mật riêng tư trong khám bệnh, chữa bệnh

c) Quyền được lựa chọn trong khám bệnh, chữa bệnh

d) Quyền được từ chối khám bệnh, chữa bệnh và rời khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Đáp án B

Câu 12. Theo Luật Khám chữa bệnh năm 2023, Thực hành khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo bao nhiêu nguyên tắc

a) 5 nguyên tắc

b) 6 nguyên tắc

c) 7 nguyên tắc

d) 8 nguyên tắc

Đáp án B

Câu 13. Theo Luật Khám chữa bệnh năm 2023, Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tạm dừng hoạt động từ bao nhiêu tháng liên tục trở lên hoặc chấm dứt hoạt động thì bị Thu hồi giấy phép hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

a) 12 tháng

b) 18 tháng

c) 24 tháng

d) 36 tháng

Đáp án C

Câu 14. Theo Luật Khám chữa bệnh năm 2023, đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động trước ngày 01 tháng 01 năm 2027 thì Quy định về hạ tầng công nghệ thông tin tại điểm d khoản 2 Điều 52 được thực hiện từ khi nào?

a) chậm nhất từ ngày 01/01/2028

b) chậm nhất từ ngày 01/01/2029

c) chậm nhất từ ngày 01/01/2026

d) chậm nhất từ ngày 01/01/2027

Đáp án B

Câu 15. Theo Luật Khám chữa bệnh năm 2023, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có bao nhiêu quyền?

a) 6 quyền

b) 7 quyền

c) 8 quyền

d) 9 quyền

đáp án  C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  thi tuyển  viên chức Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn năm 2023 gồm 179 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A1, A2 thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *