Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Khám chữa bệnh năm 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Khám chữa bệnh năm 2023, để phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập và ôn thi   viên chức, thi   thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Câu 1. Theo Luật Khám chữa bệnh năm 2023 thì Khám bệnh là?

a) việc người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sử dụng kiến thức, phương pháp, kỹ thuật chuyên môn để đánh giá tình trạng sức khỏe, nguy cơ đối với sức khỏe và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người bệnh.

b) người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sử dụng kiến thức, phương pháp, kỹ thuật chuyên môn để giải quyết tình trạng bệnh, ngăn ngừa sự xuất hiện, tiến triển của bệnh hoặc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người bệnh trên cơ sở kết quả khám bệnh

c)  việc hỏi bệnh, khai thác tiền sử bệnh, thăm khám thực thể, khi cần thiết thì chỉ định làm xét nghiệm cận lâm sàng, thăm dò chức năng để chẩn đoán và chỉ định phương pháp điều trị phù hợp đã được công nhận.

d) việc sử dụng phương pháp chuyên môn kỹ thuật đã được công nhận và thuốc đã được phép lưu hành để cấp cứu, điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người bệnh

Đáp án A

Câu 2. Theo Luật Khám chữa bệnh năm 2023 thì Chữa bệnh là?

a) việc người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sử dụng kiến thức, phương pháp, kỹ thuật chuyên môn để đánh giá tình trạng sức khỏe, nguy cơ đối với sức khỏe và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người bệnh.

b) người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sử dụng kiến thức, phương pháp, kỹ thuật chuyên môn để giải quyết tình trạng bệnh, ngăn ngừa sự xuất hiện, tiến triển của bệnh hoặc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người bệnh trên cơ sở kết quả khám bệnh

c)  việc hỏi bệnh, khai thác tiền sử bệnh, thăm khám thực thể, khi cần thiết thì chỉ định làm xét nghiệm cận lâm sàng, thăm dò chức năng để chẩn đoán và chỉ định phương pháp điều trị phù hợp đã được công nhận.

d) việc sử dụng phương pháp chuyên môn kỹ thuật đã được công nhận và thuốc đã được phép lưu hành để cấp cứu, điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người bệnh

Đáp án B

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Khám chữa bệnh năm 2023
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Khám chữa bệnh năm 2023

Câu 3. Theo Luật Khám chữa bệnh năm 2023 thì Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là?

a) người đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

b) người đã được cấp chứng chỉ hành nghề và thực hiện khám bệnh, chữa bệnh

c) người đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

d) người đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Đáp án C

Câu 4. Theo Luật Khám chữa bệnh năm 2023 thì Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là?

a) văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho người có đủ điều kiện hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật này

b) văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Luật này

c) văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp cho người có đủ điều kiện hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật này

d) văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp cho người có đủ điều kiện hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật này

Đáp án A

Câu 5. Theo Luật Khám chữa bệnh năm 2023 thì Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là?

a) cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh để cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

b) cơ sở cố định hoặc lưu động đã được cấp giấy phép hoạt động và cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

c) cơ sở đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh để cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

d) cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh để cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Đáp án D

Câu 6. Theo Luật Khám chữa bệnh năm 2023 thì Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh là?

a) văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho cơ sở có đủ điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật này

b) văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho người có đủ điều kiện hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật này

c) văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Luật này

d) Tất cả các phương án trên đều sai

Đáp án A

Câu 7. Theo Luật Khám chữa bệnh năm 2023 thì nội dung nào dưới đây là nguyên tắc trong khám, chữa bệnh?

a) Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp người bệnh trong tình trạng cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, phụ nữ có thai, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người từ đủ 75 tuổi trở lên, người có công với cách mạng phù hợp với đặc thù của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

b) Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, phụ nữ có thai.

c) Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp người bệnh trong tình trạng cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, phụ nữ có thai, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người từ đủ 75 tuổi trở lên, người có công với cách mạng

d) Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp người bệnh trong tình trạng cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, phụ nữ có thai, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người từ đủ 60 tuổi trở lên, người có công với cách mạng

Đáp án A

Câu 8. Theo Luật Khám chữa bệnh năm 2023 thì cơ quan nào giữ vai trò chủ đạo trong phát triển hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; huy động các nguồn lực xã hội cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh?

a) Chính phủ

b) Quốc hội

c) Doanh nghiệp

d) Nhà nước

Đáp án D

Câu 9. Theo Luật Khám chữa bệnh năm 2023 thì có bao nhiêu Chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh?

a) 9 chính sách

b) 10 chính sách

c) 11 chính sách

d) 12 chính sách

Đáp án B

Câu 10. Theo Luật Khám chữa bệnh năm 2023, Việc kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trước khi đề nghị cấp giấy phép hành nghề áp dụng đối với các chức danh nào?

a) bác sỹ, y sỹ

b) bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

c) bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng

d) bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng

Đáp án D

Câu 11. Theo Luật Khám chữa bệnh năm 2023, Việc hội chẩn được thực hiện khi nào?

a) Việc hội chẩn được thực hiện khi bệnh vượt quá khả năng chẩn đoán và điều trị của người hành nghề hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc đã điều trị nhưng bệnh không có tiến triển tốt hoặc có diễn biến xấu đi.

b) Việc hội chẩn được thực hiện khi bệnh vượt quá khả năng chẩn đoán và điều trị của người hành nghề hoặc đã điều trị nhưng bệnh không có tiến triển tốt hoặc có diễn biến xấu đi.

c) Việc hội chẩn được thực hiện khi bệnh vượt quá khả năng chẩn đoán và điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc đã điều trị nhưng bệnh không có tiến triển tốt hoặc có diễn biến xấu đi.

d) Việc hội chẩn được thực hiện khi bệnh vượt quá khả năng chẩn đoán và điều trị của người hành nghề hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Đáp án A

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật  Khám chữa bệnh năm 2023, gồm 129 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức,  viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *