Tài liệu thi công chức khối Đảng, Đoàn thể thành phố Đà Nẵng 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể thành phố Đà Nẵng 2021, gồm 663 câu.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức khối Đảng, đoàn thể thành phố Đà Nẵng 2021 được biên soạn theo thông báo nội dung tài liệu thi công chức năm 2021 của thành phố Đà Nẵng, gồm các nội dung sau:

Tài liệu ôn thi công chức phường của quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Tài liệu thi công chức khối Đảng, Đoàn thể thành phố Đà Nẵng 2021
TTTài liệu ôn tập và tham khảoNội dung trọng tâmSố trang
1.Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011)Chương I, II, IV, V05
2.Quy định số 24-QĐ/TW ngày ngày 30/7/2021của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về thi hành Điều lệ ĐảngMục 3,4,5,6,9,1020
3.Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII ĐảngMục 2. Tầm nhìn và định hướng phát triển (Quan điểm, Mục tiêu, Định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 2025, Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 2030, Nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược)48
4.Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 – 2025Mục B. Về phương hướng, mục tiêu, Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2020-202556
5.Hiến pháp Việt Nam năm 2013Chương I, II, III, V, VI, VII62
6.Luật Cán bộ, công chức năm 2008Chương I, II, III, IV87
7.Luật sửa đổi bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019Toàn bộ108
8.Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;Toàn bộ120
9.Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045Mục II (quan điểm, mục tiêu) và III (nhiệm vụ và giải pháp)127
10.Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộMục II, III, IV134

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể thành phố Đà Nẵng 2021:

Câu 1. Theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, biểu hiện nào là biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ?

a) Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

b) Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân.

c) Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác.

d) Cả 3 phương án đều đúng

Đáp án A

Câu 2. Theo Luật Cán bộ, công chức thì Trách nhiệm đánh giá công chức

a) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng công chức có trách nhiệm đánh giá công chức thuộc quyền.

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức có trách nhiệm đánh giá công chức thuộc quyền.

c) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức có trách nhiệm đánh giá công chức thuộc quyền.

Đáp án B

Câu 3. Theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 thì Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng?

a) dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

b) dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ gián tiếp thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

c) dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan nhà nước khác của Nhà nước.

Đáp án A

Câu 4. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì Thẩm quyền quyết định kết nạp đảng viên và xét công nhận đảng viên chính thức đối với  Cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, đảng uỷ được giao quyền cấp trên cơ sở?

a) Do tập thể đảng uỷ cơ sở xem xét, quyết định.      b) Do Ban Thường vụ cơ sở xem xét, quyết định.

c) Do Bí thư đảng uỷ cơ sở xem xét, quyết định.    d) Do Thường trực đảng uỷ cơ sở xem xét, quyết định.

Đáp án B

Câu 5. Theo Điều lệ Đảng thì Tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là

a) nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị quan trọng ở cơ sở.

b) nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở.

c) nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị.

Đáp án B

Câu 6. Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng?

a) Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

b) Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập

c) Là nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập

Đáp án A

Câu 7. Theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội thì Chính quyền địa phương ở thành phố Đà Nẵng là?

a) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố

b) chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố

c) là Ủy ban nhân dân thành phố

d) Tất cả đáp án đều sai

Đáp án A

Câu 8. Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 – 2025  thì  Đảng viên mới được kết nạp hằng năm như thế nào?

a) đạt từ 2-2,5% số lượng đảng viên đầu năm.   b) đạt từ 2,5-3% số lượng đảng viên đầu năm.

c) đạt từ 2-3,5% số lượng đảng viên đầu năm.  d) đạt từ 3,5-4% số lượng đảng viên đầu năm.

Đáp án B

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn bộ Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể thành phố Đà Nẵng 2021, gồm 663 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức,  viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

One comment

  1. Cho em xin bộ câu hỏi tài liệu này với ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *