Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 138/2020/NĐ-CP tuyển dụng công chức

Ngày 27/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, có hiệu lực 01/12/2020. Trantinphapluat.com biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức gồm 150 câu. Bộ câu hỏi phù hợp cho việc tìm hiểu, học tập, ôn thi công chức, thi nâng ngạch công chức,  

Câu 1. Cơ quan nào dưới đây là cơ quan quản lý công chức

a) Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương; Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương;

b) Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng công chức
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng công chức

c) Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Câu 2. Cơ quan nào dưới đây không phải là cơ quan quản lý công chức

a) Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương; Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương;

b) Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

c) Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

d) Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Đáp án D

(Xem những Điểm mới của Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng công chức)

Câu 3. Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào ?

a) yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế

b) yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm hoặc chỉ tiêu biên chế

c) yêu cầu vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế

Đáp án A

Câu 4. Đối tượng nào dưới đây được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 thi tuyển , xét tuyển công chức?

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B

b) Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động:

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong

Đáp án A

Câu 5. Đối tượng nào dưới đây được cộng 5  điểm vào kết quả điểm vòng 2 thi tuyển, xét tuyển công chức?

a) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành,

b) học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị,

d) con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Đáp án A

Câu 6. Thẩm quyền biệt phái công chức được quy định như thế nào?

a) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp quản lý công chức quyết định việc biệt phái công chức thuộc thẩm quyền quản lý

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp quản lý công chức trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật.

c) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp quản lý công chức quyết định việc biệt phái công chức thuộc thẩm quyền quản lý hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật.

Đáp án C

Câu 7. Đối với nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đươn, thì yêu cầu về thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ đạt ở mức nào dưới đây?

a) Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 02 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở;

b) Được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương

c) Được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất hoặc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Đáp án C

Câu 8. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì Hội đồng thi nâng ngạch công chức phải thông báo kết quả thi nâng ngạch cho cơ quan quản lý công chức về điểm thi của công chức dự thi nâng ngạch để thông báo cho công chức dự thi được biết trong thời hạn nào?

a)Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chấm thi

b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thi

c) Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chấm thi

d) Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thi

Đáp án A

Câu 9. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì người đứng đầu cơ quan quản lý công chức ra quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức trúng tuyển theo quy định trong thời gian nào?

a) Chậm nhất 25 ngày kể từ ngày nhận được danh sách công chức trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch

b) Chậm nhất 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách công chức trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch

c) Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách công chức trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch

d) Tùy trường hợp

Đáp án C

Câu 10. Theo Nghị định số 138/2020-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì người được tuyển dụng phải hoàn thành mấy nội dung trong quá trình tập sự?

a) 2 nội dung.    b)  3 nội dung.    c) 4 nội dung.     d) 5 nội dung.

Đáp án B

Câu 11. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP,   Biệt phái công chức được thực hiện trong  trường hợp nào dưới đây?

a) Theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách

b) Theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể

c) Chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Đảng và pháp luật.

d) Cả 3 phương án A, B, C đều đúng

Đáp án A

Câu 12. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP,    Công chức đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch, thì trường hợp nào dưới đây  được xét nâng ngạch công chức mà không phải thi nâng ngạch?

a) Tất cả phương án

b) Có đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch công chức hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận

c) Được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm

d) Có sáng kiến kinh nghiệm trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch công chức hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận

Đáp án C

Câu 13. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP,   Trong thời gian thực hiện chế độ tập sự, người đứng đầu cơ quan quản lý, sử dụng công chức phải cử người thực hiện chế độ tập sự tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước để hoàn thiện tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch công chức trước khi bổ nhiệm. Thời gian tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước có được tính vào thời gian tập sự.

a) Được tính vào thời gian tập sự

b) Do cơ quan quản lý công chức quy định

c) Do cơ quan sử dụng công chức quy định

d) Không được tính vào thời gian tập sự

Đáp án A

Câu 14. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ , người nào có thể bố trí làm thành viên hội đồng tuyển dụng?

a) Anh ruột của người dự tuyển

b) Em ruột bên vợ của người dự tuyển

c) Người đang trong thời hạn xử lý kỷ luật

d) Công chức của bộ phận tham mưu về tổ chức, cán bộ của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng

đáp án D

Câu 15. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ, đối tượng nào sau đây được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận vào làm công chức không phải thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch?

a) Cán bộ, công chức cấp xã;

b) Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức;

c) Người đã từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.

c) Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập

Đáp án C

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức gồm 150 câu.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức tại đây

Tải Bộ câu hỏi Tin học thi viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

  1. chào anh, sắp tới em thi công chức tỉnh quảng nam. anh có tài liệu trắc nghiệm môn kiến thức chung thì cho em đăng ký với: về luật tổ chức chính quyền địa phương số 77 và luật sửa đổi 47. nghị định 112 về xử lý cán bộ công chức, nghị định 138 về tuyển dụng quản lý công chức, luật cán bộ công chức và luật sứ đổi bổ sung luật cán bộ công chức. Chuyên đề tổng quan về hành chính nhà nước kèm theo QĐ 3309 năm 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *