Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  ôn thi công chức cơ quan hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2022 theo  Thông báo số 150/TB-HĐTD  ngày 02/12/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Nam năm 2022, gồm các văn bản sau:

1. Chuyên đề Tổng quan về hành chính nhà nước (thuộc tài liệu bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương – ban hành kèm theo Quyết định số 3309/QĐ-HCQG ngày 17/8/2022 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia).
2. Hiến pháp năm 2013 (nghiên cứu Chương I, II và Điều 119-chương XI).
3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (nghiên cứu Chương I, II, III).
4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 (nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung Chương I, II, III của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015).
5. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (nghiên cứu Chương I, III, IV).

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức năm 2019 (nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung Chương I, III, IV của Luật Cán bộ, công chức năm 2008).
7. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức (nghiên cứu nội dung Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 24, 25, 26, 38).
8. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (nghiên cứu Chương II và mục 1, mục 2 Chương III).
Lưu ý: Danh mục tài liệu ôn tập môn kiến thức chung nêu trên áp dụng chung cho thí sinh dự tuyển vào tất cả các vị trí việc làm của Kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Nam năm 2022.

Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2022
Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2022

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  ôn thi công chức cơ quan hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2022

Câu 1. Quyền lập pháp là?

a) quyền làm Hiến pháp và Luật, tức là quyền xây dựng các quy tắc pháp lý cơ bản để điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng của Nhà nƣớc

b) quyền tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật và quản lý đời sống xã hội theo Hiến pháp, pháp luật

c) quyền phán quyết của Nhà nƣớc theo trình tự tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Đáp án A

Câu 2. Chính quyền địa phương ở nông thôn gồm?

a) chính quyền địa phương ở tỉnh, huyện, xã.

b) chính quyền địa phương ở tỉnh, huyện, xã, thôn

c) chính quyền địa phương ở tỉnh, huyện, xã, thị trấn

Đáp án A

Câu  3. Một trong những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương là?

a) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật; thực hiện nguyên tắc mệnh lệnh hành chính

b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật; thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình

c) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật; thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch

d) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đáp án D

Câu 4. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “miễn nhiệm” được định nghĩa như thế nào?

A.Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý không được tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

B.Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý đề nghị được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

C.Là việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ.

D. Là việc cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

Đáp án D

Câu 5.  Trong cùng một thời điểm xem xét xử lý kỷ luật, nếu cán bộ, công chức, viên chức có từ 02 hành vi vi phạm trở lên thì bị xử lý kỷ luật như thế nào?

a) bị xử lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm và áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, buộc thôi việc; không tách riêng từng nội dung vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức để xử lý kỷ luật nhiều lần với các hình thức kỷ luật khác nhau.

b) bị xử lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm và áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, buộc thôi việc; không tách riêng từng nội dung vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức để xử lý kỷ luật nhiều lần với các hình thức kỷ luật khác nhau.

c) bị xử lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm và áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn hai mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, buộc thôi việc; không tách riêng từng nội dung vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức để xử lý kỷ luật nhiều lần với các hình thức kỷ luật khác nhau.

Đáp án A

Câu 6. Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào ?

a) yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế

b) yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm hoặc chỉ tiêu biên chế

c) yêu cầu vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế

Đáp án A

Câu 7. Những tổ chức, cá nhân nào có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp?

a) Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của Đảng và toàn thể Nhân dân

b) Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan hành chính khác của Nhà nước và toàn thể Nhân dân

c) Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của Nhà nước và toàn thể Nhân dân

d) Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và toàn thể Nhân dân

Đáp án C

Câu 8. Nền hành chính nhà nước gồm các yếu tố cấu thành nào?

a) Thể chế hành chính nhà nước ; Cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính nhà nước các cấp; Đội ngũ cán bộ, công chức hành chính; Các nguồn lực vật chất đảm bảo cho nền hành chính nhà nước hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính nhà nƣớc các cấp; Đội ngũ cán bộ, công chức hành chính;  Các nguồn lực vật chất đảm bảo cho nền hành chính nhà nước hoạt động.

c) Thể chế hành chính nhà nước ; Cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính nhà nước các cấp;  Các nguồn lực vật chất đảm bảo cho nền hành chính nhà nước hoạt động.

d) Thể chế hành chính nhà nước ; Cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính nhà nước các cấp; Đội ngũ cán bộ, công chức hành chính

Đáp án A

Câu 9. Trong các phương pháp hành chính nhà nước dưới đây, theo quan điểm của Đảng và Nhà nước ta hiện nay thì phương pháp nào là phương pháp quản lý cơ bản, là động lực thúc đẩy mọi quá trình hành chính nhà nước?

a) Phương pháp giáo dục, thuyết phục

b) Phương pháp tổ chức

c) Phương pháp kinh tế

d) Phương pháp cưỡng chế hành chính

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  ôn thi công chức cơ quan hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2022, gồm 465 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Xem clip Hướng dẫn học trắc nghiệm Luật Cán bộ, công chức 2008 sửa đổi, bổ sung 2019- Chương 1 Những quy định chung.

Xem clip Hướng dẫn học trắc nghiệm Luật Cán bộ, công chức 2008 sửa đổi, bổ sung 2019- Chương 2: Nghĩa vụ và quyền của cán bộ, công chức

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *