Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi nâng ngạch công chức năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi nâng ngạch công chức (cán sự lên chuyên viên, chuyên viên lên chuyên viên chính), thăng hạn chức danh nghề nghiệp năm 2020 với gần 700 câu tập trung vào các chuyên đề sau:

1. Chuyên đề về xây dựng Đảng, Mặt trận và đoàn thể

– Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Hướng dẫn của Ban Bí thư về thi hành điều lệ Đảng;

– Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII;

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi nâng ngạch công chức
Tài liệu trắc nghiệm ôn thi nâng ngạch công chức

– Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 Hội nghị Trung ương 7 khóa XI “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” ;

Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam;

– Hướng đẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/45/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng  về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng;

– Quy định Số 216-QĐ/TW ngày 02/01/2020  của BCH Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính trung ương;

– Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy…

(Phần mềm thi thử trắc nghiệm công chức hành chính năm 2021)

– Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;  Luật Thanh niên, Luật Công đoàn

– Điều lệ Mặt trận TQVN, Điều lệ Hội Nông dân, Điều lệ Hội liên hiệp phụ nữ…

– Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2019 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trongdoanh nghiệp;

-Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về tập trung xâydựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất,năng lực
và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;

– Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

– Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 27/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

2. Chuyên đề về cán bộ, công chức

– Luật Cán bộ, công chức; Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015;

– Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính phủ;

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018; – Bộ luật Lao động 2012;

– Các Nghị định liên quan đến đánh giá cán bộ, công chức; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, quy chế dân chủ tại nơi làm việc…

– Các câu hỏi liên quan đến Tin học.

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi nâng ngạch công chức năm 2020.

Ngoài các tài liệu nêu trên, các bạn có thể liên hệ qua mail hoặc zalo nêu trên để tải từng chuyên đề hoặc tải theo Danh mục tài liệu thi nâng ngạch công chức (cán sự lên chuyên viên, chuyên viên lên chuyên viên chính), thăng hạn chức danh nghề nghiệp của đơn vị, địa phương. 

Tải Bộ câu hỏi tin học  (120 câu hỏi và đáp án), tài liệu Anh văn để thi công chức, viên chức tại đây

Nếu các bạn có nhu cầu tải từng văn bản hoặc một nội dung cụ thể thì liện hệ kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải nhé.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *