Quảng Nam: Sửa đổi tiêu chuẩn và tuyển dụng cán bộ, công chức cấp xã

 Ngày 24/3/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 10/2022/QĐ-UBND  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/4/2022.

Theo đó, Sửa đổi khoản 1 Điều 2 Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Nam như sau:
+ “1. Cán bộ xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) bao gồm các chức vụ sau đây: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.”.

Quy định về tiêu chuẩn và tuyển dụng cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Quảng Nam

Quy định về tiêu chuẩn và tuyển dụng cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Quảng Nam
+ Quyết định 10/2022/QĐ-UBND Bãi bỏ các Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Mục 2 Chương II Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Nam (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2020 và Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Nam).
 + Về tiêu chuẩn đối với cán bộ xã, phường, thị trấn thực hiện theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và các văn bản khác có liên quan.
 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2022 và bãi bỏ Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2020 và Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Tải tài liệu ôn thi công chức cấp xã, phường, thị trấn mới nhất tại đây

Tải Quyết định 03/2020/QĐ-UBND Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam  TẠI ĐÂY

Tải toàn văn Quyết định 01 tại đây

Rubi.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *