Bộ câu hỏi thi công chức cấp xã, huyện Phú Ninh, Quảng Nam

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức xã của huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam năm 2020 theo Thông báo số  1028/TB-UBND ngày 28/12/2020 của UBND huyện Phú Ninh.

Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam tập trung vào các chuyên đề sau:

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (Chương I, mục 3 chương II, Chương VI;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương  năm 2019;

2. Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 (nội dung liên quan đến cán bộ, công chức).

Tài liệu ôn thi công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam
Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức cấp xã tỉnh Quảng Nam

3. Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, trị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

(Vào đây thi thử công chức xã, phường, thị trấn năm 2021)

4. Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

5. Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và các văn bản quy phạm pháp luật về công chức cấp xã;

6. Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành;

7. Quyết định 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

8. Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư.

9. Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

10. Quyết định 1847/QĐ-TTg năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án văn hóa công vụ.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi  trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức cấp xã của huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam năm 2020:

Câu 1. Đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm?

a) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

b) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

c) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đặc khu kinh tế

d) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cấp thôn

Đáp án B

Câu 2. Hội đồng nhân dân làm việc theo chế độ nào dưới đây?

a) Tập thể và quyết định theo đa số.

b) hội nghị và quyết định theo đa số.

c) hội nghị, tập thể và quyết định theo đa số.

Đáp án B

Câu 3. Cán bộ xã, phường, thị trấn   là?

a) công dân Việt Nam, được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội

b) công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội

c) công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội

Đáp án C

Câu 4. Văn bản hành chính gồm các loại văn bản nào dưới đây?

a) Nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.

b) Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.

c) Nghị quyết (quy phạm pháp luật), quyết định (quy phạm pháp luật), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.

Đáp án B

Câu 5. Theo Quyết định 03/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam thì đối với chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã thì trình độ lý luận chính trị là?

a) Sơ cấp trở lên   b) Trung cấp trở lên     c) Cao cấp trở lên

Đáp án B

Câu 6. Thời gian tập sự?

a) không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương theo niên hạn

b) được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương theo niên hạn

c) không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương theo niên hạn, trừ trường hợp đặc biệt do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định

Đáp án A

Câu 7.Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng ai có thẩm quyền ký tất cả văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành?

a) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

b) Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức

c) Cả a và b

Đáp án A

Liên hệ mail kesitinh355@gmai.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn Bộ câu hỏi  trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức cấp xã, huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam, gồm 391 câu và tin học  (900 câu hỏi và đáp án) 

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

  1. Anh cho em xin Bộ câu hỏi ôn thi công chức cấp xã huyện Phù Ninh, Quảng Nam với ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *