Bộ câu hỏi kiến thức chung thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh Long An

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi tuyển viên chức ngành giáo dục tỉnh Long An năm 2020.

Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi tuyển viên chức ngành giáo dục tỉnh Long An năm 2020 được biên soạn theo  Thông báo số:  4132/TB-SGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

1. Phần thi chung cho tất cả các thí sinh

a) Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010.

(Vào đây thi thử trắc nghiệm kiến thức chung viên chức ngành Giáo dục năm 2021)

b) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019.

Tài liệu thi giáo viên tỉnh Long An năm 2020
Tài liệu kiến thức chung thi giáo viên tỉnh Long An năm 2020

c) Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019.

d) Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá và xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

e) Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

f) Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi tuyển viên chức ngành giáo dục tỉnh Long An năm 2020 – Dành cho tất cả các thí sinh với 364 câu trắc nghiệm có đáp án.

2. Phần thi riêng đối với thí sinh

2.1. Vị trí dự tuyển giáo viên

a) Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (đối với thí sinh dự tuyển vị trí giáo viên THCS, THPT).

b) Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

c) Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

d) Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học (đối với thí sinh dự tuyển giáo viên Giáo dục đặc biệt).

e) Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi tuyển viên chức ngành giáo dục tỉnh Long An năm 2020 – Dành cho  thí sinh dự tuyển giáo viên với 540 câu trắc nghiệm có đáp án.

2.2. Vị trí dự tuyển nhân viên thiết bị, thí nghiệm

a) Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT ngày 02/5/2019 của Bộ GD&ĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập.

b) Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông.

c) Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

 2.3. Vị trí dự tuyển nhân viên văn thư

a) Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

b) Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

c) Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

2.4. Vị trí dự tuyển nhân viên thư viện

a) Luật Thư viện ngày 21 tháng 11 năm 2019

b) Thông tư số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.

c) Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.

2.5. Vị trí dự tuyển nhân viên kế toán

a) Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015.

b) Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán.

c) Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

Dưới đây là một số câu trong bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi tuyển viên chức ngành giáo dục tỉnh Long An năm 2020:

Câu 1. Viên chức được đơn vị sự nghiệp công lập cử đi đào tạo phải đền bù chi phí đào tạo trong trường hợp nào?

a) đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc tự ý bỏ việc

b) đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc và tự ý bỏ việc

c) bị đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

d) bị sa thải

Đáp án A

Câu 2. Nền giáo dục Việt Nam là?

a) nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.

b) nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam.

c) nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, quốc tế, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.

Đáp án A

Câu 3.  Theo trình độ đào tạo, viên chức được phân loại như thế nào?

a) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo giáo sự; tiến sĩ; thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp

b) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo tiến sĩ; thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp

c) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo tiến sĩ; thạc sĩ, đại học, cao đẳng

Đáp án B

Câu 4. Trường hợp viên chức có hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì trình tự xử lý kỷ luật như thế nào?

a) Tổ chức họp kiểm điểm; Thành lập Hội đồng kỷ luật; Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

b) Thành lập Hội đồng kỷ luật; Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

c) Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

Đáp án C

Câu 5. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là căn cứ ?

a) để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên

b) để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

c) để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi tuyển viên chức ngành giáo dục tỉnh Long An năm 2020 (Lưu ý: Phần chung cho các thí sinh và phần riêng Vị trí dự tuyển giáo viên thì đủ văn bản; các phần riêng còn lại không có)

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *