Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức xã, phường, thị trấn năm 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức xã, phường, thị trấn năm 2023 tập trung vào các chuyên đề sau: 

Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

– Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương  năm 2019;

– Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.

Tài liệu ôn thi công chức xã, phường năm 2020
Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức xã, phường năm 2020

– Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

(Vào đây thi thử công chức xã, phường, thị trấn năm 2021)

– Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, trị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

– Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và các văn bản quy phạm pháp luật về công chức cấp xã.

Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

– Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 92/2009/NĐ-CP chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã do Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

– Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về về công tác văn thư.

– Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (sẽ được cập nhật Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022);

– Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (phần cán bộ, công chức);

-Quyết định 03/2007/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi 350 câu trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức cấp xã năm 2021:

Câu 1. Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được phân thành mấy loại?

a) Ba loại: loại I, loại II và loại III

b) Bốn loại: loại I, loại II, loại III và loại IV

c) Năm loại: loại I, loại II, loại III, loại IV và loại V

Đáp án A

Câu 2. Đâu   là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân

a) Chủ động và phối hợp chặt chẽ trong thi hành công vụ; giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước được giao.

c) Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia

Đáp án C

Câu 3. Công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã bị áp dụng hình thức kỷ luật nào khi vi phạm?

a) Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Cách chức; Giáng chức;  Buộc thôi việc.

b) Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Giáng chức; Cách chức; Buộc thôi việc.

a) Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Giáng chức; Buộc thôi việc; Cách chức

Đáp án B

Câu 4. Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã loại 1 như thế nào?

a) được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở

b) được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở

c) được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở.

Đáp án A

Câu 5. Căn cứ ban hành văn bản bao gồm?

a) văn bản quy định thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và các văn bản quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản.

b) văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và các văn bản quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản.

c) văn bản quy định thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và các văn bản quy định nội dung, cơ sở pháp lý để ban hành văn bản.

đáp án A

Liên hệ mail kesitinh355@gmai.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn Bộ câu hỏi  trắc nghiệm kiến thức chung (485 câu hỏi và đáp án) và tin học  (900 câu hỏi và đáp án), tài liệu Anh văn ôn thi công chức xã, phường  năm 2023

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

9 Bình luận

  1. Nguyễn Hữu Phước

    Chào anh, cho em xin đáp án bộ 180 câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung khối Đảng đoàn thể ạ, em cám ơn anh!

  2. cho em xin bộ câu hỏi kiến thức chung và tin học về thi công chức cấp xã với ạ. em cảm ơn ạ

  3. Hi Anh cho em xin bộ câu hỏi kiến thức chung và tin học về thi công chức cấp xã ạ . Em cám ơn ạ

  4. NGUYỄN THỊ THU THUỶ

    CHO E XIN TỔNG HỢP CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN MON KIẾN THỨC CHUNG CẤP XÃ

  5. Hi Anh cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung và tin học về thi công chức cấp xã ạ . Em cám ơn ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published.