Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức xã, phường, thị trấn năm 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức xã, phường, thị trấn năm 2024 tập trung vào các chuyên đề sau: 

Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

– Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương  năm 2019;

– Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.

Tài liệu ôn thi công chức xã, phường năm 2023
Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức xã, phường năm 2023

(Vào đây thi thử công chức xã, phường, thị trấn năm 2021)

– Nghị định 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 

Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về về công tác văn thư.

-Quyết định 03/2007/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi 1027 câu trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức cấp xã năm 2024

Câu 1. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

a) một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất , bao gồm đất liền, vùng biển và vùng trời.

b) một nước độc lập, có chủ quyền , bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

c) một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

Đáp án C

Câu 2.  Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

a) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

b) Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

c) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì   dân.

Đáp án A

Câu 3. Quyền lực nhà nước là

a) thống nhất, có sự phân chia, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

b) thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

c) thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Đáp án C

Câu 4. Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được phân thành mấy loại?

a) Ba loại: loại I, loại II và loại III

b) Bốn loại: loại I, loại II, loại III và loại IV

c) Năm loại: loại I, loại II, loại III, loại IV và loại V

Đáp án A

Câu 5. Đâu là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân

a) Chủ động và phối hợp chặt chẽ trong thi hành công vụ; giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước được giao.

c) Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia

Đáp án C

Câu 6. Công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã bị áp dụng hình thức kỷ luật nào khi vi phạm?

a) Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Cách chức; Giáng chức;  Buộc thôi việc.

b) Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Giáng chức; Cách chức; Buộc thôi việc.

a) Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Giáng chức; Buộc thôi việc; Cách chức

Đáp án B

Câu 7. Căn cứ ban hành văn bản bao gồm?

a) văn bản quy định thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và các văn bản quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản.

b) văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và các văn bản quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản.

c) văn bản quy định thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và các văn bản quy định nội dung, cơ sở pháp lý để ban hành văn bản.

đáp án A

Câu 8. Chậm nhất là bao nhiêu ngày trước khi Hội đồng nhân dân hết nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân khóa mới phải được bầu xong.

a) 30 ngày

b) 40 ngày

c) 45 ngày

Đáp án C

Câu 9. Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì chức danh nào dưới đây không thuộc công chức cấp xã?

a) Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự; b) Văn phòng – thống kê;

b) Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã);

c) Tài chính – kế toán; Tư pháp – hộ tịch; Văn hóa – xã hội.

d) Trưởng Công an xã

Đáp án D

Câu 10. Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP, thẩm quyền quyết định công nhận hết thời gian tập sự và xếp lương đối với công chức được tuyển dụng?

a) Chủ tịch UBND cấp xã

b) Chủ tịch UBND cấp huyện

c) Trưởng Phòng Nội vụ

d) Giám đốc Sở Nội vụ

Đáp án B

Câu 11. Theo Luật Cán bộ, công chức thì công chức cấp xã là?

a) công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

b) công dân Việt Nam được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

c) công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức vụ, chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Đáp án A

Câu 12. Đâu không phải là nguyên tắc trong quản lý cán bộ, công chức

a) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước.

b) Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

c) Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng.

d) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

Đáp án D

Liên hệ mail kesitinh355@gmai.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn Bộ câu hỏi  trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã năm 2024 (1027 câu hỏi và đáp án) và tin học  (900 câu hỏi và đáp án), 

Ngoài ra, trangtinphapluat.com còn nhận biên soạn tài liệu kiến thức chung theo đề cương từng huyện.

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

17 Bình luận

 1. Nguyễn Hữu Phước

  Chào anh, cho em xin đáp án bộ 180 câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung khối Đảng đoàn thể ạ, em cám ơn anh!

 2. cho em xin bộ câu hỏi kiến thức chung và tin học về thi công chức cấp xã với ạ. em cảm ơn ạ

 3. Hi Anh cho em xin bộ câu hỏi kiến thức chung và tin học về thi công chức cấp xã ạ . Em cám ơn ạ

 4. NGUYỄN THỊ THU THUỶ

  CHO E XIN TỔNG HỢP CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN MON KIẾN THỨC CHUNG CẤP XÃ

 5. Hi Anh cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung và tin học về thi công chức cấp xã ạ . Em cám ơn ạ

 6. Em chào anh ạ! anh cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung và tin học về thi công chức cấp xã với ạ! Em cám ơn a nhiều!

 7. Em chào anh. Có thể cho em xin bộ tài liệu ôn thi công chức cấp xã được không ạ. E cảm ơn

 8. Nguyễn Quốc Phòng

  Em chào anh! Anh cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung và tin học về thi công chức cấp xã với ạ! Em cám ơn anh!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *