Bộ câu hỏi ôn thi công chức xã, phường thành phố Kon Tum 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung (302 câu) và tin học (120 câu) ôn thi công chức xã, phường thuộc thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum năm 2020 theo Thông báo 188/TB-UBND ngày 28/7/2020 của UBND thành phố Kon Tum về việc tuyển dụng công chức xã, phường thuộc thành phố Kon Tum năm 2020 và Thông báo 02/TB-HĐTD ngày 02/10/2020 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020.

–  Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương  năm 2019;

– Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.

Tài liệu ôn thi công chức xã, phường thành phố Kon Tum 2020
Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi công chức xã, phường thành phố Kon Tum 2020

– Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

(Vào đây thi thử công chức xã, phường, thị trấn năm 2021)

– Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, trị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

– Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và các văn bản quy phạm pháp luật về công chức cấp xã.

– Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (phần cán bộ, công chức);

Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

-Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Nghị định 97/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư.

– Nghị quyết 30c/NQ-CP về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Quyết định 225/QĐTTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành;

-Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

-Quyết định 03/2007/QĐ-BNV ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.

2. Bộ tài liệu trắc nghiệm thi tin học: Những kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nghiệp vụ chuyên môn gồm 900 câu hỏi và đáp án.

Liên hệ mail kesitinh355@gmai.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn Bộ câu hỏi  trắc nghiệm kiến thức chung (302 câu hỏi và đáp án) và tin học  (120 câu hỏi và đáp án), tài liệu Anh văn ôn thi công chức xã, phường thuộc thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum năm 2020

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *