Tài liệu thi viên chức ngành giáo dục thành phố Huế năm 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 theo Thông báo 236/TB-UBND ngày 01/8/2023 của UBND thành phố Huế về thông báo Danh mục tài liệu tham khảo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo, năm học 2023-2024 và nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP

1. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương;
2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc Hội; Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
3. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc Hội (Chương I: Những quy định chung. Chương II: Hệ thống giáo dục quốc dân – Tiểu mục 1 và Tiểu mục 2. Chương IV: Nhà giáo. Chương V: Người học) (vòng 1, 2)
4. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đạo đức nhà giáo

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

Tài liệu thi viên chức ngành giáo dục thành phố Huế năm 2023
Tài liệu thi viên chức ngành giáo dục thành phố Huế năm 2023

Câu 1. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, định hướng nghề nghiệp ở

a) THPT

b) đại học

c) THCS

d) tiểu học

Đáp án A

Câu 2. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, quan điểm chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học ở bậc phổ thông là?

a) Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học

b) Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển phẩm chất người học

c) Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển năng lực ứng dụng

d) Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển kỹ năng người học

Đáp án A

Câu 3. Hợp đồng làm việc là?

a) sự thỏa thuận giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

b) sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của viên chức.

c) sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

Đáp án C

Câu 4. Quy tắc ứng xử là?

a) các chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội do cơ quan nhà nước   ban hành, phù hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt động và được công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành.

b) các chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt động và được công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành.

c) các chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ   do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt động và được công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành.

Đáp án B

Câu 5. Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông đủ điều kiện dự thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu thì?

a) được hiệu trưởng nhà trường cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

b) được lãnh đạo nhà trường cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

c) người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

Đáp án A

Câu 6. Học sinh có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, theo học trình độ trung cấp trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, sau khi đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được?

a) lãnh đạo cơ sở giáo dục tổ chức giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông cấp giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông.

b) người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông cấp giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông.

c) người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông.

Đáp án B

Câu 7. Theo Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo, “Trang phục, trang sức khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với nghề dạy học, không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của người học”. là một trong những quy định tại:

a) Điều 3 – Phẩm chất chính trị.

b) Điều 5 – Lối sống, tác phong

c) Điều 4 – Đạo đức nghề nghiệp.

d) Điều 6 – Giữ gìn bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo.

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải: Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 , gồm 246 câu

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Tải 900 câu tin học thi công chức, viên chức gồm 6 modul  

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *