Tài liệu thi viên chức ngành giáo dục quận Hoàng Mai, Hà Nội 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức ngành giáo dục quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội năm 2023 , gồm các văn bản sau: 

1.Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức   và Luật Viên chức năm 2019

2.Luật Giáo dục năm 2019 (Luật số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019): Chương IV Quy định về nhà giáo; chương V quy định về người học (các Điều 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88) và Chương VI quy định trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội  trong giáo dục

3.Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức  (trừ chương II, mục 3, mục 4 chương III)

4.Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (Trừ mục 1, mục 2 chương II; Điều 17, ĐIều 18 chương III)

5.Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (trừ mục 2 chương II, mục 1, 3 chương III)

Dưới đây là một số câu trong bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức ngành giáo dục quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội năm 2023

Tài liệu thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể TP Hà Nội 2023
Tài liệu thi viên chức ngành giáo dục quận Hoàng Mai, Hà Nội 2023

Câu 1. Việc đánh giá viên chức được thực hiện dựa trên các căn cứ nào?

a) Các cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết; Quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xứ của viên chức.

b) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

c) Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

d) Tất cả đáp án tren

Đáp án A

Câu 2. Việc đánh giá viên chức được thực hiện khi nào?  

a) Đánh giá hàng năm; đánh giá khi kết thúc thời gian tập sự, ký kết tiếp hợp đồng làm việc, thay đổi vị trí việc làm; đánh giá trước khi xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch;

b) Đánh giá sáu tháng, hàng năm; đánh giá trước khi kết thúc thời gian tập sự, ký kết tiếp hợp đồng làm việc, thay đổi vị trí việc làm; đánh giá trước khi xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch;

c) Đánh giá hàng năm; đánh giá trước khi kết thúc thời gian tập sự, ký kết tiếp hợp đồng làm việc, thay đổi vị trí việc làm; đánh giá trước khi xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch;

Đáp án C

 Câu 3. Theo Luật Giáo dục 2019 thì Nhà nước thực hiện tuyển sinh vào trung cấp, cao đẳng, đại học theo chế độ cử tuyển đối với học sinh là?

a) người dân tộc thiểu số ít người; học sinh là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn chưa có hoặc có rất ít cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số

b) người dân tộc thiểu số rất ít người; học sinh là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn chưa có hoặc có rất ít cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số

c) người dân tộc thiểu số rất ít người; học sinh là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn chưa có hoặc có rất ít cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số

d) người dân tộc thiểu số rất ít người; học sinh là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

Đáp án B

Câu 4. Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP thì Viên chức được cử biệt phái chịu sự phân công, bố trí, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của?

a) cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến biệt phái.

b) cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cử biệt phái.

c) cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi biệt phải và nơi được cử đến biệt phái.

d) tất cả 3 phương án trên đều sai

Đáp án A

Câu 5. Căn cứ vào mức độ phức tạp công việc của chức danh nghề nghiệp, các chức danh nghề nghiệp viên chức trong cùng một lĩnh vực sự nghiệp được xếp mấy hạng?

a) 03 hạng

b) 04 hạng

c) 05 hạng

d) 06 hạng

Đáp án C

Câu 6. Viên chức không giữ chức vụ quản lý được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ: khi có một trong các tiêu chí nào dưới đây?

a) Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền;

b) Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả;

c) Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Câu 7. Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào?

a) nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

b) nội dung, tính chất, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

c) nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

Đáp án A

Câu 8. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Cách chức.

d) Buộc thôi việc.

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải  bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức ngành giáo dục quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội năm 2023, gồm 273 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học theo chuẩn Bộ Thông tin và Truyền thông tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *