Tài liệu thi công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể TP Hà Nội 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi  công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể thành phố Hà Nội năm 2023 theo Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 04/7/2023 của Hội đồng tuyển dụng Thành ủy Hà Nội thông báo thi tuyển và nội dung tài liệu ôn tập vòng 1, kỳ tuyển dụng viên chức, công chức khối Đảng, đoàn thể thành phố Hà Nội năm 2023, gồm các văn bản sau:

I. Đối với vị trí việc làm công chức

1. Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (phần về công chức)

2. Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (phần về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị)

3. Nghị quyết, kết luận các Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng, gồm:

+ Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”
+ Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
+ Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
+ Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
Tài liệu thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể TP Hà Nội 2023
Tài liệu thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể TP Hà Nội 2023

4. Bộ Nội vụ: Tài liệu bồi dưỡng chương trình ngạch chuyên viên  và tương đương  (ban hành kèm theo quyết định 420/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ), gồm 3 chuyên đề:

+ Chuyên đề nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị

+ Chuyên đề tổng quan về hành chính nhà nước

+ Chuyên đề công vụ, công chức

5. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

6. Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

7. Nghị quyết 04/NQ-CP, ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước

8. Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025

9.  Chương trình 01-CTr/TU, ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, giai đoạn 2021-2025

II. Đối với vị trí việc làm viên chức

1. Luật Viên chức năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (phần về viên chức chức)

2. Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (phần về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị)

3. Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 27/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tài liệu thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể TP Hà Nội 2023
Tài liệu thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể TP Hà Nội 2023

4.  Nghị định 120/2020/NĐ-CP , ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

5. Nghị đinh 106/2020/NĐ-CP, ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

6. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

7. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

8. Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025

9.  Chương trình 01-CTr/TU, ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, giai đoạn 2021-2025

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi  công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể thành phố Hà Nội năm 2023

Câu 1. Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008?

A. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật

B. Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ

C. Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát

D. Tận tuỵ phục vụ nhân dân

Đáp án D

Câu 2. Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức được thực hiện trong trường hợp nào?

A. Người được tuyển dụng đã hoàn thành chế độ tập sự.

B. Công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch.

C. Công chức chuyển sang ngạch tương đương.

D. Cả 3 phương án còn lại.

Đáp án D

Câu 3. Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

a) Trở thành nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao

b) Trở thành nước phát triển, thu nhập trung bình cao

c) Trở thành nước phát triển, thu nhập cao

Đáp án C

Câu 4. Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm (2021-2025) đạt khoảng?

a) 6 – 6,5%/năm.

b) 6,5 – 7%/năm.

c) 7 – 7,5%/năm.

d) 7,5 – 8%/năm.

Đáp án B

 Câu 5. Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam vận hành theo cơ chế nào?

A.Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ

B.Đảng làm chủ, Nhà nước lãnh đạo, nhân dân quản lý

C.Đảng quản lý, nhà nước lãnh đạo, nhân dân làm chủ

D.Đảng lãnh đạo, Nhà nước làm chủ, nhân dân quản lý

Đáp án A

Câu 6. Hệ thống chính trị ở nước ta bao gồm?

a) Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị

b) Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp

c) Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội

Đáp an C

Câu 7. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng bao nhiêu điểm vào kết quả điểm vòng 2.

a) 7,5 điểm

b) 5 điểm

c) 2,5 điểm

d) 2 điểm

Đáp án C

Câu 8. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, quyết định tuyển dụng công chức bị hủy bỏ trong trường hợp nào?

A.Người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự

B.Người tập sự có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức

C.Người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

D.Không có đáp án đúng

Đáp án C

Câu 9. Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì đến năm bao nhiều thì Cơ bản hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính nhà nước, trọng tâm là thể chế về tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển?

a) 2022

b) 2023

c) 2024

d) 2025

Đáp án D

Câu 10. Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì cơ quan nào Chủ trì triển khai nội dung cải cách thủ tục hành chính.

a) Bộ Nội vụ

b) Văn phòng Chính phủ

c) Bộ Tư pháp

d) Bộ Thông tin và truyền thông

Đáp án B

Câu 11. Chủ đề Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII là?

a) Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế

b) Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

c) Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

d) Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Đáp án B

Câu 12. Theo Chương trình 01-CTr/TU, ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội thì hằng năm kết nạp bao nhiêu đảng viên?

a) hằng năm kết nạp 8.000-9.000 đảng viên

b) hằng năm kết nạp 9.000-10.000 đảng viên

c) hằng năm kết nạp 10.000-11.000 đảng viên

d) hằng năm kết nạp 11.000-12.000 đảng viên

Đáp án B

Câu 13. Theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương thì Nội dung:  Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận của chính quyền các cấp. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp phải tăng cường trách nhiệm giải trình, thực hiện nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp, đối thoại với công dân; tiếp nhận và kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề nhân dân phản ánh, khiếu kiện, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên thuộc nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nào dưới đây?

A) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình

b) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm

c) Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội; thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

d) Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội; thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Đáp án D

Câu 14. Theo  quan điểm của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII  thì Nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ lớn giữa?

a) Giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ

b) giữa nhà nước, thị trường và xã hội;

c) giữa thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Câu 15. Nội dung nào dưới đây không phải là mục tiêu của Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII?

a) Tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn mới. Giữ vững nguyên tắc của Đảng, đồng thời phát huy sự chủ động, sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị.

b) Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là thể chế hóa, cụ thể hóathành luật và các văn bản dưới luật; tạo chuyển biến thực sự, đạt kết quả cao trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng ở các cấp. Đề cao trách nhiệm của tập thể, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với kiểm soát quyền lực chặt chẽ.

c) Xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng, thực sự khoa học, dân chủ, sát với thực tiễn; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thông suốt từ Trung ương đến cơ sở.

d) Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng phải kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ

Đáp án D

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *