Tài liệu thi viên chức Ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn và giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  thi tuyển viên chức ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, theo Thông báo số 3759/TB-SGDDT  ngày 17/7/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về nội dung ôn tập phần thi Vòng 1 kiểm tra kiến thức chung của kỳ thi tuyển dụng viên chức  công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Đợt 1, năm học 2023-2024, gồm các văn bản sau:

Phần I. Kiến thức chung, bao gồm 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng

 1. Luật Giáo dục 2019
 2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
 3. Bộ luật Lao động năm 2019
 4. Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 5. Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
 6. Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
 7. Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng
 8. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
 9. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
 10. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
 11. Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu
 12. Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT
 13. Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 14. Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 15. Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
 16. Thông tư 6/2020/TT-BNV về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức do Bộ Nội vụ ban hành
 17. Thông tư 08/2013/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành;Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.
Tài liệu thi viên chức Ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
Tài liệu thi viên chức Ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Trường hợp ứng việc dự tuyển vị trí việc làm Giáo viên thì bổ sung các nội dung sau:

 1. Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
 2. Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT về sửa đổi Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 5. Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đạo đức nhà giáo
 8. Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 8/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chuyên môn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá
 9. Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh từ năm học 2017 – 2018 nhằm mục tiêu phát triển năng lực người học.
 10. Công văn 5512 /BGDĐT-GDTrH hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của trường
 11. Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT về chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Trường hợp ứng việc dự tuyển vị trí việc làm nhân viên thì bổ sung các nội dung sau:

 1. Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. Thông tư 03/2014/TT-BTTTT về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 3. Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện

 4. Thông tư liên tịch 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong cơ sở giáo dục công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ ban hành
 5.   Thông tư 08/2022/TT-BTTTT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin

 6. Thông tư 21/2022/TT-BGDĐT về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập

 7. Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư do Bộ Nội vụ ban hành; Thông tư 06/2022/TT-BNV sửa đổi Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

 8. Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

 9. Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ do Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ Nội vụ ban hành; Thông tư 03/2022/TT-BYT sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 10. Thông tư 22/2022/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập

Dưới đây là một số câu trong Bộ hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  thi tuyển viên chức ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Câu 1 . Theo Luật Giáo dục 2019 thì cơ quan nào căn cứ vào nhu cầu của địa phương đề xuất, phân bổ chỉ tiêu cử tuyển; cử người đi học theo tiêu chuẩn, chỉ tiêu được duyệt; xét tuyển và bố trí việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.

a) HĐND cấp tỉnh

b) UBND cấp tỉnh

c) Sở Nội vụ

d) Sở Giáo dục và Đào tạo

Đáp án B

Câu 2. Viên chức Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền nào dưới đây?

a) Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp

b) Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương

c) Quyền của viên chức về nghỉ ngơi

d) Các quyền khác của viên chức

Đáp án B

Câu 3. Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị bao nhiêu tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn mà khả năng lao động chưa hồi phục, Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?

a) 6 tháng

b) 12 tháng

c) 18 tháng

d) 24 tháng

Đáp án B

Câu 4. Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trường hợp nào dưới đây thuộc diện tinh giản biên chế?

a) thôi giữ chức vụ do không được bổ nhiệm lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý

b) thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý

c) thôi giữ chức vụ do bị cách chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý

Đáp án B

Câu 5. Vụ việc tham nhũng rất nghiêm trọng là?

a) vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 07 năm đến 15 năm

b) vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 07 năm đến 20 năm

c) vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 07 năm đến 25 năm

d) vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 07 năm đến 10 năm

Đáp án A

Câu 6. Viên chức không giữ chức vụ quản lý được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ: khi có một trong các tiêu chí nào dưới đây?

a) Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền;

b) Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả;

c) Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Câu 7. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Cách chức.

d) Buộc thôi việc.

Đáp án D

Câu 8. Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng viên chức phải đến đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức để ký hợp đồng làm việc và nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác hoặc được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức đồng ý gia hạn

a) 15 ngày

b) 20 ngày

c) 30 ngày

d) 45 ngày

Đáp án C

Câu 9. Thời điểm hưởng chế độ hưu trí là?

a) bắt đầu ngày đầu tiên của tuần liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

b) bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

c) bắt đầu ngày đầu tiên của quý liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

d) bắt đầu ngày đầu tiên của năm liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

Đáp án B

Câu 10. Trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do?

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện quản lý.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập, Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý.

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý.

Đáp án B

Câu 11. Thí sinh  Cho thí sinh khác chép bài hoặc chép bài của thí sinh khác thì bị hình thức xử lý kỷ luật nào?

a) khiển trách

b) Cảnh cáo

c) Đình chỉ thi

d) Hủy kết quả thi

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải:

+ Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  thi tuyển viên chức Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022-2023, hơn 800 câu (Lưu ý: Thiếu các mục  4,6, 12,13,14 17)

+ Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  thi tuyển viên chức Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022-2023, vị trí Giáo viên, hơn 850 câu (Lưu ý: Thiếu các mục 4,6, 12,13,14 17; 1,3, 8, 9, 10,11)

+ Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  thi tuyển viên chức Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022-2023, vị trí Nhân viên, gồm hơn 800 câu câu (Lưu ý: Thiếu các mục  4,6, 12,13,14 17; 1,2,3,4,5,6 8, 9,10)

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Tải 900 câu tin học thi công chức, viên chức gồm 6 modul  

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *