Tài liệu thi công chức, viên chức khối Đảng tỉnh Quảng Trị

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Quảng Trị năm 2023 theo Thông báo danh mục tài liệu của Tỉnh ủy Quảng Trị, gồm các văn bản sau:

1 . Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

2. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (Trừ nội dung tại Chương II, III, IV, X)

3. Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

4. Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 27/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tô chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

5. Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030Tài liệu thi công chức tỉnh Quảng Trị năm 2023
Tài liệu thi công chức, viên chức khối Đảng,Đoàn thể tỉnh Quảng Trị năm 2023

6. Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

7. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

8.Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 (Trừ Điều 1)

9.Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Điều 1  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức năm 2019 ( Dành cho thí sinh đăng ký dự thi vào vị trí việc làm   chuyên viên, kế toán viên, văn thư, lưu trữ)

10.Luật Viên chức 2010; Điều 2  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức năm 2019 ( Dành cho thí sinh đăng ký dự thi vào vị trí việc làm   giảng viên trung tâm chính trị)

11.Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Quảng Trị năm 2023

Câu 1. Theo Điều lệ Đảng hiện hành, Ở các cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng phải là?

a) đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành công đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

b) đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành công đoàn cơ sở và hai đảng viên chính thức giới thiệu.

c) đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành công đoàn cơ sở và một đảng viên giới thiệu.

d) đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành công đoàn cơ sở và ba đảng viên chính thức giới thiệu.

Đáp án A

Câu 2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ?

a) quốc gia của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.

b) quốc gia độc lập của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.

c) quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.

Đáp án C

Câu 3. Theo Hiến pháp 2013 thì Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như thế nào?

a) hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

b) hình vuông, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

c) hình chữ nhật, chiều rộng bằng một phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

d) hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền vàng, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

Đáp án A

Câu 4. “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu.” Là một trong những đánh giá về:

A.Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII

B.Kết quả thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020

C.Kết quả 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới

D.Kết quả 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991)

Đáp án A

Câu 5. Theo Nghị quyêt số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cáo bao nhiêu Nhiệm vụ, giải pháp chung đối với hệ thống chính trị?

a) 7 nhiệm vụ, giải pháp

b) 8 nhiệm vụ, giải pháp

c) 9 nhiệm vụ, giải pháp

d) 10 nhiệm vụ, giải pháp

Đáp án D

Câu 6. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì đáp án nào dưới đây đúng?

a) UBND do HĐND cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của HĐND, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, HĐND cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên

b) UBND do HĐND cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của HĐND, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân, HĐND cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên

c) UBND do HĐND bầu, là cơ quan chấp hành của HĐND, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, HĐND cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên

Đáp án A

Câu 7. Đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm?

a) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

b) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

c) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đặc khu kinh tế

d) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cấp thôn

Đáp án B

Câu 8. Thời hiệu xử lý kỷ luật 02 năm áp dụng đối với hành vi nào? (Luật mới)

a) đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách;

b) đối với hành vi vi phạm nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách;

c) đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo;

Đáp án A

Câu 9. Thời hạn xử lý kỷ luật CBCC trường hợp không có tình tiết phức tạp là bao nhiêu ngày (Luật mới)

a) không quá 30 ngày

b) không quá 60 ngày

c) không quá 90 ngày

Đáp án C

Câu 10. Viên chức nữ đang trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới bao nhiêu tháng tuổi, trừ trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động thì Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương chấm dứt hợp động?

a) 12 tháng tuổi

b) 24 tháng tuổi

c) 36 tháng tuổi

Đáp án C

Câu 11. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất bao nhiêu ngày

a) 30 ngày

b) 45 ngày

c) 60 ngày

Đáp án B

Câu 12. Theo Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị, Để thực hiện hiệu quả chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp thực hiện tốt bao nhiêu nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

a) 3 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

b) 4 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

c) 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

d) 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Đáp án B

Câu 13. Chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là?

a) “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khát vọng vươn lên, đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội; giữ vững quốc phòng – an ninh; phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước

b) “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khát vọng vươn lên, đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội; giữ vững quốc phòng – an ninh; phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình khá của cả nước

c) “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khát vọng vươn lên, đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội; giữ vững quốc phòng – an ninh; phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình của cả nước

d) “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khát vọng vươn lên, đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội; giữ vững quốc phòng – an ninh; phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm khá của cả nước

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải:

– Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Quảng Trị năm 2023: Gồm 820 câu  

– Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Quảng Trị năm 2023: Gồm 704 câu  

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *