Đề cương tuyên truyền Hiến pháp, Luật Đất đai 2013

Slide bài giảng tuyên truyền Hiến pháp năm 2013 và Luật Đất đai năm 2013. Bài giảng đượcc thiết kế bằng powerpoint, phù hợp cho các báo cáo viên và những người tìm hiểu về Hiến pháp và Luật Đất đai.

Một số nội dung chính của bài giảng Hiến pháp 2013

1. Sơ lược quá trình phát triển Hiến pháp ở nước ta

-Hiến pháp 1946

-Hiến pháp 1959

-Hiến pháp 1980

-Hiến pháp 1992, được sửa đổi bổ sung 2001

-Hiến pháp 2013

2. Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

Hiến pháp 1992 là Hiến pháp của thời kỳ đầu đổi mới, là đạo luật cơ bản của Nhà nước, văn kiện chính trị-pháp lý quan trọng, thể hiện bản chất dân chủ tiến bộ của Nhà nước ta, chế độ ta trong thời kỳ mới; đã tạo cơ sở hiến định cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là bước phát triển nhận thức, đổi mới tư duy của Đảng ta, nhà nước ta, đóng góp hết sức quan trọng, tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới ở nước ta.

Slide bài giảng Hiến pháp năm 2013
Slide bài giảng Hiến pháp năm 2013

Đến nay, qua 20 năm thi hành Hiến pháp năm 1992 và Đại hội XI của Đảng thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), có nhiều vấn đề mới được đặt ra, có những qui định của Hiến pháp không còn phù hợp; đòi hỏi phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

3. Những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013

Ngày 28/11/2013, (486/488 đại biểu Quốc hội tán thành, chiếm 97,59% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị – pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử lập hiến của nước ta.

(Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Hiến pháp năm 2013)

Theo báo cáo của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, đã có hơn 26 triệu lượt ý kiến góp ý của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, với hơn 28.000 hội nghị, hội thảo, tọa đàm được tổ chức. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại 3 kỳ họp Quốc hội (kỳ 4, kỳ 5 và kỳ 6), 3 lần trình Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI (Hội nghị Trung ương 5, Hội nghị Trung ương 7 và Hội nghị Trung ương 8)

Hiến pháp năm 1992 có 12 chương, 147 điều.

Hiến pháp 2013 chỉ còn 11 chương, 120 điều – giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992; có 12 điều mới, giữ nguyên 7 điều và sửa đổi, bổ sung 101 điều

Liên hệ kesitinh355@gmail.com để tải văn bản

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *