Tài liệu thi viên chức Ngành Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  thi viên chức Ngành giáo dục  thành phố Hồ Chí Minh năm 2021, với hơn 1134 câu.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi viên chức Ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh năm 2021  được biên soạn theo Thông báo  2674/TB-HĐTD ngày 07/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở GIáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm các văn bản sau: 

Luật Giáo dục 2019;

Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019;

Bộ luật Lao động năm 2019

– Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

– Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế ; Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế;

Tài liệu thi viên chức Ngành Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh 2021
Tài liệu thi viên chức Ngành Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh 2021

– Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng

Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu;

– Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

– Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

– Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Thông tư 6/2020/TT-BNV về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức do Bộ Nội vụ ban hành;

– Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

  • Trường hợp ứng viên dự tuyển vị trí việc làm là giáo viên thì bổ sung các nội dung sau:

-Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

– Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

– Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

– Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT về sửa đổi Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

– Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

– Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

– Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

– Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đạo đức nhà giáo;

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  thi viên chức Ngành giáo dục  thành phố Hồ Chí Minh năm 2021:

Câu 1 . Theo Luật Giáo dục 2019 thì Văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục thuộc các loại hình và hình thức đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân cấp?

a) có giá trị như nhau b) có giá trị pháp lý như nhau   c) có giá trị pháp lý khác nhau

Đáp án B

Câu 2. Theo Luật Viên chức 2010, sửa đổi, bổ sung 2019 thì Thời hiệu xử lý kỷ luật 05 năm được áp dụng với hành vi nào?  

a) hành vi vi phạm không thuộc trường hợp vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

b) hành vi vi phạm không thuộc trường hợp vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách

c) Cả a và b

Đáp án B

Câu 3. Theo Bộ luật Lao động năm 2019 thì Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động là?

a) Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực. Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

b) Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực. Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc đạo đức xã hội.

c) Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực. Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

Đáp án A

Câu 4. Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trường hợp nào dưới đây thuộc diện tinh giản biên chế?

a) thôi giữ chức vụ do không được bổ nhiệm lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý

b) thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý

c) thôi giữ chức vụ do bị cách chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý

Đáp án B

Câu 5. Theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP thì Đâu không phải quyền của người yêu cầu giải trình?

a) ủy quyền cho người khác thực hiện yêu cầu giải trình;

b) Rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu giải trình;

c) Nhận văn bản giải trình của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm giải trình;

d) Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Đáp án A

Câu 6.   Một  trong những tiêu chí bắt buộc  để Viên chức không  giữ chức vụ   quản lý đạt được  được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ?

a) Hoàn thành 80% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

b) Hoàn thành 90% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

c) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Đáp án C

Câu 7. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP thì Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào?

a) nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

b) nội dung, tính chất, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

c) nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

Đáp án A

Câu 8. Vị trí của trường trung học trong hệ thống giáo dục quốc dân
a) Trường trung học là cơ sở giáo dục phổ thông công lập của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

b) Trường trung học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

c) Trường trung học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường không có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Đáp án B

Câu 9. Theo Thông tư 06/2020/TT-BNV Hình thức xử lý đình chỉ thi áp dụng đối với thí sinh vi phạm lỗi nào

a) đối với thí sinh vi phạm đã bị lập biên bản với hình thức khiển trách nhưng vẫn cố tình vi phạm nội quy thi hoặc thí sinh cố ý gây mất an toàn, trật tự làm ảnh hưởng đến phòng thi.

b)Viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến nội dung của bài thi;

c) đối với thí sinh vi phạm đã bị lập biên bản với hình thức cảnh cáo nhưng vẫn cố tình vi phạm nội quy thi hoặc thí sinh cố ý gây mất an toàn, trật tự làm ảnh hưởng đến phòng thi.

d) Tất cả trường hợp trên

Đáp án C

Câu 10. Trường hợp hồ sơ của người lao động không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh thì việc xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí như thế nào?

a) lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí.

b) lấy ngày 31 tháng 12 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí.

c) lấy ngày 01 tháng 12 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí.

d) lấy ngày 30 tháng 01 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí.

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  thi viên chức Ngành giáo dục  thành phố Hồ Chí Minh năm 2021, với hơn 1000 câu. (Lưu ý: Không có các văn bản Nghị định 204/2004/NĐ-CP, Nghị định 115/2015/NĐ-CP, Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT, Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT, Thông tư 36/2018/TT-BTC, Thông tư 03/2021/TT-BNV, Nghị định 77/2021/NĐ-CP, Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT)

Tải tiếng anh trình độ A2 thi viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức ngành Giáo dục tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *