Tài liệu thi viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức sự nghiệp năm 2021 các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc.

Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi theo Thông báo ngày 12/10/2021  của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc  về Danh mục tài liệu ôn thi (vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021, bao gồm các văn bản sau:

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức

2. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Tài liệu thi viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc năm 2021
Tài liệu thi viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc năm 2021

3. Thông tư số 06/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

4. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

5. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

6. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2021 của Chính phủ về công tác văn thư

7. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

8. Nghị định số 90/2020-NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

9. Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

10. Nghị định 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật; việc áp dụng hình thức kỷ luật; thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

Dưới đây là một số câu trong bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức sự nghiệp năm 2021 các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc.

Câu 1. Một trong những chính sách xây dựng và phát triển các đơn vị sự nghiệp công lập theo Luật Viên chức là?

a)Tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thực hiện hạch toán độc lập; nhập chức năng quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ với chức năng điều hành các đơn vị sự nghiệp công lập.

b)Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thực hiện hạch toán độc lập; tách chức năng quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ với chức năng điều hành các đơn vị sự nghiệp công lập.

c)Tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thực hiện hạch toán độc lập; tách chức năng quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ với chức năng điều hành các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đáp án C

Câu 2. Theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP thì đáp án nào dưới đây là đúng?

a) Không bố trí, phân công công tác đối với viên chức sang vị trí việc làm khác vị trí được tuyển dụng ở trong cùng đơn vị sự nghiệp công lập hoặc sang đơn vị sự nghiệp công lập khác.

b) Không bố trí, phân công công tác đối với người được tuyển dụng đang trong thời gian thực hiện chế độ tập sự sang vị trí việc làm khác vị trí được tuyển dụng ở trong cùng đơn vị sự nghiệp công lập hoặc sang đơn vị sự nghiệp công lập khác.

a) Được bố trí, phân công công tác đối với người được tuyển dụng đang trong thời gian thực hiện chế độ tập sự sang vị trí việc làm khác vị trí được tuyển dụng ở trong cùng đơn vị sự nghiệp công lập hoặc sang đơn vị sự nghiệp công lập khác.

c) Không bố trí, phân công công tác đối với người được tuyển dụng đang trong thời gian thực hiện chế độ tập sự sang vị trí việc làm giống vị trí được tuyển dụng ở trong cùng đơn vị sự nghiệp công lập hoặc sang đơn vị sự nghiệp công lập khác.

Đáp án B

Câu 3. Theo Thông tư 06/2020/TT-BNV thì Thẩm quyền hủy kết quả thi?

a) Trưởng ban coi thi

b) Trưởng ban chấm thi

c) người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

d) Chủ tịch hội đồng

Đáp án C

Câu 4. Theo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì Việc giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính phải căn cứ vào?

a) chức năng, nhiệm vụ và trên cơ sở đánh giá tình hình sử dụng kinh phí ngân sách của cơ quan, tổ chức, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

b) chức năng, nhiệm vụ và trên cơ sở đánh giá tình hình sử dụng kinh phí ngân sách thực tế của cơ quan, tổ chức, bảo đảm hoàn thành được nhiệm vụ được giao

c) chức năng, nhiệm vụ và trên cơ sở đánh giá tình hình sử dụng kinh phí ngân sách thực tế của cơ quan, tổ chức, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đáp án C

Câu 5. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng thì Người bị kết án về tội phạm tham nhũng là cán bộ, công chức, viên chức mà bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì?

a) đương nhiên bị buộc thôi việc đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thì đương nhiên mất quyền đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

b) bị buộc thôi việc đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thì đương nhiên mất quyền đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

c) đương nhiên bị buộc thôi việc đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thì mất quyền đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Đáp án A

Câu 6. Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP thì Căn cứ ban hành văn bản bao gồm?

a) văn bản quy định thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và các văn bản quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản.

b) văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và các văn bản quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản.

c) văn bản quy định thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và các văn bản quy định nội dung, cơ sở pháp lý để ban hành văn bản.

đáp án A

Câu 7.  Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP thì Viên chức không giữ chức vụ quản lý có hành vi vi phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?

a) Khiển trách. Cảnh cáo. Buộc thôi việc.

b) Khiển trách. Cảnh cáo. Bãi nhiệm

c) Khiển trách. Cảnh cáo. Miễn nhiệm

Đáp án A

Câu 8. Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP thì Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm thì thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức do ai quyết định?

a) người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định

b) tập thể lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập quyết định

c) Người đứng đầu cấp trên thực tiếp của đơn vị sự nghiệp công lập quyết định

Đáp án A

Câu 9. Viên chức gây ra thiệt hại có trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quyết định của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cấp có thẩm quyền. Nếu viên chức không đủ khả năng bồi thường một lần thì?

a) bị trừ 20% (hai mươi phần trăm) tiền lương hàng tháng cho đến khi bồi thường đủ theo quyết định của người có thẩm quyền.

b) bị trừ 30% (hai mươi phần trăm) tiền lương hàng tháng cho đến khi bồi thường đủ theo quyết định của người có thẩm quyền.

c) bị trừ 40% (hai mươi phần trăm) tiền lương hàng tháng cho đến khi bồi thường đủ theo quyết định của người có thẩm quyền.

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức sự nghiệp năm 2021 các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc., gồm 600 câu (Lưu ý không có Thông tư 03/2019/TT-BNV )

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *