Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức kiểm toán nhà nước năm 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức Kiểm toán nhà nước năm 2021, gồm 1098 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi ôn thi kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức ngành Kiểm toán nhà nước năm 2021 tập trung vào các chuyên đề sau: 

1. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

2. Nghị quyết Đại hộ lần thứ XII của Đảng

3.Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả  

Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức kiểm toán nhà nước năm 2021
Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức kiểm toán nhà nước năm 2021

4.Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

5.Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

6.  Hiến pháp năm 2013

7. Luật Kiểm toán nhà nước hợp nhất

8. Luật cán bộ, công chức hợp nhất

9. Luật Tổ chức Quốc hội 2014

10. Luật Tổ chức Chính phủ hợp nhất

11. Luật Tổ chức chính quyền địa phương hợp nhất

12. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hợp nhất

13. Luật Phòng, chống tham nhũng

14. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

15. Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

16. Nghị định 101/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ  

17. Quyết định 163/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức giai đoạn 2016-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

18. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ  

19. Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức

13. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/08/2020 của Chính Phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

14. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

15. Quyết định 225/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức Kiểm toán nhà nước năm 2021, gồm 1098 câu trắc nghiệm có đáp án.

Câu 1. Về Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Đại hội XIII đánh giá lĩnh vực nào dưới đây chưa có nhiều đột phá, hiệu quả chưa cao?

a) Quốc phòng an ninh     b) Văn hóa xã hội

c) Khoa học và công nghệ          d) Giáo dục và đào tạo

Đáp án B

Câu  2. Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW thì   mục tiêu Phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 – 2015, thực hiện trong giai đoạn nào?

. a) Giai đoạn đến năm 2021         b) Giai đoạn đến năm 2025 và 2030

c) Đến năm 2025               d) Đến năm 2030

Đáp án A

Câu 3. Chính phủ báo cáo công tác trước ?

a) Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội .

b) Quốc hội, Chủ tịch nước.

c) Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

Đáp án C

Câu 4. Cán bộ, công chức không được miễn trách nhiệm trong các trường hợp nào dưới đây?

a) Phải chấp hành quyết định trái pháp luật của cấp trên nhưng đã báo cáo người ra quyết định trước khi chấp hành;

b) Do bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

c) Sự kiện bất ngờ

d) Tất cả trường hợp trên

Đáp án C

Câu 5.  Cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ gồm?

a) văn phòng, thanh tra, cục, tổng cục, đơn vị sự nghiệp công lập.

b) vụ, văn phòng, thanh tra, tổng cục, đơn vị sự nghiệp công lập.

c) vụ, văn phòng, thanh tra, cục, tổng cục, đơn vị sự nghiệp công lập.

d) vụ, văn phòng, cục, tổng cục, đơn vị sự nghiệp công lập.

Đáp án C

Câu 6. Văn bản kiến nghị về luật, pháp lệnh phải nêu rõ?

a) sự cần thiết ban hành, đối tượng, phạm vi điều chỉnh, mục đích, yêu cầu ban hành, quan điểm, chính sách, nội dung chính của luật, pháp lệnh

b) sự cần thiết ban hành, đối tượng, phạm vi điều chỉnh , nội dung chính của luật, pháp lệnh

c) phạm vi điều chỉnh, mục đích, yêu cầu ban hành, quan điểm, chính sách, nội dung chính của luật, pháp lệnh

Đáp án A

Câu 7. Đâu không phải là Căn cứ xác định cơ cấu ngạch công chức ?

a) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức;

b) Vị trí việc làm;

c) Mức độ phức tạp của công việc đối với từng vị trí việc làm;

d) Tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

Đáp án A

Câu 8. Việc xử lý kỷ luật đối với công chức được thực hiện theo các bước nào dưới đây?

a) Tổ chức họp kiểm điểm; Thành lập Hội đồng kỷ luật; Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

b) Thành lập Hội đồng kỷ luật; Tổ chức họp kiểm điểm; Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

c) Đáp án khác

Đáp án A

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức Kiểm toán nhà nước năm 2021, gồm 1098 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải bộ câu hỏi ôn thi tin học tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *