Tài liệu ôn thi công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng năm 2021, gồm 720 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức , viên chức tỉnh Cao Bằng 2021 được biên soạn theo Thống báo số  600/TB-HĐTDCCVC ngày 24/3/2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng.

1. Hiến pháp Việt Nam năm 2013.
2. Văn bản số 25/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Cán bộ, công chức.
3. Văn bản số 22/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Tài liệu thi công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng
Tài liệu ôn thi công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng 2021

4. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.
5. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.
6. Văn bản số 1/VBHN-BNV ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Bộ Nội vụ hợp nhất Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
7. Văn bản số 3/VBHN-BNV ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Bộ Nội vụ hợp nhất Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
8. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
9. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

10. Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng năm 2021, gồm 720 câu trắc nghiệm có đáp án.

Câu 1. Theo Hiến pháp năm 2013 thì thành phần kinh tế nào dưới đây giữ vai trò chủ đạo?

a) Kinh tế nhà nước      b) Kinh tế tập thể

c) Kinh tế tư nhân       d) Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Đáp án A

Câu 2. Theo Luật CBCC năm 2008 sửa đổi, bổ sung 2019 thì Công sở là?

a) trụ sở làm việc của cơ quan của Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, có tên gọi riêng, có địa chỉ cụ thể, bao gồm công trình xây dựng, các tài sản khác thuộc khuôn viên trụ sở làm việc

b) trụ sở làm việc của cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, có tên gọi riêng, có địa chỉ cụ thể, bao gồm công trình xây dựng, các tài sản khác thuộc khuôn viên trụ sở làm việc

c) trụ sở làm việc của cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, có tên gọi riêng, có địa chỉ cụ thể, bao gồm công trình xây dựng, các tài sản khác thuộc khuôn viên trụ sở làm việc

Đáp án B

Câu 3. Theo yêu cầu của ít nhất bao nhiêu trong tổng số thành viên Ủy ban nhân dânỦy ban nhân dân họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất?

a) ít nhất một phần ba 

b) ít nhất hai phần ba

c) ít nhất một phần hai

Đáp án A

Câu 4. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có quyền  Yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan, giải trình khi có biến động tăng về tài sản, thu nhập từ?

a) 100.000.000 đồng trở lên so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó hoặc để phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập

b) 200.000.000 đồng trở lên so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó hoặc để phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập;

c) 300.000.000 đồng trở lên so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó hoặc để phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập;

Đáp án C

Câu 5. Chậm nhất bao nhiêu ngày trước ngày hết thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, người đứng đầu cơ quan, tổ chức xác định bí mật nhà nước quyết định gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước?

a) 40 ngày               b) 50 ngày

c) 60 ngày             d)90  ngày

Đáp án C

Câu 6. Thẩm quyền quyết định thành lập cơ quan chuyên môn đặc thù khác

a) Bộ Nội vụ    b) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh    c) Uy ban nhân dân cấp tỉnh

Đáp án B

Câu 7. Thẩm quyền Quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng?

a) HĐND cấp huyện   b) UBND cấp huyện   c) Chủ tịch UBND cấp huyện

Đáp án B

Câu 8. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm thì thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức do ai quyết định?

a) người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định

b) tập thể lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập quyết định

c) Người đứng đầu cấp trên thực tiếp của đơn vị sự nghiệp công lập quyết định

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng năm 2021, gồm 720 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu Tin học ôn thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *