Tài liệu thi công chức tỉnh Cao Bằng năm 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức  tỉnh Cao Bằng năm 2023, gồm 1197 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức , viên chức tỉnh Cao Bằng 2023 được biên soạn theo Quyết định số  15/QĐ-HĐTD  ngày 14/01/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng.

1. Hiến pháp Việt Nam năm 2013.
2. Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Cán bộ, công chức.
3.Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
4. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.
5. Luật Bảo

Tài liệu thi nâng ngạch công chức lên Chuyên viên chính tỉnh Cao Bằng năm 2022
Tài liệu thi công chức tỉnh Cao Bằng năm 2023

vệ bí mật nhà nước năm 2018.
6. Văn bản hợp nhất số 1/VBHN-BNV ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Bộ Nội vụ hợp nhất Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương.
7. Văn bản hợp nhất số 3/VBHN-BNV ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Bộ Nội vụ hợp nhất Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh.
8. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
9. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
10. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
11. Thông tư số 2/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và
công chức chuyên ngành văn thư.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng năm 2023

Câu 1. Quyền lực nhà nước là

a) thống nhất, có sự phân chia, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

b) thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

c) thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Đáp án C

Câu 2. Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là?

a) việc thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật này và các quy định khác có liên quan.

b) việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật này hoặc các quy định khác có liên quan.

c) việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

d) việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật này và các quy định khác có liên quan.

Đáp án D

Câu 3. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng nhân dân quyết định sửa đổi, bổ sung chương trình kỳ họp đã được thông qua theo đề nghị của

A.Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân.

B.Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp.

C.Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp.

D. Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Đáp án D

Câu 4: Người có hành vi tham nhũng giữ bất kì chức vụ, vị trí công tác nào đều phải bị

A. xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, kể cả người đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác.

B. xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, kể cả người đã thôi việc, chuyển công tác.

C. xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật

D. xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, kể cả người đã nghỉ hưu, chuyển công tác.

Đáp án A, 

Câu 5:  Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật là gì?

A)  Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật là bí mật nhà nước liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, đối ngoại, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đặc biệt nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

B)  Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật là bí mật nhà nước liên quan đến chính trị, quốc phòng.

C)  Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật là bí mật nhà nước liên quan đến đối ngoại, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đặc biệt nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

D)  Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật là bí mật nhà nước nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đặc biệt nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Đáp án A

Câu 6. Thẩm quyền Quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng?

a) HĐND cấp huyện

b) UBND cấp huyện

c) Chủ tịch UBND cấp huyện

Đáp án B

Câu 7. Sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm việc theo?

a) chế độ thủ trưởng và theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ

b) chế độ tập thể và theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.

c) chế độ thủ trưởng và theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bảo đảm nguyên tắc đảng lãnh đạo

Đáp án A

Câu 8. Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc họp kiểm điểm, người chủ trì cuộc họp gửi báo cáo và biên bản cuộc họp kiểm điểm đến cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật?

a) 01 ngày làm việc

b) 02 ngày làm việc

c) 03 ngày làm việc

d) 04 ngày làm việc

Đáp án C

Câu 9. Người được tuyển dụng vào công chức khi thực hiện chế độ tập sự cần tập trung vào những nội dung gì?

a) Nắm vững quy định của pháp luật về công chức; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan công tác; nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng;

b) Trau dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;

c) Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

d) cả 3 phương án còn lại

Đáp án D

Câu 10. Các ngạch công chức chuyên ngành hành chính gồm?

a) Chuyên viên chính; Chuyên viên; Cán sự; nhân viên

b) Chuyên viên cao cấp; Chuyên viên; Cán sự; nhân viên

c) Chuyên viên cao cấp; Chuyên viên chính; Chuyên viên; nhân viên; Cán sự;

d) Chuyên viên cao cấp; Chuyên viên chính; Chuyên viên; Cán sự; nhân viên

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức  tỉnh Cao Bằng năm 2023, gồm 1197 câu trắc nghiệm có đáp án

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu Tin học ôn thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *