Tài liệu thi công chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Cao Bằng năm 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Cao Bằng năm 2023 theo Thông báo 359/TB-HĐTD ngày 19/9/2023 của Hội đồng tuyển dụng Tỉnh ủy Cao Bằng thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng công chức, viên chức  vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị  – xã hội năm 2023.

 1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

2.Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”

3. Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 và Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019.

5. Chương 1, Chương 2 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Điều 2 (khoản 1 đến khoản 12) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019.

6. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011)

7. Quy định số 24-QĐ/TW ngày ngày 30/7/2021của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng

8. Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

9. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

10. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Cao Bằng năm 2023

Tài liệu thi công chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Cao Bằng năm 2023
Tài liệu thi công chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Cao Bằng năm 2023

Câu 1. Cơ quan nào có thẩm quyền bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên

a) Quốc hội

b) Ủy ban thường vụ Quốc hội

c) Chính phủ

d) Tất cả các cơ quan trên

Đáp án B

 Câu 2. Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn?

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các thành viên khác của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các thành viên khác của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân. 

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các thành viên khác của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Thủ trưởng cơ quan thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

Đáp án B

Câu 3. Nội dung: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội; của báo chí, thuộc nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nào của Kết luận số 21-KL/TW?

a) Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

b) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm

c) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình

d) Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội; thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Đáp án D

Câu 4. Có bao nhiêu chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
A. Có 2 chuyên đề
B. Có 3 chuyên đề
C. Có 4 chuyên đề
D. Có 5 chuyên đề

Đáp án D

Câu 5. Không thực hiện biệt phái công chức nữ trường hợp nào?

a) đang mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

b) đang mang thai hoặc nuôi con dưới 24 tháng tuổi.

c) đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Đáp án C

Câu 6. Trách nhiệm đánh giá công chức

a) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng công chức có trách nhiệm đánh giá công chức thuộc quyền.

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức có trách nhiệm đánh giá công chức thuộc quyền.

c) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức có trách nhiệm đánh giá công chức thuộc quyền.

Đáp án B

Câu 7. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Hội đồng nhân dân huyện có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây

A.Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện.

B.Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện trong phạm vi được phân quyền.

C.Quyết định quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện trong phạm vi được phân quyền.

D.Quyết định kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện trong phạm vi được phân quyền.

Đáp án B

Câu 8. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có nhiệm vụ, quyền hạn

A.Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã.

B.Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

C.Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

D.Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân huyện, xã; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

Đáp án C

Câu 9. Thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm của Đảng uỷ cơ sở

a) quyết định khiển trách, cảnh cáo, cách chức đảng viên trong đảng bộ, cách chức cấp uỷ viên cấp dưới.

b) quyết định khiển trách, cảnh cáo, khai trừ đảng viên trong đảng bộ, cách chức cấp uỷ viên cấp dưới.

c) quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong đảng bộ, cách chức cấp uỷ viên cấp dưới.

Đáp án C

Câu 10. Theo Điều lệ Đảng thì đáp án nào dưới đây là đúng

a) Ban Chấp hành Trung ương quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên, trừ Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Bộ Chính trị.

b) Ban Chấp hành Trung ương quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên, kể cả Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Bộ Chính trị.

c) Ban Chấp hành Trung ương quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên, kể cả Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, Uỷ viên Ban Bí thư.

Đáp án B

Câu 11. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì những trường hợp nào chưa chuyển sinh hoạt đảng chính thức?

a) Trường hợp đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra

b) Trường hợp đảng viên đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo

c) Trường hợp đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra và đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo

d) Trường hợp đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đáp án D

Câu 12. Theo Quy định 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, văn bản xác định các nguyên tắc, tiêu chuẩn, thủ tục và chế độ cụ thể về một lĩnh vực công tác nhất định của cấp ủy, tổ chức, cơ quan đảng hoặc trong hệ thống các cơ quan chuyên môn có cùng chức năng, nhiệm vụ được gọi là gì?

a) Nội quy

b) Quy định

c) Chỉ thị

d) Quy chế

Đáp án B

Câu 13. Cán bộ, công chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Bãi nhiệm

b) Miễn nhiệm

c) Buộc thôi việc

d) Cách chức

Đáp án C

Câu 14. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được điều động, biệt phái đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong thời gian bao nhiêu tháng?

a) 03 tháng

b) 06 tháng

c) 09 tháng

d) 12 tháng

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm  ôn thi tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Cao Bằng năm 2023, gồm 864 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải Tin học ôn thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *