Tài liệu thi công chức khối Đảng tỉnh Cao Bằng năm 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Cao Bằng năm 2021, gồm 1035 câu.

Bộ câu hỏi thi công chức Khối Đảng tỉnh Cao Bằng 2021 được trangtinphapluat.com biên soạn theo Thông báo 116/TB-HĐTD ngày 09/11/2021 của Hội đồng tuyển dụng tỉnh Cao Bằng về thông báo danh mục tài liệu ôn thi tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Cao Bằng năm 2021, gồm các văn bản sau:

 1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

2. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019.

4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019.

Tài liệu thi công chức khối Đảng tỉnh Cao Bằng năm 2021
Tài liệu thi công chức khối Đảng tỉnh Cao Bằng năm 2021

6. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức.

7. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

8. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011)

9. Quy định số 24-QĐ/TW ngày ngày 30/7/2021của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng

10. Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

11. Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng

Dưới đây là một số câu Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức  khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Cao Bằng năm 2021:

Câu 1. Theo HIến pháp năm 2013 thì đáp án nào dưới đây đúng

a) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân bãi nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân.

b) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân miễn nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân.

c) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân cách chức khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân.

Đáp án A

Câu 2. Ngoài hình thức tuyển dụng thông qua thi tuyển và xét tuyển, người đứng đầu cơ quan qun lý công chức quyết định tiếp nhận người đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm vào làm công chức đối với trường hợp nào dưới đây?

a) Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Cán bộ, công chức cấp xã;

c) Người đã từng là cán bộ, công chức sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.

d) Tất cả các trường hợp trên

Đáp án D

Câu 3. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Thẩm quyền Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã?

a) Chủ tịch UBND cấp huyện   b) UBND cấp huyện   c) HĐND cấp xã   d) Chủ tịch HĐND cấp xã

Đáp án C

Câu 4. Cơ quan nào dưới đây không phải là cơ quan quản lý công chức

a) Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương; Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương;

b) Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

c) Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

d) Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Đáp án D

Câu 5. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Khiển trách.   b) Cảnh cáo.     c) Hạ bậc lương        d) Giáng chức

Đáp án C

Câu 6. Theo Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam thì Đại hội thực hiện nhiệm vụ nào dưới đây?

a) thảo luận văn kiện của cấp dưới, cấp trên; đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua; quyết định nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; bầu cấp uỷ; bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên

b) thảo luận văn kiện của cấp trên; đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua; quyết định nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; bầu cấp uỷ

c) thảo luận văn kiện của cấp trên; đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua; quyết định nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên

d) thảo luận văn kiện của cấp trên; đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua; quyết định nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; bầu cấp uỷ; bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên

Đáp án D

Câu 7. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì   Đảng viên được phê bình, chất vấn, báo cáo, kiến nghị trực tiếp hoặc bằng văn bản trong phạm vi tổ chức của Đảng về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp về những vấn đề gì?

a) những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức đảng hoặc chức trách, nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức của đảng viên đó

b) những vấn đề liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức đảng hoặc chức trách, nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức của đảng viên đó

c) những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức đảng và chức trách, nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức của đảng viên đó

d) Tất cả đáp án đều sai

Đáp án A

Câu 8. Theo Quy định 66-QĐ/TW thì Bản chính là?

a) bản hoản chỉnh về nội dung, thể thức văn bản được cơ quan, tổ chức ban hành và có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền.

b) bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản và được cơ quan, tổ chức ban hành

c) bản sao lại nguyên văn hoặc trích sao một phần nội dung từ bản chính

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án A

Câu 9 .   Hướng dẫn 01-HD/TW của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn cụ thể một số vấn đề thi hành Điều lệ Đảng, quy định Đơn xin vào Đảng như thế nào?

a) Người vào Đảng phải tự làm đơn, trình bày rõ những nhận thức của mình về mục đích, lý tưởng của Đảng, về động cơ xin vào Đảng.

b) Người vào Đảng phải làm đơn, trình bày rõ những nhận thức của mình về mục đích, lý tưởng của Đảng, về động cơ xin vào Đảng.

c) Người vào Đảng phải tự làm đơn, trình bày những nhận thức của mình về mục đích, lý tưởng của Đảng, về động cơ xin vào Đảng.

d) Người vào Đảng phải tự làm đơn, trình bày rõ những nhận thức về mục đích, lý tưởng của Đảng, về động cơ xin vào Đảng.

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm  ôn thi tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Cao Bằng năm 2021, gồm 1035 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải Tin học ôn thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *